Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 69.

Návrh

člena senátu Dra Fáčka a soudruhů

na zrušení zákona z 25. června 1919, č. 370 Sb. zák. a nař., kterýmž se upravuje ohlašování nájmu a pachtu a poplatek ze smluv nájemních a pachtovních, jakož i příslušného prováděcího nařízení ze dne 30. července 1919, č. 432.

Zákon ze dne 25. června 1919, č. 370 sb. zák. a o nař., podle něhož nutno ohlašovati všecky nájmy a podnájmy budov, bytů, pozemků i živností, a odváděti z nájemného pololetně 1/2 % ní poplatek, jest zbytečnou obtíží pro poplatnictvo, ježto nájemné přiznává se vedle toho zvláště k dani činžovní při všech pronájmech budov a bytů, jež jsou případy nejčetnějšími a jest ještě větší obtíží pro berní úřady a berní správy.

Výnos poplatku ze smluv nájemních jest podle úředních výkazů poměrně velmi skrovný a práce s jeho vybíráním spojená jest označována mezi příčinami, pro které finanční správa nemůže zdolati jiné úkoly daleko důležitější, zejména včasné předpisování běžných daní i daně válečné a provádění nových velikých zákonů o dani z převodu statků a o dávce z majetku.

Podepsaní navrhují tudíž, aby se slavný senát usnesl:

Vládě se ukládá, aby s urychlením předložila osnovu zákona, jímž by zákon z 25. června 1919, č. 370 sb. zák. a nař., o povinném ohlašování nájmu a placení poplatku z nájemného byl zrušen, anebo způsob ohlašování a placení zjednodušen uvedením v souvislost s přiznáváním nájemného, k dani činžovní a placením této daně.

V Praze dne 17. června 1920.

Dr. Fáček,

Dr. Herben, K. St. Sokol, Dr. Franta, Dr. Mareš, Matúš Dúla, Dr. O. Přikryl, Dr. Jar. Brabec, Alois Jirásek, J. Žďárský, Dr. Stránský Ad.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP