Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1758.

Původní znění.

Antrag

der Senatoren Dr. Heller, A. Friedrich, Dr. Wiechowski und Genossen

betreffend die Neuregelung der Ruhe- und Versorgungsgenüsse der vor Inkrafttreten der Gesetze vom 17. Dezember 1919, Slg. Nr. 16 und 17 ex

1920 pensionierten Gemeinde- und Bezirksbediensteten bezw. deren Hinterbliebenen.

Gesetz

vom.....................................

betreffend die Neuregelung der Ruhe- und Versorgungsgenüsse der vor Inkrafttreten der Gesetze vom 17. Dezember 1919, Slg. Nr. 16 und 17 ex 1920 pensionierten Gemeinde- und Bezirksbediensteten bezw. deren Hinterbliebenen.

Die Nationalversammlung der čechoslovakischen Republik hat folgendes Gesetz beschlossen:

§ 1.

Die Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Dezember 1919, Slg. Nr, 16 ex 1920 und des Gesetzes vom 17. Dezember 1919, Slg. Nr, 17 ex 1920 über die Bemessung von Ruhe- und Versorgungsgenüssen gelten auch für diejenigen Gemeinde- und Bezirksbediensteten, die vor Inkrafttreten dieser Gesetze in den Ruhestand getreten sind, sowie für die Hinterbliebenen der- jenigen Gemeinde- und Bezirksbediensteten, die vor, Inkrafttreten dieses Gesetze gestorben sind.

§ 2.

Alle sonstigen gesetzlichen Bestimmungen über die Bemessung von Ruhe- und Versorgungsgenüssen, welche für die nach den Gesetzen vom 17. Dezember 1919; Slg. Nr. 16 und 17 ex 1920 pensionierten Gemeinde- und Bezirksbediensteten bezw. deren Hinterbliebenen erlassen wurden oder noch erlassen werden, beziehen sich auch auf die vor Inkrafttreten dieser zitierten Gesetze pensionierten Gemeinde- und Bezirksbediensteten bezw, deren Hinterbliebene.

§ 3.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Kundmachung in Kraft. Mit der Durchführung wird der Minister des Innern beauftragt.

BEGRÜNDUNG.

Die Gleichstellung aller Pensionisten ist eine von allen Parteien anerkannte, selbstverständliche Pflicht des Staates.

Die finanzielle Bedeckung ist aus Abstrichen im Etat der Ministerien für auswärtige Angelegenheiten und für nationale Verteidigung zu finden.

Prag, den 4. Dezember 1923.

Dr. Heller, A. Friedrich, Dr. Wiechowski,
Polach, Jarolim, W. Kiesewetter, Anna Perthen, F. K. Stark, J. Reyzl, F. Link, H. Hladik, Aug. Hecker.

 

Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1758.

Překlad.

Návrh

senátorů dr. Hellera, A. Friedricha; dr. Wieehowskiho a soudr.

na novou úpravu výslužného a zaopatřovacích požitků obecním a okresním zřízencům, kteří byli dáni na odpočinek před účinností zákonů ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 a 17 Sb. z. a n. z roku 1920, po případě jich pozůstalým.

Zákon

ze dne......................

o nové úpravě výslužného a zaopatřovacích požitků obecním a okresním zřízencům kteří byli dáni na odpočinek před účinnosti zákonů ze dne 17. prosince -1919, čís. 16 a 17 Sb. z. a n. z roku 1920, po případě jich pozůstalým.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Ustanovení zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 Sb. z. a n. z roku 1920 a zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 17 Sb. z. a n. z roku 1920 o výměře výslužného a zaopatřovacích požitků platí také pro obecní a okresní zřízence, kteří před účinností těchto zákonů odešli na odpočinek, jakož i pro pozůstalé po obecních a okresních zřízencích, kteří zemřeli před účinností těchto zákonů.

§ 2.

Všechna ostatní zákonná ustanovení o výměře výslužného a zaopatřovacích požitků, jež byla vydána nebo ještě vydána budou pro obecní a okresní zřízence, pensionované dle zákonů ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 a 17 Sb, z. a n. z roku 1920, anebo pro jejich pozůstalé, vztahují se také na obecní a okresní zřízence, pensionované před účinností těchto uvedených zákonů, případně na jejich pozůstalé.

§ 3.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provedením jeho pověřuje se ministr vnitra.

ODŮVODNĚNÍ.

Postaviti všechny pensisty na roveň jest všemi stranami uznávaná, samozřejmá povinnost státu.

Finanční úhradu lze nalézti ve škrtech v rozpočtech ministerstva věcí zahraničních a ministerstva národní obrany.

V Praze, dne 4. prosince 1923.

 

Dr. Heller, A. Friedrich, dr. Wiechowski,
Polach, Jarolim, W. Kiesewetter, Anna Perthenová, F. K. Stark, J. Reyzl, F. Link, H. Hladik, Aug. Hecker.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP