Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

7. zasedání.

Tisk 1711.

Zpráva

rozpočtového výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1696) o vládním návrhu zákona, jímž se povoluje úleva na všeobecné dani výdělkové na r. 1923 a o návrhu posl. dra Medingera a druhů na doplnění zákona ze dne 28. dubna 1922, č. 144 Sb. z. a n. o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23.

Všeobecná daň výdělková ve své nynější prozatímní, častěji měněné úpravě, byla vyměřována pro dvouletí 1920/21 na základě poměrů živností v r. 1919, a opětně pro dvouletí 1922/23 podle poměrů v r. 1921. Tento způsob stává se neudržitelným tou měrou, kterou všeobecná výdělková daň jest postupnými částečnými reformami přeměňována z daně výnosové v dani subjektivní, a nesrovnalosti z něho vyplývající stupňují se rychlou proměnlivostí hospodářských poměrů v poválečném období, kteréž doposud není ukončeno. Bylo proto již zákonem z 17. března 1921, č. 123 Sb. z. a n. připuštěno, aby poplatník domáhal se pro r. 1921 snížení daně, jestliže výnos jeho živnosti poklesl. Přítomný zákon na němž usnesla se poslanecká sněmovna dává pak poplatníkovi obdobné právo, aby daň pro r. 1923 byla snížením přizpůsobena skutečnému výnosu živnosti v r. 1922. Odchylná podrobnější úprava tohoto právního nároku oproti zmíněnému zákonu z r. 1921 jest dána změnami, které byly mezi tím provedeny v prozatímní úpravě všeobecné výdělkové daně zákonem z 28. dubna 1922, č. 144 Sb. z. a n. Snížení daně nesmí totiž jíti pod procento výnosu živnosti v r. 1922 stanovené vzestupnou maximální sazbou od 1/2-4% zavedenou tímto zákonem. Kromě toho nesmí daň býti snížena pod polovinu daně pro rok 1923 na základě výnosu z r. 1921 právoplatně předepsané.

Přítomný zákon jest pouhým přechodným opatřením ke zmírnění jednoho z nedostatku dnešní úpravy - všeobecné daně výdělkové a to jen pro 1 rok. Celková a trvalá reforma provedena bude teprv při nové jednotné úpravě všech daní přímých, která podle úmyslu vlády má vejíti v účinnost 1. lednem 1925 a v ministerstvu financí se již připravuje.

Rozpočtový výbor navrhuje, aby senát přistoupil k usnesení poslanecké sněmovny, jak jest obsaženo v tisku č. 1696.

V Praze, dne 3. července 1923.

Dr Horáček v. r.,
místopředseda.

Dr Fáček v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP