Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 66.

Interpelace

senátorů Dra J. Karasa, Šabaty, Šachla, Dra Procházky a soudruhů

na pana ministra školství a národní osvěty,

ohledně násilného zabírání církevního majetku.

Katol. kostely a fary a s nimi spojená obročí jsou podle zákonů v naší republice platných majetkem katol. církve, jejímž orgánům přísluší právo užívací a disposiční, a jsou též jako majetek katol. církve pozemkových knihách zapsány (čl. 15. zák. z 21. prosince 1867).

Než státní správa mlčky přihlíží k tomu, že katol. kostela v Přerově u Čelakovic, v Jílovém u Prahy, v Jenišovicích u Turnova a j. zmocnila se proti všemu právu t. z. církev československá, která nemá žádných práv používati u nás majetku katol. církve.

Katol. fary, obročí mohou používati jen katoličtí kněží ve smyslu §§ 5, 6, 7 zák. ze 7. května 1874 ř. z. č. 50 katol. biskupem za souhlasu vlády dosazení, kteří ve smyslu § 1 zák. z 19. dubna 1885 ř. z. č, 47 >od biskupa v určité církev. obci duchovní správu vykonávati práva a povinnost mají, aneb od diecesáního biskupa k samostatnému vykonávání duchov. správy jsou oprávněni.< Podle § 38. zák. ze 7. května 1874 ř, z. č. 50 jest povinna státní správa obročí jako zbožnou nadaci a majetek katol. církve proti zneužívání chrániti.

Podepsaní se táží pana ministra, co hodlá učiniti, by v tomto směru průchod byl zjednán práva a spořádaným poměrům, jak toho řádný stav právního státu vyžaduje a v naší republice platné zákony vyžadují.

V Praze dne 24. června 1920.

Dr. J. Karas, Šabata, Šachl, Dr. Procházka,

Zavoral, Juraj Dúrčanský, Valoušek, Dr. Reyl, Theod. Walló, Jílek, Dr. Kovalík, inž. Jul. Klimko, Dr. Stojan.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP