Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1744.

Původní znění.

Antrag

der Senatoren Hartl, K. Friedrich, Dr. Herzig und Genossen betreflend Gleichstellung aller Staatspensionisten, Witwen und Waisen.

Die Unterzeichneten stellen den Antrag, der hohe Senat wolle beschliessen:

Gesetz

vom..........................

betreffend die Gleichstellung aller Staatspensionisten, Witwen und Waisen hinsichtlich ihrer Bezüge.

Die Nationalversammlung der čechoslovakischen Republik hat folgendes Gesetz beschlossen:

§ 1.

Die ständigen Versorgungsgenüsse der aus der Zeit vor dem 31. August 1919 stammenden staatlichen Ruheständler, Wit wen und Waisen sind um 20 % als Entschädigung für die ungerechte Verkürzung infolge Nichtdurchrechnung der Dienstzeit zu erhöhen. Zu diesem Zwecke sind auch

die bestehenden Pensionsgrundlagen um 20 % zu erhöhen.

§ 2.

Allen vor dem 1. Jänner 1923 in den Ruhestand getretenen Staatspensionisten des Zivil und Militärstandes, deren Witwen und Waisen, einschliesslich der im § 1 näher bezeichneten Altpensionisten, sind die gleichen Ruhegenüsse auszuzahlen, wie sie das Gesetz vom 20. Dezember 1922, S. d. G. u. V. Nr. 394, für jene Ruheständler vorsieht, die nach dem 1. Jänner 1923 in Pension gegangen sind. Es sind somit die ständigen Versorgungsgenüsse aller aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1923 stammenden Ruheständler; Witwen und Waisen um weitere 75 % zu erhöhen.

§ 3.

Den im § 1 und im Eingange des § 2 genannten Ruheständlern, Witwen und, Waisen sind anstelle ihrer bisherigen Teuerungszulagen und Aushilfen die gleichen Teuerungs-, Familien- und Kinderzulagen zuzuerkennen, wie jenen Staatsangestellten, die nach dem 1. Jänner 1923 in den Ruhestand treten, bzw. wie den Hinterbliebenen nach solchen.

§ 4.

Dieses Gesetz findet sinngemäss Anwendung auf alle jene Personen, die Pensionen von öffentlichen Körperschaften beziehen.

§ 5.

Dieses Gesetz tritt mit Rückwirkung vom 1. Jänner 1923 in Kraft.

§ 6.

Mit der Durchführung dieses Gesetzes wird die Gesamt-Regierung betraut.

In formaler Beziehung beantragen die Unterzeichneten, den vorliegenden Gesetzantrag dem Sozialpolitischen und dem Budget Auschuss zur Beratung und Berichterstattung zuzuweisen.

Anmerkung.

Die Aufbesserung der Bezüge der Altpensionisten um 20 % würde alljährlich etwa 80 Millionen betragen. Die übrigen Aufwendungen behufs Gleichstellung bewegen sich auf einer realen Grundlage, sind somit staatsfinanzlich sicher möglich, von Staatswegen und sozial notwendig. Die Bedeckung ist in dem von den Ruheständlern selbst gezahlten Millionen pensionsfond, für den der Staat als Rechtsnachfolger aufkommen muss, vorhanden. Falls eine doppelte Bedeckung gefordert wird, könnten die für jedes Jahr entstehenden Mehrkosten durch die Verkürzung der geplanten Waffenübungen und Manöver um die Hälfte eingebracht werden.

Prag, am 27. November 1923.

Hartl, K. Friedrich, Dr. Herzig,

Meissner, Dr. Koperniezky, Jesser, Fahrner, Spies, A. Lippert, Oberleithner, Jelinek, Hübner.

 

Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1744.

Překlad.

Návrh

senátorů Hartla, K. Friedricha, dr Herzigové a soudruhů, aby na roveň byli postaveni všichni státní pensisté, vdovy a sirotci.

Podepsaní navrhují, aby se slavný senát usnesl:

Zákon

ze dne.....................

kterým se všichni státní pensisté, vdovy a sirotci staví na roveň co do svých požitků.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ l.

Stálé zaopatřovací požitky státních pensistů, vdov a sirotků z doby před 31. srpnem 1919 zvýšeny buďtež o 20 % náhradou za nespravedlivé zkrácení způsobené tím, že služební doba nebyla propočítána. Za tím účelem zvýšeny buďtež o 20 % také stávající pensijní základny.

§ 2.

Všem státním pensistům civilním i vojenským, kteří před 1. lednem 1923 šli na odpočinek, jejich vdovám a sirotkům, čítaje v to staropensisty blíže označené v §u 1, vypláceny buďtež stejné odpočivné požitky, jaké zákon ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 Sb. z. a n. stanoví pro ty pensisty, kteří šli na odpočinek po 1. lednu 1923. Stálé zaopatřovací požitky všech pensistů, vdov a sirotků z doby před 1. lednem 1923 buďtež tudíž zvýšeny o dalších 75 %.

§ 3.

Pensistům, vdovám a sirotkům, jmenovaným v §u 1 a na začátku §u. 2, přiznány buďtež na místě jejich posavadních drahotních přídavků a výpomocí stejné přídavky drahotní, rodinné a na děti jako státním zaměstnancům, kteří šli na odpočinek po 1. lednu 1923, případně jako jejich pozůstalým.

§ 4.

Tohoto zákona použije se obdobně o všech osobách, které berou pensi od veřejných korporací.

§ 5.

Tento zákon působí se zpětnou platností od 1. ledna 1923.

§ 6.

Provedením tohoto zákona se pověřuje veškerá vláda.

V ohledu formálním navrhují podepsaní, aby tento návrh zákona přikázán byl sociálně-politickému a rozpočtovému výboru k projednání a podání zprávy.

Poznámka.

Zlepšení požitků staropensistů o 20 % vyžadovalo by ročně asi 80 milionů. Ostatní náklady, mající za účel na roveň postavení, pohybují se na reálním podkladě, jsou tudíž pokud jde o státní finance zajisté možny; se stanoviska státního a sociálního nutny. Úhrada jest v milionovém pensijním fondu, který pensisté sami zaplatili a za který stát jakožto právní nástupce musí ručiti. Žádá-li se dvojnásobná úhrada, bylo by lze větší náklad, jenž pro každý rok vznikne, získati zkrácením zamýšlených cvičení ve zbrani a manévrů o polovinu.

V Praze, dne 27. listopadu 1923.

Hartl, K. Friedrich, dr Herzigová,
Meissner, dr Koperniczky, Jesser, Fahrner, Spies, A. Lippert, Oberleithner, Jelinek, Hübner.


Související odkazy