Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1735.

Zpráva

výboru kulturního

o vládním návrhu zákona (tisk 1712)

jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 17. února 1922, č. 75 Sb. z. a n., upravujícího organisaci odborných škol pro ženská povolání a poměry učitelstva těchto škol v republice Československé.

Kulturní výbor, uváživ důvody návrhu vládního pro změnu tohoto zákona, usnesl se ve schůzi dne 27. listopadu 1923 doporučiti senátu jeho přijetí se změnami v §§ 5 (2) a), 17, 19 a 28 tak, jak jsou uvedeny v připojeném znění, spolu s resolucí, týkající se pořádání kursů po venkově.

Zároveň projevil výbor ve své schůzi přání, aby ministerstvo školství a národní osvěty zřizujíc nebo povolujíc nová učiliště bralo při tom v potaz též zastupitelstva obcí, okresů a žup, aniž by tím však byly způsobovány průtahy.

V Praze dne 27. listopadu 1923.

F. Zimák v. r.,
místopředseda.

Jos. Smrtka v. r.,
zpravodaj.

 

Zákon

ze dne ..............

jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 17. února 1922, č. 75 Sb. z. a n., upravujícího organisaci odborných škol pro ženská povolání a právní poměry učitelstva těchto, škol v republice Československé.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Hlava I.

O učilištích pro ženská povolání.

§ 1.

Učiliště pro ženská povolání (odborné školy pro ženská povolání) jsou takové vyučovací ústavy, v nichž se při vyučování věnuje hlavní zřetel šití a úpravě prádla, ženského i dětského oděvu; vaření a naukám i zručnostem k vedení domácnosti potřebným.

§ 2.

Učiliště pro ženská povolání jsou:

a) veřejná,

b) soukromá.

Oddíl 1.

O veřejných učilištích pro ženská povolání.

§ 3.

Veřejná učiliště pro ženská povolání jsou ta, která jsou vydržována

a) státem,

b) státem za součinnosti jiných činitelů tak, že stát nese náklad osobní, ostatní činitelé náklad věcný,

c) veřejnoprávními korporacemi.

§ 4.

Veřejná učiliště podle § 3 a) i b) zřizují se rozhodnutím vlády.

§ 5.

(1) Ke zřízení veřejného učiliště podle § 3 c) je potřebí povolení ministerstva školství a národní osvěty.

(2) Toto povolení předpokládá průkaz:

a) že je učiliště potřebí; pokud má vysvědčení na odchodnou při živnostech obecně ženami provozovaných nahrazovati průkaz odborné způsobilosti, budiž před zřízením učiliště vyslechnuto ministerstvo průmyslu, obchodu a živností,

b) že zakladatelé a vydržovatelé učiliště zaručují nepochybným způsobem řádné vybavení učiliště a jeho vydržování,

c) že jsou zabezpečeny bezvadné místnosti školní nejen pro nejbližší dobu, nýbrž pro celé vybudování učiliště.

(3) Před udělením povolení ke zřízení učiliště není dovoleno ohlašovati veřejně jeho zřízení, prováděti zápis - byť i provisorně - ani ustanovovati ředitele a učitelské síly.

§ 6.

Při učilištích podle § 3 b) i c) budiž zřízeno kuratorium, které je jeho správním orgánem. V kuratoriu buďtež vedle vydržovatelů zastoupeni: příslušná obchodní a živnostenská komora, učitelský sbor školy a interesované spolky a organisace.

§ 7.

Při učilištích podle § 3 a) může býti rovněž zřízeno kuratorium, jehož členy jmenuje ministr školství a národní osvěty vyslechnuv návrhy příslušné obchodní a živnostenské komory, učitelského sboru a jiných interesovaných činitelů.

§ 8.

Složení kuratoria, jeho práva i povinnosti, organisace učiliště, práva a povinnosti sboru učitelského a požadavky formální kvalifikace pro jednotlivé kategorie učitelů stanoví se normálním organisačním statutem, který vydá ministerstvo školství a národní osvěty. Odchylky od normálního organisačního statutu, pokud jsou podle zvláštních poměrů jednotlivých učilišť nutný, vyžadují povolení ministerstva školství a národní osvěty.

§ 9.

Překročí-li kuratorium meze své působnosti, neplní-li své povinnosti, neschází-li se, nezachovává-li statut, nebo jestliže podniká nebo trpí jednání, která jsou s, to ohroziti školu v jejích naučných a výchovných úkolech, může býti ministerstvem školství a národní osvěty rozpuštěno. Než se ustaví kuratorium nové, převezme funkce kuratoria tříčlenná komise, kterou jmenuje ministerstvo školství a národní osvěty.

§ 10.

Vyučování na veřejných učilištích pro ženská povolání děje se podle normální učebné osnovy vydané ministerstvem školství a národní osvěty. Odchylky podle místních poměrů povoluje ministerstvo školství a národní osvěty vyslechnuvši kuratoria.

§ 11.

Kázeň na veřejných učilištích pro ženská povolání udržuje ředitel a učitelský sbor podle školního řádu vydaného ministerstvem školství a národní osvěty.

§ 12.

Dozor nad veřejnými učilišti pro ženská povolání vykonává ministerstvo školství a národní osvěty.

§ 13.

Všechna práva, která učilištím pro ženská povolání vydržovaným jinými činiteli nežli státem, jejich učitelstvu i žactvu plynula dosud z práva veřejnosti výslovně propůjčeného, přísluší od platnosti tohoto zákona všem učilištím tohoto druhu, která jsou vydržována podle §u 3 b) i c).

Oddíl 2.

O soukromých učilištích pro ženská povolání.

§ 14.

(1) Učebným předmětům uvedeným v § 1 smí se vesměs nebo částečně vyučovati také na soukromých učilištích,

(2) Učiliště takové je povinno užívati výhradně názvu >Soukromá škola< doplněného udáním vyučovacího účelu a jména vydržovatelova.

§ 15.

(1) Ke zřízení soukromého učiliště pro ženská povolání je potřebí povolení ministerstva školství a národní osvěty.

(2) Povolení toto smí býti uděleno jen odborným organisacím, spolkům a společnostem, leč jen tehdy, když zakladatelé nesledují cílů převážně výdělečných. Povolení toto může býti časově omezeno.

(3) Před povolením nesmí býti ani provisorně prováděn zápis, ani ohlašováno zřízení učiliště prospekty, novinami nebo veřejnými vyhláškami. Nezačne-li se na učilišti vyučovati do roka po té, kdy bylo zřízení povoleno, nebo uplynula-li lhůta, na niž znělo, pozbývá povolení platnosti.

 

§ 16.

Každé soukromé učiliště pro ženská povolání musí míti správce (správkyni), který je vůči úřadům za učiliště odpověden.

§ 17.

(1) Správce ten musí:

1.) býti československý státní občan,

2.) býti bezúhonný v ohledu státně-občanském i mravním,

3.) prokázati formální způsobilost k učitelskému úřadu na veřejných učilištích, 4.) bydliti z pravidla v sídle školy a věnovati se správě její jakožto hlavnímu svému povolání,

5.) zpravidla dlíti po čas vyučování v budově školní. Není-li přítomen sám, musí býti přiměřeným způsobem zastoupen některým členem učitelského sboru.

(2) V dohodě s ministerstvem vnitra může ministerstvo školství a národní osvěty výjimečně uděliti dispens od průkazu sub 1. uvedeného.

§ 18.

(1) Učitelé (učitelky) na soukromých učilištích jsou povinni prokázati:

1.) že jsou českoslovenští státní občané,

2.) že jsou bezúhonní v ohledu státněobčanském i mravním,

3.) že mají pro předměty, kterým vyučují, takovou formální způsobilost, jaké se žádá od učitelů na veřejných učilištích pro ženská povolání.

(2) Od průkazu sub 1. uvedeného lze uděliti dispens podle ustanovení posledního odstavce § 17. Učitelům (učitelkám), kteří učili na soukromých učilištích pro ženská povolání nejméně dvě leta před účinností tohoto zákona, dále osobám, které podají průkaz o zdatnosti učitelské v jiném školském oboru nebo o vynikající praktické znalosti vyučovacích předmětů, o něž jde, může ministerstvo školství a národní osvěty uděliti dispens od průkazu formální způsobilosti k vyučování.

§ 19.

Místnosti určené pro soukromé učiliště pro ženská povolání buďtež před povolením učiliště úředně prohlédnuty, zdali jsou vhodný k účelům školským. O každé místnosti; které se má používati jako učebny, budiž výslovně zjištěno, zda je v ohledu zdravotním nezávadná a přiměřeně světlá. Současně budiž zjištěno, který nejvyšší počet žaček smí v učebně býti společně vyučován.

§ 20.

Každé soukromé učiliště pro ženská povolání musí míti ministerstvem školství a národní osvěty schválený organisační statut, z něhož jsou zřejmy: vydržovatel školy, organisace ústavu, přijímací podmínky, trvání školního roku a prázdniny, lhůty, ve kterých se zapisuje, způsob vydávání vysvědčení, školné, zápisné a všechny ostatní poplatky, které se na učilišti vybírají.

§ 21.

Každé soukromé učiliště pro ženská povolání musí míti i pro jednotlivá svoje oddělení podrobnou učebnou osnovu, podle které se řídí vyučování.

§ 22.

Do soukromých učilišť pro ženská povolání smějí se přijímati jen žačky, které byly propuštěny z povinnosti školní.

§ 23.

Změn školních místností a ustanovení nového odpovědného správce smí se státi jen po předchozím schválení ministerstvem školství a národní osvěty. O žádosti za schválení nových místností budiž provedeno řízení podle § 19.

§ 24.

Organisační statut soukromých učilišť pro ženská povolání smí býti změněn jen po předchozím schválení ministerstvem školství a národní osvěty.

§ 25.

Ohlašování a schvalování učitelských sil bude upraveno zvláštními podrobnými předpisy, které vydá ministerstvo školství a národní osvěty.

§ 26.

Soukromá učiliště pro ženská povolání jsou podrobena dozoru ministerstva školství a národní osvěty. Správa jejích je povinna podávati počátkem školního roku zprávu o zahájení vyučování a koncem školního roku nebo po ukončení kursu zprávu o průběhu vyučování tak, jak to nařídí ministerstvo školství a národní osvěty, a vésti katalogy žáků dle předpisů platných pro veřejná učiliště pro ženská povolání.

§ 27.

Soukromým učilištím pro ženská povolání může ministerstvo školství a národní osvěty uděliti právo vydávati vysvědčení, jež mají stejnou platnost jako vysvědčení veřejných učilišť téhož druhu, jestliže organisace učiliště, sestavení i formální kvalifikace učitelského sboru a učebná osnova jsou stejné jako na veřejných učilištích stejného typu a jestliže vyučovací výsledky plně uspokojují.

§ 28.

Soukromá učiliště pro ženská povolání, která by nedbala zákonných ustanovení a nařízení úřadů, překročovala vlastní organisační statut, nedbala učebné osnovy, hmotně vykořisťovala žákyně, uváděla nesprávnými údaji v oznámeních a v prospektech obecenstvo v omyl, mohou býti ministerstvem školství a národní osvěty zavřena. Vydržovatel školy je v takovém případě práv ze škody, která by tímto úředním opatřením vzešla učitelům a žákům.

Hlava II.

O domácím vyučování.

§ 29.

(1) Vyučování v učebných předmětech uvedených v § 1, které udílí někdo sám, po případě s pomocí příslušníků vlastní domácnosti, pokud se děje výhradně za účelem výdělečným, nepovažuje se za provozování soukromého učiliště, nýbrž za domácí vyučování.

(2) K domácímu vyučování není třeba úředního povolení.

§ 30.

Domácí učitelé (§ 29) nesmějí dávati žákům formálních vysvědčení prospěchových, t. j. takových,. která obsahují známky v jednotlivých učebných předmětech.

§ 31.

Ohlašuje-li někdo domácí vyučování veřejně novinami, prospekty, vyhláškami nebo jiným veřejným způsobem, nesmí je označovati jako školu nebo kursy, nýbrž výslovně jako domácí vyučování.

Hlava III.

Závěrečná a všeobecná ustanovení.

§ 32.

Na samostatné živnostenské školy pokračovací živností oděvních a na občasné odborné kursy pro šití šatů a prádla, výrobu a úpravu ženských klobouků, umělých květin, krajek a pod., které pořádají ústavy pro zvelebování živností, odborné spolky a organisace, vzdělávací spolky a podobné instituce pro své členy, se tento zákon nevztahuje.

§ 33.

Učiliště pro ženská povolání, jehož působnost by nezaručovala řádnou výchovu žactva ve směru státně-občanském nebo mravním, může býti ministerstvem školství a národní osvěty zavřeno.

§ 34.

Soukromá učiliště pro ženská povolání, která byla zřízena před platností tohoto zákona, musejí do 1. srpna 1925 podati průkaz, že vyhověla ustanovením tohoto zákona. Učiliště, která tohoto průkazu do řečené lhůty nepodají, buďtež ministerstvem školství a národní osvěty zavřena. § 35.

(1) Přestupky tohoto zákona, pokud nezakládají skutkové povahy činů trestních, náležejících k příslušnosti soudů, trestají se politickými úřady I. stolice pokutou až do 20.000 Kč. Pokuty plynou do státní pokladny. Při nedobytnosti budiž peněžitá pokuta přeměněna v přiměřený trest vězení (uzamčení) do 6 měsíců.

(2) Odvoláním podaným do 15 dnů od doručení u úřadu I. stolice lze se z nálezu odvolati k politickému úřadu II. stolice, který o odvolání rozhoduje s konečnou platností.

(3) Úřady jsou povinny o každém nálezu zpraviti ministerstvo školství a národní osvěty.

§ 36.

Zákon tento nevztahuje se na území Podkarpatské Rusi.

§ 37.

Zákonem tímto zrušují se § 1, 2 a 3 zákona ze dne 17. února 1922, Sb. z. a n. č. 75, § 4 tohoto zákona se pozměňuje tak, že lhůta, v níž mají býti školy v tomto § uvedené postátněny, prodlužuje se do konce kalendářního roku 1934.

§ 38.


Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 39.

Ministr školství a národní osvěty a ministr vnitra se pověřují, aby zákon tento provedli v dohodě se zúčastněnými ministry.

Resoluce:

Ministr školství a národní osvěty se vyzývá, aby ve smyslu zákona ze dne 17. února 1922, č. 75 b. z. a n., zřizoval hojnější kursy pro dívky a ženy, a to zejména po venkově v okresních městech a ve vhodných střediscích, kde není tak snadná příležitost, aby se naučily pracím v domácnosti a získaly vědomostí potřebných k výchově dětí. Budiž k tomu zejména užito učitelek ženských ručních prací a domácích nauk, jejich vzdělání, po převratu nově upravené, k tomu cíli směřuje, jakož i učitelstva učilišť pro ženská povolání a hospodářských škol.


Související odkazy