Senát Národního shromáždění R. Čs.r.1923.

I. volební období.

8. zasedání.Tisk 1769.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládnom návrhu zákona (tisk 4328),

ktorým sa mění ustanovení zákona zo dňa 21. prosinca 1922, č. -106 Sb. z. a n. o zmocnění vlády k ďalšiemu slučovaniu a rozlučovaniu obcí, k změnám hraníc obcí, okresov, žup a zemí, ako i k potřebným opatreniam s tým súvisiacim (tisk 4358).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 243. schůzi dne 14. prosince 1923 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne............

kterým mění se ustanovení zákona ze dne 21. prosince 1922, čís. 406 Sb. z. a n. o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, k změnám hranic obcí,

okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

článek I. bod 1. zákona ze dne 21. prosince 1922, čís. 406 Sb. z. a n. mění se a má zníti takto:

Vláda se zmocňuje, aby v cechách, na Moravě a ve Slezsku a v územích jim inkorporovaných v přechodné době až do konce roku 1924 slučovala a rozlučovala obce, jakož i měnila hranice obcí, okresů politických, soudních a zastupitelských, a k tomu cíli i hranice žup a zemí, byl-li do konce roku 1920 politickým úřadům správním písemným podáním dán k lomu podnět, nebo bylo-li těmito úřady v téže lhůtě z moci úřední zahájeno řízení.

Článek II.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1924.

Provedení jeho ukládá se ministru vnitra.

Tomášek, v. r.,

předseda.

Dr. Jan Říha, v. r.,

Bradáč, v. r.,

sněmovní tajemník.

zapisovatel
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP