Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 81.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk č. 287), jímž se dostává přídavků a příplatků vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám a sirotkům, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n. - a pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti.

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila v 13. schůzi dne 10. července 1920 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne.........................................................1920,

jímž se dostává přídavků a příplatků vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám a sirotkům, invalidům, ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímaje válečné poškozence - neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n. - a pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Po dobu mimořádných poměrů, způsobených válkou, budou se vypláceti vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání, jakož i vdovám a sirotkům po těchto osobách drahotní přídavky, resp. nebudou se konati srážky, podle nařízení bývalého ministerstva financí ze dne 11. září 1918, čís. 334 ř. z. (měsíční), podle nařízení bývalého ministerstva financí ze dne 19. listopadu 1917, čís. 450 ř. z. (čtvrtletní) a podle zvláštních pravidel k těmto nařízením vydaných, a to: vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, jejich vdovám a sirotkům budou vypláceny přídavky ve výši stanovené pro civilní úředníky, gážistům bez hodnostní třídy ve výslužbě a invalidním poddůstojníkům z povolání, neb jejich vdovám a sirotkům přídavky ve výši stanovené pro podúředníky.

Vedle drahotních přídavků měsíčních povolují se vojenským osobám na odpočinku zvláštní příplatky pro manželku a pro nezaopatřené děti podle těchto zásad:

1. Příplatek náleží pro děti jen potud, pokud by měly po smrti vojenské osoby právo na výchovné (důchod sirotčí).

2. Příplatek činí ročně pro manželku 400 Kč a pro každé dítě u gážistů a čekatelů ve výslužbě 288 Kč, u gážistů bez hodnostní třídy ve výslužbě a invalidních poddůstojníků z povolání 192 Kč a nesmí pro manželku a všechny děti dohromady přesahovati drahotního přídavku vojenského pensisty.

3. Požadavek tohoto příplatku jakož i zánik požadavku toho musí oprávněný ohlásiti a odůvodniti příslušnými doklady.

Částky, jež vojenský pensista na těchto příplatcích neoprávněně přijme, srazí se mu s výslužného.

§ 2.

Po dobu mimořádných poměrů, způsobených válkou, budou invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým, vyjímaje invalidní poddůstojníky z povolání neb jejich pozůstalé a válečné poškozence neb jejich pozůstalé, ježto pro tyto posléze uvedené osoby platí zákon ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n., pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti, vypláceny pololetní drahotní výpomoci ve čtvrtletních předem splatných částkách, povolené výnosem býv. ministerstva války ze dne 9. října 1918, odd. 9., číslo 40.972 podle pravidel stanovených ve jmenovaném výnosu.

§ 3.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1920.

§ 4.

Provedením zákona pověřuje se ministr národní obrany v dohodě s ministrem financí.

 

V Praze dne 10. července 1920.

Tomášek v. r.,

předseda.

Dr. Říha v. r.,

sněm. tajemník.

Milo Záruba v. r.,

zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP