Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 86.

Návrh

člena senátu Dra Frant. Krejčího a spol.

na vyloučení teologické fakulty ze svazku universit.

Zřízením universit v Brně a Bratislavě a zřízením samostatných teologických fakult římskokatolické v Bratislavě a evangelické v Praze jeví se naléhavou potřebou, aby organisace universit Československé republiky byla ujednocena podle společného principu. Tytéž důvody, které vedly Národní shromáždění při sdělávání zákonů o zřízení universit bez teologické fakulty, vedou k odloučení těchto fakult od universit pražských, při nichž právě nepřístojnost tohoto spojení prakticky se prokázala, jakož o tom bylo ve veřejnosti dosti jednáno.

Poukazujíce k těmto okolnostem navrhujeme, aby senát Národního shromáždění usnesl se na zákoně tohoto znění:

Zákon

ze dne...............................................1920,

jímž se oddělují teologické fakulty od universit.

§ 1.

Teologické fakulty vybavují se ze svazku s ostatními fakultami jako samostatné samosprávné ústavy se všemi právy a privilegii universitních fakult a zůstanou až do doby, kdy poměr státu a církve bude definitivně určen, ústavy státními jako podobné ústavy jiných vyznání.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem, kdy bude vyhlášen.

§ 3.

Provedení tohoto zákona ukládá se ministerstvu školství a národní osvěty.

V Praze 13. července 1920.

Dr. Frant. Krejčí,

Dr. Otakar Krouský, Dr. Ant. Klouda, Jos. V. Klečák, Fr. Šťastný, Dr. Veselý, Č. J. Lisý, R. Pánek, Kouša, V. Klofáč, Štefán Kada, V. Jakubka, K. Dědic.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP