Senát Národního shromáždění R. Čs. r.1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1725.

Usnesení poslanecké sněmovny

k vládnímu návrhu zákona (tisk 4273)

o zákazu premiových obchodů předměty denní potřeby (tisk 4275).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 227. schůzi dne 20. listopadu 1923 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne...........

o zákazu premiových obchodů předměty denní potřeby.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Premiové obchody předměty denní potřeby se zakazují.

§ 2.

Premiovými obchody ve smyslu tohoto zákona rozumějí se obchody, při kterých se nabízejí nebo prodávají předměty s poukazem na odměnu, která jest předmětům těm připojena, ať již jako peníze, jiná věc nebo jako známka k odběru premie opravňující.

§ 3.

Přestupky tohoto zákona trestají se politickými úřady (administrativními policejními vrchnostmi) a to peněžitou pokutou až do 20.000 Kč, při nedobytnosti budiž uloženo vězení (uzamčení), trvající nejvýše 6 měsíců, nebo tresty na svobodě do 6ti měsíců; nebo propadnutím předmětů, na něž se trestní čin vztahuje anebo konečně ztrátou živnostenských oprávnění. Tyto tresty mohou uloženy býti též současně; trest na svobodě spolu s náhradním trestem za nedobytnou pokutu nesmí činiti více než jeden rok.

§ 4.

Provedení tohoto zákona ukládá se ministrům zásobování; obchodu, zdravotnictví a vnitra.

§ 5.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Tomášek, v. r.,
předseda.

Dr. Jan Říha, v. r.,
sněmovní tajemník.

Taub, v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP