Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1748.

Zpráva

rozpočtového výboru

k vládnímu návrhu zákona (tisk 1716), kterým se mění § 2 a doplňuje § 27 zákona ze dne 26. května 1882, č. 55 ř. z., a § 2 a 26 uh. zák, čl. ze dne 25. května 1882, č. XVIII o dani z minerálních olejů a kterým se mění poznámky ke třídě XXI celního sazebníku československého.

Zákony svrchu citované nejednají o daně prostém dovozu polotovarů minerálních olejů o hutnotě 880° a menší, poněvadž monarchie Rakousko-Uherská měla těchto surovin nadbytek, a tedy skutečně nebyly dováženy. Dnes stát náš má jen málo těchto surovin a proto jest nutno, aby nejen benziny a mazavé oleje byly k nám dováženy, ale ještě spíše suroviny, z nichž se tyto výrobky dobývají, aby bylo opatřeno zaměstnání našim rafineriím a dělnictvu.

Proto je třeba opatření, aby tyto suroviny, které se dovážejí do továren ke zpracování, byly sproštěny cla a daně již na hranici a zdaněny teprve tehdy, až z továrny - rafinerie - vyjdou v podobě výrobku.

Proto rozpočtový výbor ve schůzi své dne 4. prosince 1923 se usnesl, aby příslušná osnova zákona, jenž tomuto nedostatku má odpomoci, byla slavnému senátu ke schválení doporučena.

V Praze, dne 5. prosince 1923.

F. Jirásek v. r.,
předseda.

Dr. Karas v. r.,
zpravodaj.

 

Zákon

ze dne .....................1923,

kterým se mění § 2 a doplňuje § 27 zákona ze dne 26, května 1882, č. 55 ř. z., a § 2 a § 26 uh. zák. čl. ze dne 25. května 1882, č. XVIII o dani z minerálních olejů

a kterým se mění poznámky ke třídě XXI celního sazebníku československého.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

Ustanovení, obsažená v §u 2 zákona ze dne 26. května 1882, č. 55 ř. z. a v §u 2 uh. zák. čl. ze dne 25. května 1882, č. XVIII, o dani z minerálních olejů se ruší a na místo nich nastupují tato:

§ 2.

Minerální oleje, které se získají rafinací (čištěním) na území republiky Československé a jejichž hutnota při teplotě 12 stupňů Réaumura nepřesahuje 880 stupňů (tisícin hutnoty čisté vody), podléhají spotřební dani 13 Kč za každých 100 kg čisté váhy.

Článek II.

§ 27 zák. č. 55/1882 ř. z. a § 26 zák. čl. XVIII/1882 uh. doplňují se tímto druhým odstavcem:

Z minerálních olejů, jejichž hutnota při teplotě 12 stupňů Réaumura nepřesahuje 880 stupňů, nevybírá se spotřební daň při jejich dovozu z celní ciziny, jsou-li dováženy do tuzemských rafinerií minerálních olejů k dalšímu průmyslovému zpracování destilací nebo rafinací. Výrobky, získané zpracováním těchto minerálních olejů, projednávají se pří vývozu z rafinerie podle všeobecných zásad zákona o dani z minerálních olejů č. 55(1882 ř. z. a zák. čl. XVIII/1882 uh.

Článek III.

Poznámky za saz. čís. 177 a poznámka k saz. čís. 178 a 179 celního sazebníku československého se zrušují a za třídu XXI zařazují se tyto poznámky:

Poznámky ke třídě XXI:

1. Surový minerální olej saz. čís. 176, polotovary minerálních olejů saz. čís. 177 a. 178, a zbytky destilace minerálních olejů saz. čís. 179, pro rafinerie minerálních olejů, k dalšímu průmyslovému zapracování destilací nebo rafinací, na zvláštní povolení ministerstva financí a za podmínek stanovených nařízením ................................................................beze cla.

2. Z minerálních olejů, jejichž hutnota při teplotě 12° R. nepřesahuje 880 stupňů, nutno zapraviti kromě cla z každých 100 kg čisté váhy 13 Kč spotřební daně. Z minerálních olejů, dovážených na zvláštní povolení ministerstva financí do rafinerií minerálních olejů k dalšímu průmyslovému zpracování destilací nebo rafinací, nevybírá se spotřební daň při jich dovozu z celní ciziny.

Článek IV.

Zákon tento nabývá účinnosti prvého dne měsíce po jeho vyhlášení a provedením jeho pověřuje se ministr financí.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP