Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1740.

Zpráva

ústavno-právneho výboru

o usnesení poslaneckej snemovny (tlačivo 1720)

ku vládnemu návrhu zákona, ktorým predlžuje sa účinnost zákona zo dňa 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n. o obmedzení pôsobnosti porôt na Podkarpatskej Rusi.

U súdnych stolíc v Užhorode a v Huste na Podkarpatskej Rusi nieto ešte príležitých miestností pre hlavné trestné pokonávanie pred porotou a mimo toho je aj vôbec citelný nedostatok osôb, které by maly spôsbnosti k zastávaniu úlohy porotcov. Delegovanie porôt z čiastky pre rôznosť jazyka i neznalosť pomerov, z čiastky pre nákladnosť pokonávaní naskrze neviedlo by k ciežu, následkom čoho behom času nahromadilo sa bolo množstvo nevybavených trestných pádov, čím trpely i záujmy obvinených i zaújmy pravosúdia.

To boly príčiny vynesenia zákona zo dňa 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n. ktorým obmedzená bola pôsobnosť porôt na území Podkarpatskej Rusi na dobu dvoch rokov, ktorý rok schodí dňom 31. prosinca 1923.

Od toho času najväčšia časť trestných pravôt bola súc vybavená, ale hlavné nedostatky, totiž: nedostatok príležitých porotných miestností a súcich porotcov ešte vždy trvajú, - a poneváč nebolo by radno rušiť i dosiaž dosiahnutý priaznivý priebeh trestných pokračovaní, dža ktorého nad trestnými činmi, vyňatými z pôsobnosti porôt, súrdi štyrčlenný súdny senát, - z tej príčiny ústavno-právny výbor odporúčia senátu schváliť návrh zákona v znení, prijatom poslaneckou snemvovňou v tlačive č. 1726.

Praha dňa 29. novembra 1923.

Dr Frant. Soukup v. r.,
predseda.

Dr. Samo Daxner v. r.,
zpravodaj.


Související odkazy