Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

7. zasedání.

Tisk 1705.

Zpráva

I. výboru zahraničního,

II. výboru národohospodářského

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1698) o vládním návrhu zákona o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou.

I.

Zákony ze dne 25. listopadu 1919, č. 637 Sb. z. a n. a ze dne 12. srpna 1921, čís. 349 Sb. z. a n. zmocnily vládu, aby uváděla v prozatímní platnost smlouvy obchodní s cizinou uzavřené od r. 1919-1922.

Jelikož poměry obchodní v různých státech jsou velmi měnivé, nemůže zákonodárný aparát přizpůsobiti se rychlým ratifikováním příslušných obchodních smluv, které sluší předkládati ve smyslu ústavy Národnímu shromáždění.

Z toho vznikla potřeba rychlejšího postupu, jehož docíleno bude svrchu uvedeným zmocněním vlády, kteráž pak povinna jest smlouvy prozatímně v platnost uvedené předložiti Národnímu shromáždění ku schválení. Neschválila-li by ta která sněmovna smlouvu, pozbývá platnosti.

Přítomným zákonem má se jednak rozšířiti platnost prozatímní úpravy na smlouvy až do konce r. 1924 uzavřené a sjednotiti takto veškeré předpisy zmocnění tohoto se týkající, pročež též příslušná ustanovení zákona z r. 1919 a r. 1921 se ruší.

Zákon obsahuje dále vhodnější formulování těchto ustanovení a ponechává v platnosti zejména čl. 2. zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 349 Sb. z. a n., kterýmž uděluje se vládě zmocnění, aby až do uzákonění nového autonomního celního tarifu upravila celní sazby pomocí koeficientů, čímž vyhověti se má častým té doby přesunům měnovým a cenovým. Ustanovení toto není lhůtou vázáno a to zcela vhodným způsobem z příčiny té, ježto má také platnosti zachovati mimo obor smluv obchodních.

Ježto zapotřebí jest, aby výhody z nich plynoucí uvedeny byly ku prospěchu našeho státu v platnost tehdy, kdy toho je v zájmu obchodu našeho zapotřebí a jelikož stojíme nyní též ve vyjednávání s různými státy, ohledně nichž by výhody zmíněné mohly příliš opozděným schválením jejich ztratiti na svém účinku, navrhuje zahraniční výbor senátu přijetí zmíněného zákona v plném souhlasu s usnesením poslanecké sněmovny, otištěným v sen. tisku čís. 1698.

V Praze, dne 3. července 1923.

Ant. Svěcený v. r.,
předseda

Dr Luděk Krupka v. r.,
zpravodaj.

II.

Výbor národohospodářský projednal ve schůzi dne 3. července 1923 osnovu zákona o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, vyslovil s ní plný souhlas a doporučuje sl. senátu přijetí její ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou.

V Praze, dne 3. července 1923.

V. Donát v. r.,
předseda.

Č. Lisý v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP