Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 99.

Návrh

senátora Jos. Koušy a soudruhů, aby finanční ministerstvo

dalo potřebné prostředky ke stavbě obytných domů podnikané obcemi a obecně prospěšnými stavebními družstvy.

Odůvodnění.

Podpora, kterou až dosud poskytoval stát podle zákona ze dne 23. května 1919, č. 281 sb. z. a n., stavbám obytných domů podnikaným obcemi a družstvy obmezovala se na to, že stát přebíral záruky za hypotékami nebo komunální zápůjčky na domy vtělené, které si však obce nebo družstva musely samy opatřiti u peněžních ústavů.

Jest obecně známou skutečností, že peněžní ústavy zabývající se hypotekárním úvěrem nemají v poslední době vůbec žádných pohotovostí, z nichž by mohly poskytovati hypotekární úvěry. Tím jest další stavební činnost obcí a družstev úplně podvázána. V mnohých případech jest nebezpečí, že rozestavené stavby nemohou býti dokončeny. Zastavení staveb z důvodu nemožnosti vyplatiti stavitele, jest na denním pořádku.

Nezbývá, než aby stát sám dal nyní potřebné prostředky obecně prospěšným stavebním družstvům a obcím k disposici.

Tuto povinnost má stát hlavně vůči městu Velké Praze. Účel sledovaný zákonem o Velké Praze nikdy nemůže býti dosažen, nebude-li v Praze vybudován dostatečný počet bytů. Bytovou nouzi v Praze trpí všechno obyvatelstvo. Zvláště také státní zaměstnanci všech kategorií, jichž tisíce rodin je v Praze bez bytu. Bytovou nouzi v Praze zvyšuje státní správa sama také tím, že má obsazenou celou velikou řadu nájemních domů různými úřady.

Pomoc státem žádaná jest velmi nutná. Ve Velké Praze je přes 200 projektů stavebními úřady a ministerstvy schválených, s jichž stavbou nemůže býti započato jen proto, poněvadž nejen družstva, ale ani obce nemohou nikde sehnati potřebný úvěr. Úhrada budiž opatřena z výnosu nové státní půjčky.

Podepsaní činí tudíž návrh, aby byl vydán zákon tohoto znění:

Zákon

ze dne..................................................................1920

o přímé podpoře stavebního rachu státem v obvodu Velké Prahy.

§ 1.

Na podporu staveb obytných domů s malými byty podnikaných obcemi, okresy a obecně prospěšnými stavebními sdruženími v obvodu Velké Prahy povoluje se na rok 1920 a 1921 částka jedna miliarda korun.

§ 2.

Ministerstvu financí se ukládá, aby v dohodě s ministerstvem sociální péče a veřejných prací učinilo příslušná potřebná opatření.

V Praze 14. července 1920.

Jos. Kouša,
Jos, Ackermann, Jos. Průša, Jan Procházka, Švec Václav, Jaroš, J. Havlena, Lorenc Jan, Cífka Karel, Svěcený, Dr. Witt, Boh. Jakubka, Jos. Šáda, Bož. Ecksteinová.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP