Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1737.

Zpráva

I. výboru národohospodářského,

II. výboru pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu,

III. výboru rozpočtového

o návrhu senátora Jos. Lukeše a soudr. (tisk 1299) na stanovení

nových předpisů, které osoby mohou býti v ošetřování v ústavech

pro choromyslné.

I.

V návrhu se uvádí, že v ústavech pro choromyslné jest té doby v ošetřování přes 50 % osob, které nejsou v pravém slova smyslu choromyslné, které sice vyžadují rovněž lékařské péče, avšak v míře daleko menší než choromyslní. Většina takových osob jest schopna lehčí práce a mohly by proto místo v ústavech pro choromyslné býti ošetřovány v různých prázdných budovách na venkově s daleko menším počtem ošetřovatelů. Na jednoho ošetřovatele připadá v ústavech pro choromyslné v Čechách 2,9 ošetřovanců, ve Slezsku 4,3 a na Moravě 5. Dle rozpočtu na rok 1922 vyžaduje jeden ošetřovanec průměrně ročně v Čechách 18.242 Kč a země doplácí 15.718 Kč, ve Slezsku 16.818 Kč a země doplácí 15.202 Kč, na Moravě 9.990 Kč a země doplácí 8.770 Kč mimo náklady investiční. Jest proto v zájmu financí země i státu, by do ústavů pro choromyslné byly přijímány pouze osoby skutečně choromyslné, které vyžadují jak zvýšeného lékařského ošetřování tak i zvýšené péče ošetřovatele, a aby osoby takové, které vyžadují pouze dohledu, pomoci a menší péče, ošetřovány byly tam, kde mohou míti více svobody a příležitosti ku rozptýlení lehčím zaměstnáním, což též bude vyžadovati na jednotlivce mnohem menšího nákladu. V našem státě máme již několik ústavů pro takovéto osoby, ústavy ty jsou však dosud odkázány na veřejnou dobročinnost a proto nemohou plniti účel svůj tak, jak v zájmu lidskosti by bylo žádoucno.

Návrh neznamená tudíž ani ztížení příjímání osob skutečně choromyslných do ústavů pro choromyslné, ani vylučování epileptiků - z nichž mnozí jsou skutečně a těžce choromyslní - a osob slabomyslných z ošetřování v ústavech k tomu určených, nýbrž spíše opak toho.

Z těchto důvodů navrhuje národohospodářský výbor, aby senát přijal tuto resoluci Ministerstvo pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu se vyzývá, aby vypracovalo osnovu zákona, kterým ústavy pro choromyslné by zůstaly vyhrazeny toliko pro skutečně choromyslné, dále aby epileptikové - pokud nejsou choromyslní, jakož i osoby slabomyslné, které nejsou s to, aby si samy svoji životní existenci uhájily a o které rodina jejich pečovati nemůže, - umísťovány byly ve zvláštních tomuto účelu sloužících ústavech.

V Praze dne 13. listopadu 1923.

Václav Donát v. r.,
předseda.

Dr Malínský v. .r.,
zpravodaj.

II.

Výbor pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu podle usnesení svého ze dne 27. 1istopadu 1923 připojuje se k návrhu výboru národohospodářského.

V Praze, dne 27. listopadu 1923.

Jos. V. Klečák v. r.,
předseda.

Jan Jílek v. r.,
zpravodaj.

III.

Výbor rozpočtový pojednal o návrhu senátora Jos. Lukeše a soudruhů s hlediska úhrady.

Návrh podaný směřuje zajisté k zmenšení vydání na ústavy pro choromyslné. Avšak zařizení budov na venkově pro epileptiky, slabomyslné atd., kteří sice nevyžadovali aby ošetřování nutného pro choromyslné, ale přece potřebovali by péče ústavní, bude spojeno s určitými náklady, jež bude nutno hraditi z peněz veřejných.

Také nutno uvážiti, že v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ústavy pro choromyslné a pro jiné osoby vyžadující péče ústavní jsou vydržovány z peněz zemských, kdežto na Slovensku a Podkarpatské Rusi z peněz státních.

Zemím ovšem poskytovány jsou k plnění jejich úkolu dle rozpočtu též příděly z peněz státních a proto nutno míti na paměti též rozpočty jednotlivých zemí.

Aby státní pokladna přímo neb nepřímo (příděly zemím) nebyla zatěžována nad rozpočet již povolený, rozpočtový výbor, který jinak připojuje se k návrhům výborů národohospodářského a zdravotního, činí další návrh na doplnění navržené resoluce tímto odstavcem:

>Zařizování ústavů vyhrazených pro choromyslné a zřizování zvláštních ústavů pro epileptiky a slabomyslné staníž se pouze v mezích úvěrů rozpočtových toho kterého roku.<

S tímto doplňkem doporučuje výbor rozpočtový schválení podaného návrhu.

V Praze, dne 28. listopadu 1923.

Ferd. Jirásek v. r.,
předseda.

Dr. Ad. Procházka v. r.,
zpravodaj.

IV.

Národohospodářský výbor jednal ve schůzi dne 11. prosince 1923 o doplňku resoluce navrženém rozpočtovým výborem a usnesl se vysloviti s ním souhlas.

V Praze, dne 11. prosince 1923.

Václav Donát v. r.,
předseda.

Dr Malinský v. r.,
zpravodaj.

V.

Výbor pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu připojil se ve své schůzi dne 12. prosince 1923 k usnesení výboru rozpočtového.

V Praze, dne 12. prosince 1923.

Jos. Klečák v. r.,
předseda.

Jan Jílek v. r.,
zpravodaj.

 

Resoluce

navržená výborem národohospodářským, výborem, pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu a výborem rozpočtovým:

>Ministerstvo pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu se vyzývá, aby vypracovalo osnovu zákona, kterým ústavy pro choromyslné by zůstaly vyhrazeny toliko pro skutečně choromyslné, dále aby epileptikové - pokud nejsou choromyslní - jakož i osoby slabomyslné, které nejsou s to, aby si samy svoji životní existenci uhájily a o které rodina jejich pečovati nemůže, umísťovány byly ve zvláštních, tomuto účelu sloužících ústavech.

Zařizovaní ústavů vyhrazených pro choromyslné a zřizování zvláštních ústavů pro epileptiky a slabomyslné staniž se pouze v mezích úvěrů rozpočtových toho kterého roku.<


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP