Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 42.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk č. 21) o úřadu pro zahraniční obchod.

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky, Československé schválila v 9. schůzi dne 18. června 1920 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne..........1920

o úřadu pro zahraniční obchod.

Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Pro dobu, po kterou světové poměry hospodářské vyžadovati budou státní kontrolu dovozu, vývozu a průvozu, zřizuje se úřad pro zahraniční obchod, jehož řízením pověřen jest ministr.

§ 2.

Na úřad pro zahraniční obchod přechází působnost dosud, přikázaná jednotlivým ministerstvům co do povolování dovozu a vývozu, jakož i průvozu všeho zboží (vyjímaje předměty státního monopolu), a co do jinaké správní úpravy a kontroly za.hraničního obchodu. Opatření ve věcech finančních a valutárních činí úřad pro zahraniční obchod ve shodě s ministerstvem financí.

§ 3.

Úřad pro zahraniční obchod jest oprávněn vybírati za povolení, která udílí, poplatky. Jejich výši stanoví po slyšení odborných poradních sborů, jež si zřídí a jež má slyšeti také o směrnicích svého úřadování.

Zkrácení poplatků trestá se podle důchodkového trestního zákona jako těžký důchodkový přestupek 4 až 20 násobnou částkou zkráceného poplatku.

§ 4.

V působnost úřadu pro zahraniční obchod náleží, aby ve shodě se zúčastněnými ministerstvy připravoval a prováděl kompensační dodavací smlouvy s cizími státy.

§ 5.

Zákon tento nabývá účinnosti ode dne vyhlášení. Kdy účinnosti pozbývá, ustanoví se zvláštním zákonem.

Provésti zákon ukládá se všem ministrům

V Praze dne 18. června 1920.

Tomášek v. r.,

předseda.

Dr. Říha v. r.,

sněm. tajemník.

Jar. Marek v. r.,

zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP