Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

7. zasedání.

Tisk 1702.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 4189)

o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění (tisk 4204).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 218. schůzi dne 28. června 1923 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne.................................

o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Při ministerstvu zemědělství zřizuje se fond pro účely veřejného živelního pojištění částkou 50,000.000 Kč.

Ministr financí se zmocňuje, aby opatřil částku tu úvěrní operací.

§ 2.

Částka 50,000.000 Kč budiž věnována, bude-li veřejné živelní pojištění upraveno zákonem v roce 1923, jako základ pro toto pojištění, jinak budiž jí použito podle zásad stanovených vládou především na podporu pro kraje postižené v roce 1923 živelními pohromami a zbytku budiž použito ve smyslu zákona, který bude vydán o veřejném živelním pojištění.

§ 3.

Tento zákon nabude účinnosti dnem vyhlášení.

Jeho provedení se ukládá ministrům financí a zemědělství.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bradáč v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP