Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1741.

Zpráva

ústavno-právneho výboru

o vládnom návrhu zákona (tlač. č. 1734).

ktorým sa mení § 113 odst. 3. uh. zák. čl. zo dňa 9. prosinca 1894, č. XXXI. o manželskom práve a §§ 51 a 59, odst. 2. uh. zák. čl. zo dňa 9. prosinca 1894, č. XXXIII. o štátnych matrikách, potom § 30 zákona zo dňa 22. kvetňa 1919, č. 320 Sb. z. a n. o obradnostiach smluvy manželskej, o rozluke a o prekážkach manželstva.

Preminúť preukaz cudzincom, potrebný k uzavretiu sňatku, ako aj vydávať vysvedčenia štátnym príslušníkom pre sňatok v cudzine o tom, že zamýšažný sňatok neprieči sa zákonom ich vlasti, podža platných zákonných pravidiel na Slovensku a v Podlkarpatskej Rusi náleží dosiaž ministerstvu pravosúdia.

Ministerstvo týmito veciami je vežmi zaťažené, lebo svetová vojna premiešala príslušníkov krajov ďaleko od seba ležiacich a tedy každodenné sú prípady, že k uzavretiu sňatku potrebné je úradné svedectvo alebo preminutie preukazu, a takéto veci lahšie môže správne rozriešiť župan, ktorý má možnosť vyšetrenia věci z bezprostredného osobného styku so záujemníkmi, než je to možné ministerstvu.

Mimo toho aj jednotnost pravidiel je žiadúcna, aby v týchto veciach riešil politický úradmého stupňa i na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi - shodne s tým, ako je to upravené v historických zemiach.

Konečne modifíkácia § 30 zákona zo dňa 22. kvetňa 1919 č. 320 Sb. z. a n. je potrebná i z toho ohžadu, že ustanovenia zákona majú sa vzťahovať nielen na Slovensko, ale i na Podkarpatskú Rus.

Ústavno-právny výbor odporúčia senátu schváliť vládny návrh zákona dža znenia tlačiva č. 1734.

Praha dňa 29. novembra 1923.

Dr. Frant. Soukup v. r.,
predseda.

Dr. Samo Daxner v. r.,
zpravodaj.

 

Zákon

ze dne ...................

kterým se mění § 113 odst. 3, uh. zák. čl. ze dne 9. prosince 1894, č. XXXI, o manželském právu a §§ 51 a 59, odst. 2, uh. zák. čl. ze dne 9. prosince 1894, č. XXXIII. o státních matrikách, pak § 30 zákona ze dne 22. května 1919, č. 320 Sb. z. a n. o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o překážkách manželství.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

Ustanovení § 113 odst. 3. uh. zák. čl. ze dne 9. prosince 1894, č. XXXI. o manželském právu a §§ 51 a 59 odst. 2. uh. zák. čl. ze dne 9. prosince 1894, č. XXXIII. o státních matrikách na Slovensku a Podkarpatské Rusi platných se mění v ten rozum, že prominouti průkaz cizincům a vydati vysvědčení státním i příslušníkům pro sňatek v cizině, že zamýšlený sňatek se nepříčí zákonům jejich vlasti, náleží županovi.

Čl. II.

§ 30 zákona ze dne 22. května 1919, č. 320 Sb. z. a n., kterým se mění ustanovení občanského práva o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o překážkách manželství, zní:

>Ustanovení §§ 1 až 12, § 25 od,st. 1. týkající se zrušení § 25 zák. čl. XXXI/1894, § 26, jakož. i § 29 tohoto zákona vztahují se také na Slovensko a Podkarpatskou Rus. <

Čl. III.

Žádosti podle čl. I., které v den účinnosti tohoto zákona nebudou konečně vyřízeny ministerstvem spravedlnosti, budou postoupeny příslušnému županovi.

Čl. IV.

Tento zákon provésti náleží ministrům vnitra a spravedlnosti.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP