Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1720.

Zpráva

I. národohospodářského výboru,

II. ústavně-právního výboru

k vládnímu návrhu zákona (tisk 1629) o okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fondech peněžních v Čechách.

Okresní hospodářské záložny povstaly z veřejných obilních fondů kontribučenských (kontribučenských záložen) a zřízeny jsou dosud jen v Čechách, neboť na Moravě a ve Slezsku kontribučenské záložny dosud v podobné větší ústavy peněžní nebyly proměněny.

V Čechách jest 166 okresních hospodářských záložen v tolikéž zastupitelských okresech a spravují se dosud třemi zákony zemskými, a to zákonem z roku 1896, zákonem z roku 1900, a zákonem z roku 1903, Působí blahodárně ve prospěch zemědělství svých obvodů, poskytujíce mu levný úvěr. Vklady všem okresním, hospodářským záložnám svěřené dostoupily již výše přes půl druhé miliardy, Podstatnou charakteristickou známkou ústavů těch jest, že členství (účastenství) je tu vázáno na držení půdy, ze které kdysi odvádělo se obilí do kontribučenské sýpky, a že příslušný podíl přechází na každého nového nabyvatele půdy a dělí se i při rozdělení oprávněného pozemku. Podílu nelze tedy ani vypověděti ani při postupu pozemku podržeti, ani zastaviti. Jmění okresních hospodářských záložen je pro jejich původ z veřejných dávek povahy veřejnoprávní a ústavy ty podléhají dohledu okresních výborů (okresních správních komisí) a ve vyšší instanci zemského správního výboru.

Ježto dosavadní zákony zemské platící pro tyto peněžní ústavy nevyhovovaly již nynějšímu rozsahu a potřebě okr. hosp. záložen, podala vláda podle osnovy ve Svazu okresních hospodářských záložen za souhlasu Svazu německých okresních hospodářských záložen vypracované a vyslechnuvši zemský správní výbor i Svaz okresů návrh nového zákona o okresních hospodářských záložnách a kontribučenských peněžních fondech, které majíce podobný veřejnoprávní původ (z příplatků k daním selským a z dávek osevních), mají býti podle návrhu toho nuceně spojeny s jměním okresních hospodářských záložen.

Návrh zákon vychází z.toho stanoviska, že jest potřebí

1. aby byla dána zákonem možnost kmenové jmění okresních záložen hospodářských rozmnožovati a tím uvésti vlastní jmění ve zdravý poměr ku jmění svěřenému.

2 aby působnost okresních hospodářských záložen byla rozšířena,

3. aby zákonem byla poskytnuta záložnám těm možnost individuálního rozvoje,

4. aby ze zákona odstraněna byla rozvoji záložen těch překážející ustanovení, pokud se týče aby do zákona pojata byla ustanovení., kterými by se rozvoji jejich napomáhalo,

5. aby byla dána možnost zřizovati okresní hospodářské záložny také v okresech, ve kterých dosud zřízeny nejsou a

6. aby byla učiněna zákonná opatření okresních záložnách hospodářských, které dosud nevykazují dostatečného rozvoje.

Pokud se týče uvedených hledisek budiž v prvé řadě poukázáno na prvý bod, rozmnožení kmenového jmění. Okresní hospodářské záložny těší se značné důvěře obyvatelstva a následkem toho možno zaznamenati neustálý vzrůst vkladů jejich. Vklady u okresních hospodářských záložen,

činily v roce1894

58,192.592,66 K

koncem roku 1921 vzrostly na

1.491.710.478,59 Kč

čili vzrostly 23kráte. Tomuto neobyčejnému vzrůstu jmění svěřeného neodpovídá však vzrůst jmění kmenového, jež spolu s reservními fondy

činilo v roce 1894

18.232.260 54 K

a v roce 1921 dosáhlo

31.285.69821 Kč

čili vlastní jmění nevzrostlo ani dvakráte.

Jeví se tudíž nezbytnost rozmnožení kmenového jmění, aby se tím zároveň vyhovělo požadavku pokud jde o větší ochranu vkladatelů.

Národohospodářský výbor přijal nový návrh, aby k okresní hospodářské záložně mohli přistupovati s novými podíly, jež by složili; ostatní zemědělci, vlastníci orné půdy v obvodu záložny. Výbor národohospodářský vycházel z toho demokratického předpokladu, že jest potřeba vyhověti moderním požadavkům nynější doby v tom směru, aby se i všichni ostatní zemědělci, (noví nabyvatelé půdy) z obvodu záložny mohli státi účastníky záložny, aby tím snáze mohli dojíti také levnějšího úvěru, Vždyť beztak většina těchto nečlenů byla již ve spojení s okresní hospodářskou záložnou jak pokud se týče vkladů tak i zápůjček.

Návrh zákona rozšiřuje podstatně působnost okresních hospodářských záložen, zajišťuje jim možnost individuálního rozvoje, aniž co mění na dosavadní jejich zvláštní povaze, která nevypověditelností podílu zaručuje jim žádoucí stabilitu. Nejsou však překročeny meze, jaké dány jsou praksí i zákonodárstvím u jiných podobných ústavů (občanské záložny). Návrh zákona odstraňuje různá, dnes již jejich rozvoj zdržující obmezení, ale ponechává veřejný dohled ústavům těm. Z dalších ustanovení návrhů poukázati jest k tomu, že zastupitelské okresy mají povinně ručiti za vklady okresním záložnám svěřené, pokud vklady ty nejsou zajištěny vlastním jměním záložen, nejméně do deseti % (10 %). Návrhem dána jest sice možnost větší měrou než bylo lze dosud vlastní jmění záložen zvyšovati tak, aby skýtaly vkladatelům žádoucí: jistotu; ale než se tak stane, jest nutno pro netušený vzrůst vkladů učiniti opatření povinnou zárukou okresu Svaz českých okresů souhlasil s touto zárukou a to v posudku, jejž podal o osnově zákona. Záruka tato odůvodněna je tím, že okresní hospodářské záložny stojí nejen pod dohledem; nýbrž i pod ochranou zastupitelských okresů a že dnes slouží okresní hospodářské záložny skoro samy komunálnímu úvěru (obcím i okresům.). Je-li členství v okresních hospodářských záložnách omezeno na jistý kruh, přece vklady mohou přijímati od každého a ručí tu zastupitelský okres všem svým příslušníkům. Zastupitelské okresy samy již uznaly potřebu a vhodnost záruky tím, že již na 80 zastupitelských okresů vzalo na sebe záruku za vklady okresních hospodářských záložen dobrovolně. Dobrovolná záruka ta jde většinou do mnoha milionů (až do 30 milionů Kč). Povinná záruka bude však značně menší a nepřekročí dle statistiky, kterou dal zemský správní výbor k účelu tomu sestaviti, nikde okrouhlé výše dvou milionů korun čsl. Zvyšováním vlastního jmění záložny bude se však i tato výše stále snižovati. Vedle povinné záruky budou míti i nadále okresy možnost poskytovati dobrovolnou záruku větší výše a vyhrazovati si za to přímý vliv na činnost záložny (jmenováním několika členů ředitelství. a revidujícího výboru i podíl na čistém zisku záložny). V zájmu záložen by bylo, kdyby při jmenování členů ředitelství a revidujícího výboru bylo přihlíženo k tomu. aby tito bráni byli pokud možno z řad účastníků záložny, Ustanovení toto bylo již praksí per nefas prováděno, poněvadž to žádala železná nutnost.

Dále jest se zmíniti o tom, že pro zájmy okresních hospodářských záložen zřizuje se jejich Svaz jako korporace veřejnoprávní a to společný Svaz pro všechny okresní hospodářské záložny, s čímž i německé okresní hospodářské záložny projevily plný souhlas.

Národohospodářský výbor shledal také odůvodněným podnět, aby byla zajištěna možnost rychlé výplaty vkladů tím, že by bylo ustanoveno, že záložna nesmí celé své závodní jmění (vlastní i svěřené jmění) rozpůjčiti, a doplněn proto § 12 ustanovením; že některým způsobem v § tom vyznačeným (uložení u bank, v cenných papírech pupilárních) má býti uloženo aspoň deset % (10 %) všech prostředků záložny i kdyby bylo lze je rozpůjčiti, tedy za všech okolností. Pokud jde o úvěr akciovým společnostem, nevyhrazeno schválení úvěru toho dohlédacími úřadu, ježto jde často jen o úvěr saionní, (úvěr cukrovarům pro proplácení řepy) a požadavkem schvalování byla by jeho realisace zdržovává, čímž by se účel úvěru mařil.

Návrh zákona obsahuje vedle zásadních těchto změn ještě řadu drobných doplňků, jež byly nutnými změnou naší ústavy nebo jež již praksí jako potřebné doplňky a úpravy se byly objevily. O těch netřeba se zmiňovati.

Dále doporučuje výbor národohospodářský vládě, aby o to vhodným způsobem měla péči, aby přebytky záložen byly ukládány u těch peněžních ústavů, u nichž záložnám žádné ztráty nevzejdou. Jednací řád stanoví, aby v místnostech pro strany přístupných byly veřejně vyvěšeny vlastnoruční podpisy osob, oprávněných ku přijímání peněz.

Veškeré změny a doplňky vládního návrhu staly se se souhlasem vládního zástupce a vládní návrh se změnami těmi přijat byl ve výboru národohospodářském ve schůzi dne 5. červena 1923. Jak bylo již uvedeno, dosavadní zákony jsou v četných bodech zastaralé a působí značné obtíže okresním hospodářským záložnám v jejich dalším rozvoji. Ostatně nežádají se tímto zákonem nějaké zvláštní výhody, kterých by snad nepožívaly jiné peněžní ústavy, zejména .spořitelny a občanské záložny, nýbrž zákonem mají býti upraveny poměry okresních hospodářských záložen tak, aby byly postaveny na roveň jiným peněžním ústavům a aby se mohly bez jakýchkoli zbytečných překážek úspěšně rozvíjeti.

Plných 40 let již působí okresní hospodářské záložny a během té doby dokázaly záložny ty, že jsou zbudovány na základech zdravých, které jsou zárukou úspěšné činnosti v budoucnosti. Výsledky, kterých záložny dosáhly, mohou býti jim zadostiučiněním za jejich nezištnou a úsilnou práci, a jsou zároveň pádným důvodem, aby okresní hospodářské záložny přizpůsobeny byly moderním potřebám. Bude-li nový zákon dle předložené osnovy přijat sl. senátem, bude dán okresním hospodářským záložnám nový a trvalý podklad pro úspěšný jejich rozvoj v budoucnosti,

Národohospodářský výbor doporučuje tedy, aby slavný senát přijal osnovu zákona o okresních hospodářských záložnách a kontribučenských fondech peněžních ve znění dole otištěném.

V Praze dne 5. června 1923.

Václ. Donát v. r.,
předseda.,

F. Hybš v. r.,
zpravodaj.

II.

Výbor ústavně-právní projednával vládní návrh zákona o okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fondech peněžních v Čechách opětovně ve svých schůzích a došel ve schůzi konečné, konané dne 7. listopadu 1923 k názoru, že osnova plně vyhovuje změněným potřebám a že uzákonění její umožní těmto ústavům, aby splnily zcela svůj úkol, který na ně dnešní doba klade. Zvláště umožňuje se docíliti zdravý poměr mezi vlastním jměním záložen ke jmění svěřenému. Toho dosaženo ustanoveními §u 4 odstavec 3. dle něhož umožňuje se přistupování nových podílníků v neomezeném počtu; a to nejen ze řad soukromníků, nýbrž i korporací veřejnoprávních (osady, zastupitelské okresy).

Dosavadní působnost okresních hospodářských záložen objevila se velmi úzkou, takže jest potřebí, aby i v tomto směru zjednána byla náprava. Podle návrhu nového zákona má býti zejména rozšířen kruh obchodů aktivních tím způsobem, že se záložnám dovolí, aby poskytovaly nové způsoby úvěru, např. eskont směnek a úvěr v účtu běžném, jednak mají býti odstraněna některá dosavadní zákonná ustanovení, zejména pokud se týká poskytování úvěru hypotekárního a na temné papíry a rozšíření okruhu dlužníků na všechny vrstva obyvatelstva. Aby se však záložny nestaly immobilními přílišným poskytováním úvěru, hrazeného kaucí hypotekární, navrhuje se, aby zápůjčky takové byly co do své výše omezeny, takže nemají přesahovati úhrnu vlastního jmění záložny a zly všech vkladů.

Také úvěr na cenné papíry rozšířen v osnově i na jiné druhy cenných papírů, než ve kterých se mohou ukládati peníze poručenců, poněvadž potřeba takovýchto úvěrů u záložen velmi se objevuje. V tomto případě možno však důvodně předpokládati, že záložny budou takovéto zápůjčky poskytovati pouze výjimečně, takže jsou naprosto vyloučeny obavy, že by snad poskytováním zápůjček na cenné papíry bylo obyvatelstvo sváděno ke spekulacím; tím, že stanovena jest maximální výše, do které mohou takové zápůjčky býti povolovány, budou vyloučeny jakékoli ztráty na cenných papírech, nehledě k tomu, že záložny budou tento úvěr poskytovati vždy především jako úvěr osobní a zástava cenných papírů bude pouze podpůrnou (§ 9).

Možnost individuálního vývoje jest poskytnuta, záložnám v návrhu tím, že bližší podmínky pro jednotlivá odvětví úvěru jsou ponechány též jednacímu řádu, schvalovanému Zemským správním výborem, a dále, že také ředitelstva budov míti možnost usnášeti se případně i o jiných způsobech úvěru, než které jsou v návrhu uvedeny.

Mezi zákonnými omezeními, která rozvoj okresních záložen hospodářských udržovala, možno uvésti dosavadní ustanovení o přijímání vkladů, které nemají přesahovati 15teronásobné sumy kmenového jmění, nečítajíc v to fond reservní. Ustanovením §u 8 jest ve značné míře vyhověno i v tomto směru potřebě úspěšného vývoje záložen.

Nehledě k tomu, že jiné peněžní ústavy, jako záložny občanské a spořitelní a záložní spolky nejsou v tomto směru nikterak vázány, jest přece jen v osnově nového zákona uvedeno, že vklady okresních záložen hospodářských musí býti zajištěny alespoň do 10 %. Pro případ, že by vlastní jmění záložny 10 % vkladů nezajišťovalo, zavádí se ručení okresu za tuto desetinu. Z ručení tohoto nemůže vzejíti okresu nijaká škoda, poněvadž ručení to jest spíše formální a ve všech případech bude poměrně velmi nepatrné. Sám Svaz českých okresů, projednávaje tuto záležitost, projevil souhlas s navrhovaným ručením okresů. Ostatně není obavy, že by snad při každé ztrátě okres musel hraditi záložně utrpěnou ztrátu; vždyť ručení okresu může býti realisováno teprve po vyčerpání všech reservních fondů a kmenového jmění záložny a to pouze při konkursu nebo likvidaci záložny (§ 18).

Novým zákonem bude poskytnuta též možnost zřizovati okresní záložny hospodářské v okresech, kde jich posud nebylo. K tomu účelu může být: zejména použito kontribučenských peněžních fondů, praestačních a jiných podobných fondů, bude-li toto jmění, zvětšené, případně novými podíly, k tomu dostatečným.

Pro případ, že by ani po vydání nového zákona některé záložny nevyvinovaly větší činnosti, bude dána možnost spojiti tyto záložny s některou ze záložen sousedních, případně též přikročiti k úplnému zrušení záložny.

Do nového zákona vložena nová ustanovení o úřednictvu a stanovena zejména, že záložny mají přijímati úřednictvo odborně vzdělané tak, aby bylo zárukou rozkvětu záležen. Dále stanoveno, že i menší záložny musí míti úředníky, jakmile dostoupí výše jejich vkladu určité hranice.

Po způsobu Svazu spořitelen zřizuje se dále na ochranu zájmů okresních záložen hospodářských pro české i německé záložny společný Svaz okresních záložen hospodářských, který bude pro záložny obligatorní. Se zřízením společného Svazu pro české i německé okresní záložny hospodářské vyslovily souhlas oba ostávající Svazy českých i německých záložen. Svaz bude vedle Zemského správního výboru působiti na podporu zájmů okresních záložen hospodářských, a se svolením Zemského výboru bude plniti i úkoly revisní podle zásad, platných. pro zemské revise těchto záložen. V §u 42 zvýšen jest posavadní příspěvek záložen na náklad spojený s prováděním zemských revisí, čímž však zároveň jest umožněno Zemskému správnímu výboru poskytovati podle potřeby slabším záložnám a Svazu podpory tím spíše, ježto dá se předpokládati, že skutečný náklad na revise nevyčerpá plně příspěvků takto zvýšených.

Pokud se týká jednotlivých ustanovení nového zákona oproti zákonu dosavadnímu, jest nová úprava přizpůsobena nynějším potřebám a předpokladům pro rozvoj peněžnictví. V celku však na struktuře zákona, o okresních záložnách hospodářských ničeho podstatného se neměrní. Zákon bude zaručovati, že záložny budou moci pěstovati potřebné druhy úvěru, bude zaručovati však také, bezpečnost jak vkladů, tak i ukládaných přebytků, v kterémžto posledním směru bude dozorčí úřad podávati záložnám občasně seznamy těch peněžních ústavů, u kterých mohou své přebytky ukládati (k §u 12).

Jest jisto, že bude-li nový zákon o okresních záložnách hospodářských v tom znění, jak jest předložen k pojednání Národnímu shromáždění, přijat, budou se okresní záložny hospodářské nadále rozvíjeti ke prospěchu nejen snad vlastnímu, nýbrž i ke prospěchu celého našeho národního hospodářství. Dosavadní rozvoj a nynější rozmach těchto záložen přesto, že byly vázány zastaralými ustanoveními dosavadního zákona, jest důkazem, že záložny tyto jsou u veškerého obyvatelstva oblíbeny a těší se jeho plné důvěře a opravňují k nejlepším nadějím.

Výbor ústavně-právní doporučuje, aby slavný senát přijal návrh zákona o okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fondech peněžních ve znění dole otištěném.

Dále doporučuje výbor schválení dole uvedené resoluce.

V Praze dne 7. listopadu 1923.

Dr František Soukup v. r.,
předseda.

Josef Hucl v. r.,
zpravodaj.

III.

Národohospodářský výbor pojednal ve své schůzi dne 8, listopadu 1923 o změnách, jež učinil v návrhu zákona o okresních hospodářských záložnách ústavně­právní výbor a po provedené debatě jednomyslně změny navržené ústavně-právním výborem schválil.

V Praze dne 8. listopadu 1923.

Václav Donát v. r.,
předseda.

F. Hybš v. r.,
zpravodaj.

 

 

Návrh výborů:

Zákon

ze dne .....

o okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fondech peněžních v Čechách.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Účel a firma.

§ 1.

Okresní záložny hospodářské zřízené z bývalých kontribučenských fondů obilních a kontribučenských fondů peněžních jsou samostatnými ústavy veřejnými. Účelem jejich jest, aby obyvatelstvu svého obvodu, především zemědělskému, poskytovaly levný úvěr, sloužily k ukládání úspor a opatřovaly po případě jiné potřeby hospodářské (§ 7).

Firma těchto záložen zní: Okresní záložna hospodářská v... Okresním záložnám hospodářským dovoleno užívati v pečeti i v zevním označení českého znaku, jak pojat jest do velkého znaku republiky Československé.

Obvod a sídlo.

§ 2.

Obvody okresních záložen hospodářských jsou zpravidla totožny s obvody okresních zastupitelstev a může v každém zastupitelském okresu býti zřízena zpravidla toliko jedna okresní záložna hospodářská.

Stane-li se změna v hranicích okresu zastupitelského, změní se tím také obvod okresních záložen hospodářských a buďtež podíly, jichž se to tkne, s poměrnou částí fondu pro rozmnožení kmenového jmění přikázány dle místa, ve kterém okresu leží berní předměty, na nichž se zakládá právo účastenství, a pokud jde o podíly osad, dle toho, kam osady ty byly přikázány. Spor rozhoduje po vyslechnutí Svazu zemský správní výbor.

Změna však nenastává, není-li v okresu kam by podíly měly býti přikázány, záložny podléhající ustanovením tohoto zákona.

Zřídí-li se nový zastupitelský okres, rozhodne o tom, má-li se zříditi také nová okresní záložna hospodářská, zemský správní výbor, vyslechna dříve okresní záložny hospodářské, jakož i dotčené okresní výbory.

Spory týkající se přikázání podílů v případě změny v hranicích okresů zastupitelských rozhoduje, nedohodnou-li se zúčastněné okresní záložny hospodářské, zemský správní výbor, jemuž náleží též v případě odst. 4. rozhodnouti o přikázání poměrné části ostatního jmění záložny, přihlížejíc k závazkům s podíly zároveň přejímaným.

Zřízením Velké Prahy nemění se ničeho na obvodech a sídlech dosavadních Okresních záložen hospodářských na Smíchově, v Karlíně a v Hostivaři. Dohled na Okresní hospodářskou záložnu v Karlíně a na Smíchově vedou svým zástupcem podle §u 39 příslušná okresní zastupitelstva, obci Pražské však se vyhražuje jedno místo v revidujícím výboru, načež obec Pražská přejímá polovinu zákonné záruky dle §u 8. Obec Pražská, jíž valná hromada delegátů záložny musí býti oznámena, jmenuje jednoho člena revidujícího výboru (§ 34).

Na Okresní hospodářskou záložnu v Hostivaři vede svým zástupcem dohled obec Pražská, na ni vztahují se veškerá práva i povinnosti tímto zákonem okresu přiřčené a přejímá za záložnu též zákonné ručení dle §u 8.

Obec Pražská je oprávněna, aby buď sama nebo společně s příslušným okresem uzavřela úmluvu o převzetí dobrovolné záruky nad míru zákonnou za vklady Okresních hospodářských záložen Karlínské a Smíchovské ve smyslu §u 8.

§ 3.

Sídlem okresní záložny hospodářské jest zpravidla sídlo okresního zastupitelstva. Výjimkou může býti stanoveno sídlem jiné místo v obvodu záložny dle toho, co nařizují §§ 24 m) a 43 tohoto zákona.

 

Kmenové jmění, podíly účastníků.

§ 4.

Kmenové jmění okresních záložen hospodářských jest povahy veřejnoprávní. Jmění to budiž neztenčeně zachováno; nesmí. býti děleno nebo zrušeno, mimo případy v zákoně tomto výslovně uvedené.

Původní kmenové jmění okresní záložny hospodářské, skládající se ze souhrnu podílů všech účastníků okresní záložny hospodářské na jmění, z něhož tato povstala, budiž rozmnožováno:

a) každoročním připisováním 5 procent čistého výtěžku záložny ke kmenovému jmění, činí-li vklady záložnou přijaté více než pětinásobný obnos vlastního jmění, nebo

b) každoročním připsáním 10 procent čistého výtěžku ke kmenovému jmění, překročí-li vklady záložnou přijaté dvacateronásobnou výši vlastního jmění;

c) připisováním čistého výtěžku, připadajícího na podíly 10 Kč nedělitelné k podílům těmto, až každý z podílů těch dosáhne obnosu 10 dělitelného (§ 15 g).

Mimo to může býti kmenové jmění rozmnožováno:

1. připsáním celého výtěžku záložny nebo jeho části nad míru výše stanovenou.

2. dobrovolnými příplatky účastníků; příplatky ty mají stejnou povahu s původní má podíly, s nimiž tvoří jeden celek;

3. neomezeným počtem nových, nevypověditelných a nepostupitelných podílů v nejmenší výši Kč 40.-, jimiž osady (katastrální obce,) a zastupitelské okresy v obvodu záložny k této přistoupí;

4. dobrovolným přistoupením a přijetími vlastníků půdy zemědělské v obvodu záložny za účastníky záložny s podílem nevypověditelným, a nepostupitelným nejvýše 40 Kč a s podmínkou, že nový účastník přispěje k reservnímu a pensijnímu fondu záložny v poměru kmenového jmění k výši těchto fondů v době přihlášky. Je-li přihlášený vlastníkem aspoň jednoho ha zemědělské půdy, má právo proti zamítavému rozhodnutí ředitelství odvolati se k okresnímu event. zemskému správnímu výboru. Forma přihlášky stanoví se jednacím řádem záložny. I tento podíl je vázán na vlastnictví berního předmětu.

Ku rozmnožování kmenového jmění ad 1 jest potřebí souhlasu valné hromady, ad 2, 3, 4; souhlasu ředitelství.

Kmenové jmění kontribučenských peněžních fondů v obvodu záložny dosud trvajících slučuje se s kmenovým jměním okresní záložny hospodářské. Praestační fondy, fondy viničné a jiné podobné fondy, v obvodu záložny, dosud obcím neodevzdané, slučují se i se závazky na nich váznoucími s kmenovým jměním této záložny jakožto podíl příslušné, katastrální obce.

Bylo-li již před platností zákona tohoto s kmenovým jměním okresní záložny hospodářské jmění některého kontribučenského fondu peněžního nebo podobného fondu spojeno, sluší je pokládati bez každého řízení za část kmenového jmění záložny.

Kontribučenské peněžní fondy připadnou ke kmenovému jmění okresních záložen hospodářských, v jichž obvodu se nalézají pozemky, s nimiž spojeno jest právo účastenství na kontribučenských fondech peněžních. Není-li možno podílníky kontribučenských peněžních fondů nebo jich podíly zjistiti, připadnou fondy ty reservnímu fondu záložny.

§ 5.

Podíl v okresní záložně hospodářské, nehledíc k podílům osad, obcí a okresů, vázán jest na vlastnictví předmětu berního, s nímž spojeno jest účastenství k záložně a bez. tohoto předmětu nemůže býti podíl, mimo případy v tomto zákoně vytčené, ani převeden, ani pří postupu předmětu podržen, nýbrž zároveň s tímto postupem přejde na nabyvatele.


Související odkazy