Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

7. zasedání.

Tisk 1706.

Zpráva

rozpočtového výboru

k usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona

o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové (tisk 1701).

Zásada, že má býti ze strany státu i s jistými obětmi finančními usnadňována koncentrace závodů průmyslových, horizontální i vertikální, která jest podmínkou jeho soutěživosti oproti průmyslu cizozemskému, byla již rozhodnuta zákonem z 12. srpna 1921, č. 293 Sb. z. a n., jenž pro případ splynutí podniků a pro případ přeměny jejich v hospodářsky cennější formu společnosti akciové prominul t. zv. likvidační daň z jejich posud nezdaněných záloh, fondů a jiných přebytků, jak je ustanovena paragrafem 96 zákona o přímých daních osobních.

Poněvadž tato úleva, jak zkušenost ukázala, sama o sobě nepostačovala hospodářské potřebě, připojuje nový zákon, na němž se poslanecká sněmovna usnesla podle vládního návrhu, ještě další úlevy berní aspoň pro nejvýznačnější z případů na které pamatoval zákon o slevě likvidační daně (§ 1, 2, 6) a to; slevu poplatku z převodu nemovitostí, slevu obecní dávky z přírůstku na jejich hodnotě, slevu daně z obratu a daně přepychové pro převod surovin, polotovarů a zboží a konečně slevu poplatku z nové smlouvy společenské, tuto pro splynutí zapsaných společenstev úplnou, pro případy ostatní slevu částečnou započtením poplatku z dřívější společenské smlouvy zaplaceného. Výhody tyto mají platiti i pro další případy, jež výhody daňové zákona z r. 1921 nepožívají, jako: splynutí spořitelen (§ 7), převod pojistné podstaty z náhradního pensijního ústavu na všeobecný neb na jiný náhradní ústav pensijní (§ 9). Úleva zákona z r. 1921 rozšířena zároveň na přeměnu svazů společenstevních z formy společnosti s ruč. obm. ve formu zapsaného společenstva.

Zákon má platiti po jeden rok ode dne vyhlášení a na tutéž dobu prodlužuje i účinnost zákona z 12. srpna 1921, č. 293 Sb. z. a n. o úlevě daňové, která měla skončiti 31. prosincem 1923.

Rozpočtový výbor navrhuje, aby senát přistoupil k usnesení poslanecké sněmovny o tomto zákoně.

V Praze, dne 3. července 1923.

Dr Horáček v. r.,
místopředseda.

Dr Fáček v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP