Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

7. zasedání.

Tisk 1708.

Zpráva

I. výboru národohospodářského

II. výboru rozpočtového

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1702) o vládním návrhu zákona

o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění.

I.

Každoročně se opakující živelní pohromy způsobují zemědělství našemu obrovské škody, které páčí se okrouhle na 200 mil. Kč ročně. Ztráty tyto jsou značným zatížením národního hospodářství a citelnou škodu způsobují i státu. Živelní katastrofy jsou mnohdy tak velké, že namnoze ohrožují zplna, jako loňského i letošního roku, přímo existenci zemědělce.

Následkem přespříliš drahého pojišťování s velké části nejsou hospodáři ani pojištěni. Dle statistiky není pojištěna ani jedna desetina pojistné hodnoty.

Nouzové výpomoci nejsou s to nahraditi poškozeným utrpěnou škodu a odpisy daní jsou tak minimální, že nelze je zváti ani úlevou.

Je tudíž nutno nahraditi tento nouzový způsob výpomoci veřejným pojištěním proti škodám živelním.

Vládní návrh činí významný krok ke zřízení veřejného pojišťování, jež by bylo s to zmírniti hrozné důsledky živelních katastrof.

Vzhledem k tomu, že mají býti škody živelními pohromami vzniklé hrazeny z fondu v osnově zákona uvedeného dle zásad a směrnic stanovených vládou, vyslovuje národohospodářský výbor přání, aby v zásadách těchto bylo pamatováno hlavně na malozemědělce a podpory by udělovány byly ve srozumění s interesenty.

Národohospodářský výbor projednav vládní návrh přijatý poslaneckou sněmovnou doporučuje osnovu tuto sl. senátu ke schválení ve znění senátního tisku č. 1702.

V Praze, dne 3. července 1023.

V. Donát v. r.,
předseda.

F. Hybš v. r.,
zpravodaj.

II.

Rozpočtový výbor projednav ve schůzi dne 3. července 1923 osnovu zákona přijatou poslaneckou sněmovnou připojuje se k návrhu výboru národohospodářského.

V Praze, dne 3. července 1923.

Dr Horáček v. r.,
předseda.

Frant. Jan Kroiher v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP