Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

7. zasedání.

Tisk 1707.

Zpráva

sociálně-politického výboru

o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1700) k vládnímu návrhu zákona,

kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů

v oboru nemocenského pojištění dělníků.

Zákon ze dne 22. prosince 1920, č. 689 Sb. z. a n. byl terminován a musel býti již jednou prodloužen. Poněvadž 30. červnem t. r. opět vypršela lhůta, prodloužila sněmovna poslanecká další jeho trvání do 31. prosince t. r., aniž na něm učinila jakýchkoliv změn v předpokladu, že potřebné opravy možno provésti při projednávání zákona o starobním a invalidním pojištění, který právě odkázán byl ve sněmovně výboru. Sociálně-politický výbor senátu pojednal o návrhu ve schůzi 3. t. m. a navrhuje jeho přijetí ve znění přijatém v poslanecké sněmovně a obsaženém v sen. tisku č. 1700. Současně usnesl se sociálně-politický výbor na níže uvedené resoluci, kterou rovněž ku přijetí plenu senátu doporučuje:

Resoluce.

Vláda se vyzývá, aby vydala doplnění k prováděcímu nařízení zákona ze dne 15. května 1919, čís. 268 Sb. z. a n., jímž se mění předpisy zákona o nemocenském pojištění dělníků v tom směru, že osoby zaměstnané v domácnostech na základě poměru služebního podléhají pojištění nemocenskému, jak bylo úmyslem zákonodárce zjevným z debat i důvodové zprávy při projednávání zákona, jakož i ustanovení § 1 zákona ze dne 15. května 1919, čís. 268.

Dále se vláda vyzývá, aby příslušně pozměnila § 4 zákona ze dne 15. května 1919, čís. 268 a uvedla tak soulad se zněním § 1 jmenovaného zákona.

V Praze, dne 3. července 1923.

Jan Jílek v. r.,
místopředseda.

R. Jaroš v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP