Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění.

Tisk 37.

Interpellation

der Senatoren Dr. Mayr-Harting, Hartl und Genossen

an den Minister des Äusseren

eingebracht in der Sitzung des Senates vom 16. Juni 1920

betreffend die Schadloshaltung der vor dem Kriege im Auslande ansässigen tschechoslovakischen Staatsbürger.

Der tschechoslovakische Staatsbürger Walter Mikulec in Reichenberg war vor dem Kriege als Ingenieur des Petersburger Zweiggeschäftes der Firma Arnstein & Koppel angestellt. Zu Beginn des Krieges wurde er wie tausend andere interniert und kam erst im September vorigen Jahres unter Zurücklassung seines gesamten Eigentumes in Petersburg in die Heimat zurück, nachdem es ihm gelungen war, durch private Darlehen die Kosien für seine Reise aufzubringen. Trotz wiederholten Einschreitens beim Ministerium des Äusseren, das ihm schon einen Fragebogen (Nr. 30274) zur Beantwortung abverlangte, konnte er bisher keinerlei Entschädigung erlangen.

In der Lage des genannten Ingenieurs befinden sich zahlreiche Personen, die wie er vor dem Kriege eine vorübergehende oder dauernde Steltung im Auslande besessen hatten. Darum hat z. B. die reichs deutsche Regierung, obwohl die finanzielle Lage Deutschlands gewiß nicht günstiger als unsere ist nicht versäumt, den durch administrative Maßnahmen feindlicher Staaten um ihre Existenz gebrachten Auslandsdeutschen in jeder Weise helfend beizustehen. Es wurden ihnen Darlehen gewährt, Rückreisevergütungen ausgezahlt und Vorschüsse in der Höhe von 1000 bis 10.000 Mark auf ihre Verluste, deren definitiver Ersatz noch nicht entschieden werden konnte, zugesprochen. Dadurch haben diese Personen die Möglichkeit erhalten, sich eine neue Existenz zu gründen und ihre Beziehungen und Kenntnisse des betreffenden Auslandsmarktes nutzbringend für die eigene Heimat zu verwerten.

Die Gefertigten richten daher an den Herrn Minister des Äusseren die Anfrage:

1. Ist er geneigt, das Nötige zu veranlassen, daß die Frage dsr Schadloshaltung der vor dem Kriege im Auslande ansässigen und durch den Krieg um ihre Stellung im Auslande gebrachten tschechoslovakischen Staatsbürger entsprechend geregelt werde?

2. Wird er dafür Sorge tragen, daß die den konkreten Anlaß dieser Interpellation bietende Angelegenheit ehebaldigst erledigt wird?

Prag, am 15. Juni 1920.

Dr. Mayr-Harting, Hartl Hans,

Meissner, Dr. Ledebur-Wicheln, Dr. Karl E. Schmidt, Dr. Maria Emma Herzig, Karl Friedrich, Jesser Franz, Josef Luksch, Spies, Oberleithner, Spiegel, Heinr. Fritsch, Lippert Andreas, Jelinek, Zuleger, Hangos István.

 

 

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Překlad.

Tisk 37.

Interpelace

senátorů Dra Mayr-Hartinga, Hartla a soudruhů

na ministra zahraničních záležitostí

podaná v zasedání senátu dne 16. června 1920

o náhradě škody občanům československým, před válkou v cizině usedlým.

Československý občan Valter Mikulec z Liberce byl zaměstnán před válkou jako inženýr v petrohradské odbočce firmy Arnstein & Koppel. Na počátku války byl jako tisíce jiných internován a vrátil se do vlasti teprve v září minulého roku, když se mu podařilo opatřiti si soukromými výpůjčkami na cestu, při čemž zanechal celé své jmění v Petrohradě. Přes opětovné zakročení u ministerstva zahraničních záležitostí, jež si od něho vyžádalo již zodpovědění dotazníku (čís. 30274), nepodařilo se mu doposud dosíci nižádného odškodnění.

V témže postavení jako jmenovaný inženýr nachází se četné osoby, jež byly jako on před válkou přechodně nebo trvale v cizině zaměstnány. Proto neopomenula na příklad říšsko-německá vláda, ačkoliv jistě finanční postavení Německa není příznivější nežli je naše, přispěti všemožně Němcům zahraničním, kteří byli administrativními opatřeními nepřátelských států připraveni o existenci. Byly jim poskytnuty půjčky, vyplácely se jim náhrady za zpáteční cesty a byly jim přislibeny zálohy ve výši 1000 až 10.000 M na ztráty, jichž konečná náhrada nedala se ještě určiti. Tím bylo jim umožněno, že mohly si založiti novou existenci a uplatniti své vztahy a znalosti zahraničního trhu ve prospěch své vlasti.

Podepsaní táží se tedy pana ministra zahraničních záležitostí:

1. Zda je ochoten zaříditi vše čeho je potřebí, aby náležitě byla upravena otázka, týkající se odškodnění československých občanů, usedlých před válkou v cizině, kteří ztratili válkou svá místa v cizině?

2. Zda postará se o to, aby co nejdříve vyřízena byla záležitost, jež byla v daném případě podnětem k interpelaci?

V Praze dne 15. června 1920.

Dr. Mayr-Harting, Hartl Hans,

Meissner, Dr. Ledebur-Wicheln, Dr. Karl E. Schmidt, Dr. Maria Emma Herzig, Karl Friedrich, Jesser Franz, Josef Luksch, Spies, Oberleithner, Spiegel, Heinr. Fritsch, Lippert Andreas, Jelinek, Zuleger, Hangos István.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP