Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1760.

Zpráva

I. výboru ústavně-právního,

II. výboru národohospodářského

o návrhu senátora Aloise Horáka a soudr. (tisk 1450) na změnu zákona ze dne 22. března 1920, č. 197 Sb. z. a n. o hornickém vyhledávání a těžení živic (bitumen).

I.

Svrchu zmíněným zákonem zaveden u nás monopol naftový a mělo jím mezi jiným býti docíleno oživení podnikání za živicemi. Účelu tohoto dosaženo nebylo, neboť krátkými lhůtami pro přechodnou dobu v zákoně tom uvedenými, jakož i zejména ustanoveními § 17. který umožňuje státu, aby při výhradných kutištích ohlášených před působností zákona toho, dne 9. dubna 1920 nastalou, stát vůči soukromému kutéři byl oprávněn žádati, aby propůjčka byla za náhradu přiznána též jemu, stalo se každé soukromé podnikání ilusorním.

Účelem přítomného návrhu jest poskytnouti delší dobu pro volnost soukromých propůjček a umožniti takto též soukromníkům využití účinněji vrteb na živice.

Jelikož však stát náš sám monopolem naftovým učinil smutné zkušenosti, přejav jím nesmírně nákladné risiko při dobývání živic, prohlásila vláda již dne 9. dubna 1923, že monopol tento zruší a postaví dobývání živic pod ustanovení dosavadního horního zákona s jistými obměnami pro dobývání živic nutnými.

Jelikož pak předložený návrh zákona obmezuje se pouze na určitou a to dosti nepatrnou část posavadního monopolního zákona z roku 1920, úplné uvolnění dobývání živic však jeví se vzhledem k neblahým národohospodářským důsledkům nanejvýše nutným, usnesl se ústavně-právní výbor na tom, aby od projednání předloženého návrhu zákona bylo upuštěno a navrhuje schválení této resoluce:

>Vláda se vyzývá, aby předložila do dvou měsíců Národnímu shromáždění osnovu zákona, kterýmž monopol státní v zákoně ze dne 22. března 1920, čís. 197 Sb. z. a n. se zrušuje a příslušné předpisy podrobují se zákonu hornímu.<

V Praze, dne 28. listopadu 1923.

Dr. František Soukup v. r.,
předseda.

Dr. Luděk Krupka v. r.,
zpravodaj.

 

II.

Národohospodářský výbor připojuje se k resoluci navržené ústavně-právním výborem.

V Praze, dne 11. prosince 1923.

Václav Donát v. r.,
předseda.

F. Hybš v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP