Sobota 2. listopadu 1918

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 98.

Interpelace

člena senátu Dr. Jaroslava Brabce a druhů na ministerského předsedu, ministra vnitra a ministra zásobování

ohledně zřízení sboru pro občanskou kontrolu pro velká střediska

průmyslová.

Podle získaných informací předložily ministerstvu pro zásobování lidu organisace československé sociálně demokratické strany dělnické ve Velké Praze seznamy obcí v obvodu Velké Prahy, v nichž mají býti zvolená členové sociálně demokratické strany dělnické do sboru občanské kontroly pro Velkou Prahu.

Má prý totiž býti vydáno nařízení ministerstva pro zásobování lidu, kterým zavádí se sbor občanské kontroly pro velká střediska hospodářská, prozatím pro Velkou Prahu, pro Plzeň a snad pro Ústí n. Lab. Úkolem těchto sborů má býti:

1. kontrolování cen,

2. stihání lichvy,

3. zamezování podloudného obchodu.

Tyto úkoly by byly sympatické, ale vadí nám pochybnosti ve směru paragr. 55 ústavní listiny o moci vládní a výkonné, že nařízení vydávati lze jen ku provedení určitého zákona a v jeho mezích a pak obava, aby nebylo porušeno právo paragr. 112 o svobodě domovní, jak se to již stalo častěji při různých svémocných prohlídkách domácností se strany důvěrnických kruhů a pod.

Dále by bylo naprosto nepřípustné, aby takový sbor byl sestavován jen z příslušníků určitých stran politických aneb tříd neb stavů a aby byly vylučovány třídy producentů z oboru zemědělského a obchodního, neboť tyto vrstvy musí býti se stanoviska kontroly a vyrovnání zájmů přibrány.

Podepsaní se tudíž táží pana ministerského předsedy, ministrů vnitra a pro zásobování lidu:

1. Zakládá-li se informace svrchu zmíněná na pravdě a v kladném případě jaký určitý zákon má býti zamýšleným nařízením proveden?

2. Proč byly vyžádány návrhy pouze od československé sociálně demokratické strany dělnické a ne také od organisací jiných politických stran, resp. jak se stalo, že pouze tato strana mohla podati zmíněné návrhy se seznamem obcí, organisací a osob a že nebyla dána vládou též jiným organisacím příležitost návrhy takové učiniti?

3. Jaká opatření budou učiněna, aby byla chráněna práva ústavně zaručená, zejména právo domovní?

V Praze dne 4. července 1920.

Dr. Jaroslav Brabec,
K. St. Sokol, Dr. Herben, Dr. Fáček, Dr. Mareš, Al. Jirásek, Dr. Franta, Žďárský, Dr. Přikryl, Matúš Dula, Dr. Ad. Stránský.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP