Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1730.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 4248),

jimž se prodlužuje platnost zákona ze dne 22. prosince 1921, čís. 471 Sb. z. a n, o změně některých ustanovení trestního práva a doplňují se některá jeho ustanovení (tisk 4271).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 229. schůzi dne 22. listopadu 1923 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne......

jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 22. prosince 1921, čís. 471 Sb. z. a n. o změně některých ustanovení trestního práva a doplňují se některá jeho ustanovení.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

Platnost článku I. zákona z 22. prosince 1921, čís. 471 Sb. z. a n. prodlužuje se do 31. prosince 1925 a doplňuje se tento článek takto:

1. Ustanovení § 1 užíti je i na zločin zpronevěry, na nějž je hledíc k částce vyšší jednoho tisíce korun československých stanoven v § 182 zákona trestního ze dne 27. května 1852, čís. 117 ř. z. trest těžkého žaláře od pěti do deseti let a do dvaceti let.

2. Ustanovení § 9 užíti je obdobně i na zločin veřejného násilí zlomyslným poškozením cizího majetku podle § 85 lit, a) zákona trestního ze dne 27. května 1853, čís. 117 ř. z. a na přečin maření exekuce podle § 1 zákona ze dne 25. května 1883 čís. 78 ř. z.

Článek II.

Platnost článku I. čís. 3, 4 a 11 zákona ze dne 18. prosince 1919, čís. 1 Sb. z. a n. z r. 1920 prodlužuje se do 31. prosinec 1925.

Článek III.

Tento zákon nabude účinnosti 1. ledna 1924.

Jeho provedením pověřují se ministři spravedlnosti a národní obrany.

Tomášek, v. r.,
předseda.

Dr. Jan Říha, v. r.,
sněmovní tajemník

Emil Špatný, v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP