Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1746.

Zpráva

I. ústavně-právního výboru,

II. rozpočtového výboru

o vládním návrhu zákona (tisk 1723)

o ukládání soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích) úřadů u poštovního úřadu šekového v Praze.

I.

Podle dnešního stavu lze ukládati deposita soudů (na Slovensku a v Podkarpatské Rusi také deposita poručenských úřadů) u státních úřadů, berních, v Praze a v Brně u zvláštních soudních úřadů depositních, v Čechách pak vedle toho i u Zemské banky v Praze.

Převezením velikého množství deposit dříve uložených u poštovní spořitelny ve Vídni a u Rakousko-uherské banky tamtéž nastala nutnost opatřiti depositní místo, u kterého by deposita tato mohla býti uložena Svěřiti správu deposit těchto berním úřadům nedoporučovalo by se z toho důvodu, že by tím berní úřady byly příliš zatíženy. Deposita převezena byla poštovním úřadem šekovým v Praze, u něho dosud se nalézají, šekový úřad je však do správy převzíti nemůže, nejsa k tomu zmocněn. Poštovní šekový úřad pro depositní službu jest zařízen a hodí se dobře i pro správu deposit soudů a poručenských úřadů. Je proto účelno, aby správa deposit převezených byla naň přenesena a aby také pro budoucnost, stejně jako tomu bylo u poštovní spořitelny vídeňské, zmocněn byl podobná deposita do úschovy a správy přejímati vedle ostatních ke správě deposit dosavadními předpisy určených orgánů.

Ústavně-právní výbor senátu navrhuje, aby osnova zákona, která potřebě praktické plně vyhovuje, byla senátem schválena ve znění vládního návrhu č. t. 1723 s jedinou změnou, aby v nadpise vypuštěn byl letopočet 1923.

V Praze, dne 29. listopadu 1923.

Dr. Soukup v. r.,
předseda.

Dr. Witt v. r.,
zpravodaj.

II.

Rozpočtový výbor projednal vládní osnovu zákona s hlediska úhrady.

Dle § 1 odst. 2. osnovy budou určeny nařízením poplatky za úschovu a správu uložených deposit. Nutno, aby tímto nařízením poplatky tyto byly tak upraveny, by poštovnímu úřadu šekovému nevznikla úschovou a správou deposit vydání větší, než bude činiti výnos z poplatků.

Ostatně lze očekávati jen přebytek z celkového provozu poštovního úřadu šekového, jak to též dle vysvětlivek ku kapitole 16té státního rozpočtu pro rok 1924 uvedeno jest; takže nebude důsledkem projednávané vládní osnovy zákona zde žádného zatížení státní pokladny nad rozpočet povolený.

Rozpočtový výbor doporučuje proto senátu souhlasně s výborem ústavně-právním schválení vládního návrhu zákona s vynecháním letopočtu >1923< v nadpise osnovy zákona.

Ferd. Jirásek v. r.,
předseda.

 

Dr. Ad. Procházka v. r.,
zpravodaj.

Zákon

ze dne.....................

o ukládání soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích,) úřadů u poštovního úřadu šekového v Praze.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

(1) Poštovnímu úřadu šekovému náleží k poukazu příslušného soudu nebo poručenského (sirotčího) úřadu přijímati v úschovu a správu peněžní hotovosti, cenné papíry, vkladní knížky, listiny a skvosty, jež dle všeobecných zákonných ustanovení uložiti jest do uschování soudů nebo poručenských (sirotčích) úřadů.

(2) Podmínky ukládání a poplatky za úschovu a správu určený budou nařízením.

§ 2.

Za deposita u poštovního úřadu šekového v Praze podle tohoto zákona uložená ručí stát.

§ 3.

(1) Zákon tento nabude účinnosti dnem vyhlášení.

(2) Provésti jej ukládá se ministrům spravedlnosti, financí a pošt a telegrafů.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP