Senát Národního shromáždění R. Čs. r.1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1753.

Zpráva

rozpočtového výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1745)

o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1924.

Po formální stránce návrh finančního zákona a rozpočtu pro rok 1924 vládou poslanecké sněmovně předložený a touto vyřízený nevykazuje proti loňsku žádných značnějších změn. Nejvýš lze poznamenati, že v kapitole 4. zařazen jest nový titul pro soud volební, jenž dosud zahrnut byl v nákladu pro nejvyšší správní soud, dále že v kapitole 19. jest nová položka pro potřebu státního soudu a konečně že rozpočet má přechodně novou kapitolu 25. pod názvem >likvidace repatriačních nákladů československých příslušníků<. Ostatní méně podstatné změny uvedeny jsou ve vysvětlivkách k rozpočtu.

Po věcné stránce vykazuje rozpočet na r. 1924 celkové

řádné Kč

mimořádné Kč

úhrnem Kč

výdaje . . . .

12.287,026.855

4.706,950.050

16.993,976.905

příjmy . . . .

15.987,448.068

403,845.523

16.391,293.591

 

+ 3.700,421.213

- 4.303,104.527

- 602,683.314

Jest tedy v řádných výdajích a příjmech přebytek

3.700,421.213 Kč

v mimořádných výdajích a příjmech schodek

4.303,104.527 Kč

celkem. schodek

602,683.314 Kč

tedy naproti rozpočtu loňskému se schodkem

558,639.779 Kč

větší schodek o

44,043.535 Kč

Budiž však hned podotčeno, že letošní rozpočet prospěšně se liší od loňského tím, že v něm již obsaženy jsou také nouzové výpomoci státních zaměstnanců v okrouhlé sumě 1,500.000 Kč. Toho v loňském rozpočtu nebylo a bylo to tehdy právem vytýkáno. Tím jest skutečně letošní rozpočet po stránce rovnováhy finanční upřímnější, ale také příznivější loňského.

Co do jednotlivých kapitol vykazují zvýšené výdaje kapitoly tyto:

4. Nejv. Správní soud a volební soud okrouhle

1,200.000 Kč

5. Nejv. Kontrolní účetní úřad o

600.000 Kč

8. Pensijní a zaopatřovací požitky o

86,600.000 Kč

12. Ministerstvo vnitra o

13,000.000 Kč

21. Ministerstvo sociální péče o

51,100.000 Kč

22. Ministerstvo pro zásobování o

1,600.000 Kč

25. Likvidace repatriačních nákladů o

110,000.000 Kč

Naproti tomu vykazuj i výdaje snížené ty to kapitoly:

 

 

2. Kancelář presidenta republiky o

3,600.000 Kč

3. Národní shromáždění o

800.000 Kč

6. Příděly samosprávným svazkům o

231,800.000 Kč

7. Státní dluh o

804,100.000 Kč

9. Předsednictvo ministerské rady o

358,900.000 Kč

10. Ministerstvo zahraničních věcí o

41,900.000 Kč

11. Ministerstvo národní obrany o

475,200.000 Kč

13. Ministerstvo školství a národní osvěty o

21,900.000 Kč

14. Ministerstvo financí o

215,600.000 Kč

15. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živnost

13,200.000 Kč

16. Ministerstvo pošt a telegrafů o

27,100.000 Kč

17. Ministerstvo železnic o

31,600.000 Kč

18. Ministerstva zemědělství o

118,600.000 Kč

19. Ministerstvo spravedlnosti o

22,600.000 Kč

20. Ministerstvo veřejných prací o

226,600.000 Kč

23. Ministerstvo zdravotnictví o

47,400.000 Kč

Co do příjmu vykazují zvýšení kapitoly:

8. Pensijní a zaopatřovací požitky o

25,800.000 Kč

21. Ministerstvo sociální péče o

4,600.000 Kč

 

Naproti tomu menší příjmy vykazují kapitoly:

2. Kancelář presidenta republiky o

600.000 Kč

9. Předsednictvo ministerské rady o

376,300.000 Kč

10. Ministerstvo zahraničních věcí o

5,900.000 Kč

11. Ministerstvo národní obrany o

4,300.000 Kč

13. Ministerstvo školství a národní osvěty o

800.000 Kč

14. Ministerstvo financí o

1.359,600.000 Kč

15. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností o

15,900.000 Kč

16. Ministerstvo pošt a telegrafů o

72,700.000 Kč

17. Ministerstva železnic o

348,500.000 Kč

38. Ministerstvo zemědělství o

147,100.000 Kč

19. Ministerstvo spravedlnosti o

4,700.000 Kč

20. Ministerstvo veřejných prací o

106,200.000 Kč

23. Ministerstvo zdravotnictví o

9,500.000 Kč

Rozpočet investiční, jenž již od několika let sestavován jest odděleně,

vykazuje výdaje . . . . . 2.229,230.000 Kč, kteréž ovšem hrazeny býti mají výpůjčkami.

Proti loňskému rozpočtu jest potřeba ta o 770,541.000 Kč menší.

Z této potřeby vypadá

na předsednictvo ministerské rady

3,090,000 Kč

na ministerstvo pošt a telegrafů

125,000.000 Kč

na ministerstvo železnic

1.020,000.000 Kč

na ministerstvo zemědělství

57,945.000 Kč

na ministerstvo veřejných prací

1.023,195.000 Kč

V této potřebě ministerstva veřejných prací zahrnuty jsou zejména vodní stavby elektrisace, vzduchoplavba, získání říčních lodí podle mírových smluv, stavby báňských podniků, stavby pozemní a stavby silniční a mostní. Zdali všechny tyto výdaje mají skutečně povahu pravých investic, jest otázkou. Zejména přeřadění vydajů na stavby silniční a mostní z mimořádného rozpočtu do investičního vzbuzuje pochybnosti, ježto ze silnic a mostů po zrušení mýt žádné bezprostřední příjmy do státní pokladny neplynou. Naše podniky státní vykazují v rozpočtu pro rak 1924 tuto bilanci:

 

Příjem

vydání

zisk neb ztráta

Státní statek Lány

1,674.204

1,849.128 -

174.924

Čsl. tisková kancelář

5,250.000

7,984.927 -

2,734.927

Státní tiskárny

30,860.000

26,677.825 +

4,182.175

Úřední noviny

6,890.000

7,337.248 -

447.248

Čs. závody na výrobu zbrani v Brně

126,000.000

125,488.760 +

511.240

Vojenská továrna na letadla

14,750.000

15,575.000 -

825,000

Tiskárna ministerstva národní obrany

3,458.500

3,457.800 +

700

Vojenský podnik dřevařský Ve Velkých

     

Levárech

2,564.000

2,546.370 +

17.630

Vojenská hospodářství

     

Škol. zeměď. závod v Uhřiněvsi-Netltukách

2,150.000

2,584.500 -

434,500

Škol. zemědělský závod v Libverdě

324.000

304.701 -I-

19.299

Monopol tabákový

1.744,737.000

744,065.835 +

1.000,671.165

Státní loterie

90,703.000

68,531.287 +

22,171.713

Mincovnictví

15,185.250

13,853.472 +

1,331.778

Bankovní úřad ministerstva financí

122,000.000

51.,293.814 +

70,706.186

Státní železnice

4.601,900.330

4.130,075.440 +

471,824.890

Státní lesy a statky

429,578.970

365,894.312 +

63,684.658

Lesy a statky v Podkarp. Rusi

76,429.000

68,514.520 +

7,914.480

Státní báňské a huttnické závody

414,196.480

346,928.431 +

67,268.049

Státní báňské a hutnické závody v Podk.

     

Rusi

43,540.000

35,858.934 +

7,681.066

Státní lázně

5,256.908

5,297.912-

41.004

Pasivními mají zůstati tedy také v příštím roce státní statek Lány, tisková kancelář, úřední noviny, vojenská továrna na letadla, školský zemědělský statek v Uhřiněvsi a státní lázně.

Má-li býti zaujato k letošnímu rozpočtu kritické stanovisko, nutno přiznati, že proti loňskému vykazuje značný pokrok v tom, že se podařilo číslici výdajovou asi o 3 miliardy snížiti. Loňský rozpočet ještě naprosto neodpovídal zvýšené kupní síle koruny, ještě přímo hýřil vysokými číslicemi na straně výdajů i příjmů. Jest nespornou zásluhou ministra financí a ovšem i celé vlády, že se letos skutečně podařilo číslice rozpočtu značně stlačiti. Jest pravda, že ani výdajová číslice skoro 17 miliard neodpovídá ještě zcela poměrům normálním. Se zřetelem k dosavadnímu dnešnímu sedminásobnému znehodnocení měny a ku všeobecnému asi 50%nímu podražení, udržujícímu se po válce i v zemích s měrou plnohodnotnou, byla by v poměru k rakouskému předválečnému rozpočtu ještě mnohem nižší číslice přiměřena. Ovšem ale nesmí býti zapomínáno, že úkoly a potřeby našeho státu nedají se zcela přirovnati k poměrům tehdejším a že každá nová instituce a tedy i také náš stát vyžaduje nákladů zvýšených.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP