Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 68.

Interpelace

senátorů Josefa Klečáka a soudruhů

na pana ministra školství a národní osvěty

o nákladech na učitelské síly při pokračovacích kursech na školách občanských.

Rozšíření a prohloubení základní výchovy a vzdělání lidového - obecné a občanské školství - potřebuje nevyhnutelně doplňkův a oprav dosud platných školských zákonů, než bude moci býti přistoupeno k reorganisaci obecného školství vůbec.

Nutně vyžaduje pozornosti zřizováni jednoročních specielních kursů, t. zv. IV. ročníků při občanských školách, jichž potřebu uznávají jednotlivé obce a jichž absolvování požaduje i pragmatika pro civilní a státní úřednictvo a služ. pro skupinu D a v základě této zvlášť ministerstvo pošt.

Kursy při měšťanských, nyní občanských školách zařaďuje do organisace školství zák. ř. z 2. května 1883 č. 25 v § 10 a 59, ale teprve nařízení minist. ze 26. června 1903 č. 22.503, rozdělujíc kursy ty na chlapecké a se zvláštními požadavky na dívčí, výslovně uvádí:

."Školním úřadům bylo by při tom klásti největší váhu na to, že kursy dotčené nemají býti útvary méně cenné, oddělené od školy měšťanské, nýbrž organicky s ní spojeně jako vybudovaná forma její ... Proto novou sílu učitelskou, která pro takový kurs bude po případě zřízena, aby ostatním učitelům školy měšťanské se ulevilo, pokládati jest jako další učitelskou sílu školy měšťanské, jak připouští § 19 al. 5. zákona z 2. května 1883 č. 53 ř. z."

Z tohoto nařízení vidno, že učitelé na pokračovací kurzy přikázaní jsou ve veřejné službě jako ostatní síly učitelské na měšťanské škole a že mají býti placeni z okresních školních fondů.

V praksi však zůstává honorování těchto sil učitelských obcím, jež pokračovati kursy při měšťanských školách zřizují, čímž stávají se jednoroč. pokrač. kursy jaksi školami obcemi vydržovanými a tím právní postavení učitelů na nich ustanovených je neurčité.

Tážeme se p. ministra školství a nár. osvěty, jaké stanovisko zaujímá v této věci a je-li ochoten přesným nařízením záležitost tuto upravili a obce, jichž se týče nákladu toho zbaviti a tak podporovati zřizování kursů těch s nákladem pro stát velmi nepatrným.

Praze dne 24. června 1920.

Josef Klečák,

Dr. Veselý, Dr. Klouda, Dr. Ot. Krouský, Dr. Krejčí, V. Klofáč, Lisý, Štastný, R. Pánek, Kouša, B. Hucl.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP