Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1742.

Zpráva

ústavně-právního výboru.

o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1730) o vládním návrhu zákona, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 22. prosince 1921, č. 47 Sb. z. a n. o změně některých ustanovení trestního práva a doplňují některá jeho ustanovení.

Opatřením Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle §u 54 ústavní listiny ze dne 4. srpna 1920, č. 480 Sb. z. a n., změněna byla některá ustanovení trestního práva, čímž sníženy byly u zločinů, krádeže, zpronevěry, podvodu a padělání kolků trestní sazby, změněna pak kompetence trestních soudů a zavedena instituce samosoudců v řízení trestním. Toto neodkladné opatření pozbyla své platnosti dnem 31. prosince 1921. Dnem 1. ledna 1922 vstoupil pak v platnost na dobu až do 31. prosince 1923 zákon ze dne 22. prosince 1921, č. 471 Sb. z. a n., jenž prodlužuje platnost zmíněného opatření Stálého výboru až do 31. prosince 1923. Současně byla také postupně prodloužena až do konce tohoto roku opatřením Stálého výboru a právě zmíněným zákonem platnost zákona ze dne 18. prosince 1919, č. 1 Sb. z. a n. z r. 1920, jímž se mění některá ustanovení trestního řádu, pokud změny tyto týkaly se snížení počtu členů sborového soudu 1. stolice ze 4 na 3, sborového soudu II. stolice z 5 na 3 a počtu členů sborového soudu I. stolice, rozhodujícího o obnově trestního řízení ze 4 na 3.

Tiskem č. 4248 podala vláda v poslanecké sněmovně návrh zákona, jímž se má prodloužiti platnost zákona ze dne 22. prosince 1921, čís. 471 Sb. z. a n. až do 31. prosince 1925 a článek I. tohoto zákona doplniti. Doplnění děje se v tom smyslu, že ustanovení §u 1 má býti použito také na zločin zpronevěry, obnáší-li cena zpronevěřeného statku ve veřejném úřadě jen 1000 Kč, při kteréžto částce v §u 182 tr. zák. stanovena sazba trestu od 5 do 10 let, a příslušný tudíž soud porotní.

Osnova dovoluje i obdobné užití §u 9 při zločinech veřejného násilí, nepřesahuje-li škoda způsobená neb zamýšlená částku 200 Kč a při přečinech pro maření exekuce, takže při těchto deliktech může býti vznesena obžaloba pro pouhý přestupek, nebyl-li by čin zločinem, resp. přečinem při nižší ceně předmětu.

V důvodové zprávě doloženy jsou účinky zákona i bohatým statistickým materiálem a vyvráceny pochybnosti, které byly z právnických kruhů pronášeny, když instituce samosoudců a změna v kompetencích byly poprvé uzákoněny. Ministerstvo dovozuje nutnost prodloužení zákona, jak v zájmu soudnictví, tak i v zájmu obžalovaných.

Usnesením ze dne 22. listopadu 1923 schválila poslanecká sněmovna vládní návrh v nezměněném znění.

Ústavně-právní výbor Senátu Národního shromáždění republiky Československé, pojednav ve své schůzi ze dne 29. listopadu 1923 o osnově zákona, navrhuje by senát Národního shromáždění republiky Česko-slovenské schválil osnovu tuto beze změny tak, jak je otištěna v senátním tisku čís. 1730.

Současně navrhuje schválení připojené resoluce.

V Praze, dne 29. listopadu 1923.

Dr. Frant. Soukup v. r.,
předseda.

Dr. Witt v. r.,
zpravodaj.

 

Resoluce.

Životní zájem státu a jeho obyvatelstva na správném, neporušeném a rychlém výkonu spravedlnosti je ohrožen nedostatkem soudcovského personálu, zaviněným stálým odchodem a nedostatečným přílivem do soudcovské služby. Vláda se vyzývá, aby tomuto problému věnovala zvýšenou pozornost, a dokud nebudou pragmatikou soudcovskou upraveny poměry soudcovského stavu, postarala se uspokojení jeho nejnaléhavějších stesků. Uvažuje o mimo- řádných výkonech soudcovského stavu, jeho těžké a zodpovědné službě, i na nejodlehlejších místech republiky, doporučuje senát vládě, aby vypsáním dostatečného pročtu stipendií pro nadané studující práv se závazkem jich vstupu do soudní služby, snažila se získati dorost, a postarala se o zlepšení životní úrovně soudcovského stavu vůbec.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP