Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1716.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne......1923,

kterým se mění §2 a doplňuje § 27 zákona ze dne 26. května 1882, č. 55 ř. z., a § 2 a § 26 uh. Zák. čl. ze dne 25. května 1882, č. XVIII o daní z minerálních olejů a kterým se mění poznámky ke třídě XXI celního sazebníku československého.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

Ustanovení, obsažená v §u 2 zákona ze dne 26. května 1882, č. 55 ř. z. a v §u 2 uh. zák. čl. ze dne 25. května 1882, č. XVIII o dani z minerálních olejů, se ruší a na místo nich nastupují tato:

§ 2.

Minerální oleje, které se získají rafinací (čištěním) na území republiky Československé a jejichž hutnota při teplotě 12 stupňů Réaumura nepřesahuje 880 stupňů (tisícin hutnoty čisté vody), podléhají spotřební dani 13 Kč za každých 100 kg. čisté váhy.

Článek II.

§ 27 zák. č. 55/1882 ř. z. a § 26 zák. čl. XVIII/1882 uh. doplňují se tímto druhým odstavcem:

Z minerálních olejů, jejichž hutnota při teplotě 12 stupňů Réaumura nepřesahuje 880 stupňů, nevybírá se spotřební daň při jejich dovozu z celní ciziny, jsou-li dováženy do tuzemských rafinerií minerálních olejů k dalšímu průmyslovému zpracování destilací nebo rafinací. Výrobky, získané zpracováním těchto minerálních olejů, projednávají se při vývozu z rafinerie podle všeobecných zásad zákona o dani z minerálních olejů č. 55/1882 ř. z. a zák. čl. XVIII/1882 uh.

Článek III.

Poznámky za saz. čís. 177 a poznámka k saz. čís. 178 a 179 celního sazebníku československého se zrušují a za třídu XXI zařazují se tyto poznámky:

Poznámky ke třídě XXI:

1. Surový minerální olej saz. čís. 176, polotovary minerálních olejů saz. čís. 177 a 178, a zbytky destilace minerálních olejů saz. čís. 179, pro rafinerie minerálních olejů, k dalšímu průmyslovému zpracování destilací nebo rafinací, na zvláštní povolení ministerstva financí a za podmínek stanovených nařízením . . . . . . . . . . . . . beze cla.

2. Z minerálních olejů, jejichž hutnota při teplotě 12° R nepřesahuje 880 stupňů, nutno zapraviti kromě cla z každých 100 kg čisté váhy 13 Kč spotřební daně. Z minerálních olejů, dovážených na zvláštní povolení ministerstva financí do rafinerií minerálních olejů k dalšímu průmyslovému zpracování destilací nebo rafinací, nevybírá se spotřební daň při jich dovozu z celní ciziny.

Článek IV.

Zákon tento nabývá účinnosti prvého dne měsíce po jeho vyhlášení a provedením jeho pověřuje se ministr financí.

Odůvodnění.

Zákon o dani z minerálních olejů ze dne 26. května 1882, č. 55 ř. z. a uherský zák. článek XVIII z r. 1882, nejednají o daněprostém dovozu polotovarů minerálních olejů o hutnotě 880 stupňů a menší prostě proto, že tento způsob dovozu zmíněných polotovarů v Rakousku nebyl ani potřeb-ný ani obvyklý. Státním převratem nastala však naprostá změna poměrů, ježto v republice Československé, vyjma území gbelské, není žádných produktivních ložisek surového minerálního oleje. Surovina gbelská, jejíž množství, se zřetelem na celkovou domácí spotřebu minerálních olejů jest ostatně nepatrné, postrádá ještě lehkých frakcí a poskytuje pouze dani nepodléhající mazavé oleje a olej plynový, avšak žádný benzin ani petrolej.

Tím utvořila se v naší republice situace, že jsme nuceni z cizozemska dovážeti bud hotové výrobky (benzin, petrolej, pohonové a mazavé oleje atd.), aneb suroviny a polovýrobky, které se zpracují v tuzemských rafineriích, Jest v zájmu zdejších rafinerií, jakož i k prospěchu hospodářských zájmů, aby dováženy byly jen suroviny a polovýrobky, jejichž zpracováním možno udržeti provoz tuzemských závodů, a proto tento dovoz zasluhuje všemožné podpory.

Za tím účelem jest žádoucím rozšířiti zákon z roku 1882 a uherský zák. článek XVII z r.1882 v tom směru, aby minerální oleje, jejichž hutnota nepřesahuje 880 stupňů a jež jsou k nám dováženy ve způsobě polotovarů, byly sproštěny spotřební daně, pokud jich, má býti užito v rafineriích ke zpracování destilací nebo rafinací a aby teprve výrobky k domácímu konsumu v oběh dané byly podle platných předpisů zdaňovány.

Tomuto požadavku lze vyhověti tím, že zákon o dani z minerálních olejů bude podle předchozího návrhu změněn a doplněn.

V důsledku navržené zněny zákona jest nutno upraviti také poznámky ke třídě XXI celního sazebníku československého, a to tak, že se poznámky za saz. čís. 177, pak poznámka k saz. čís. 178 a 179 zruší a za třídu XXI zařadí se dvě poznámky ve znění osnově vyznačeném. K poznámce druhé budiž podotknuto, že z výrobků hutnoty 880 stupňů nebo nižší, získaných destilací nebo rafinací polotovarů minerálních olejů, dovezených z celní ciziny bez zapravení spotřební daně na základě zvláštního povolení, vybéře se spotřební daň při jich vývozu z rafinerie.

Při této úpravě naskytuje se příležitost upraviti též § 2 rakouského zákona a § 2 uherského zákonného článku XVIII, o dani z minerálních olejů tak, aby jeho znění odpovídalo poměrům, nastalým po státním převratu.

Vláda projevuje přání, aby osnova zákona, byla v obou sněmovnách přikázána výboru rozpočtovému k podání zprávy ve lhůtě nejkratší.

V Praze, dne 25. října 1923.

Předseda vlády:
Švehla v. r.

Ministr financí:
Inž. Boh. Bečka v. r.


Související odkazy