Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 32.

Návrh

členů senátu Národního shromáždění R. Č. Dra Witta, Cingra, Špery a soudruhů

na zahájení přípravných prací ku převzetí dívčího lycea ve Sl. Ostravě zcela do státní správy a na přeměnu jeho ve vyšší reformní reálné gymnasium.

Dívčí lyceum ve Slezské Ostravě, založené roku 1911 Maticí Osvěty Lidové pro Těšínsko a vydržované do 31. srpna 1919 lycejním spolkem "Vlastou", bylo umístěno po 8 let v učitelském ústavě a užívalo také jeho pomůcek. "Vlasta", nemajíc velkých fondů, starala se hlavně o to, aby učitelstvo bylo řádně podle státních předpisů placeno, takže na pomůcky již mnoho peněz nezbývalo. Když však lyceum se přestěhovalo 15. září 1919 do samostatné budovy, nemělo a nemá dostatek svých pomůcek a z ústavu se pomůcky přenášeti nesmí. Stát sice převzal profesorský sbor do své správy, avšak Matice Osvěty Lidové, která převzala od "Vlasty" lyceum, musí vydržovati školníka a nésti věcný náklad. Za to smí si ponechati školní plat, který podle státních předpisů činí pro Slezskou Ostravu K 30.- ročně za žákyni. Platu toho se přijme asi K 6.000. Náklad na školníka obnáší kolem K 6.000, na otop, světlo, vodu, a j. udržování budovy činil ve školním roce 1919/20 kolem 25.000 K, pomůcek by bylo potřebí jen pro příští rok za 20.000 K. (Letos dala Matice Osvěty Lidové K 11.000). Z toho vidno, že Matice Osvěty Lidové, jejíž hlavním úkolem bylo vždy více vydržování menšinového obecného školství a mateřských školek, by se zakrvácela, kdyby i dále měla nésti náklad na lyceum.

Uvážíme-li, že lyceum, které se nyní přeměniti má na vyšší reformní reálné gymnasium, jest jedinou dívčí střední školou českou na Ostravsku a Slezsku - Němci jich mají na témže teritoriu 6 - není zajisté vhodno, aby český lid při důležitosti Ostravska pro celý stát a v době své samostatnosti udržoval si z haléřových sbírek nutnou střední školu.

Podepsaní proto navrhují:

Slavný senáte račiž se usnésti:

Vládě se ukládá, aby ihned zahájila přípravné kroky k tomu konci, aby české dívčí lyceum ve Slezské Ostravě bylo převzato zcela (i v nákladem věcných) do státní správy a aby přeměněno bylo na vyšší reformní reálné gymnasium.

Ve formálním ohledu navrhujeme, aby návrh tento byl přikázán výboru kulturnímu.

V Praze dne 17. června 1920.

Dr. Witt, Cingr, Špera,

Josef Cholek, Josef Petřík, Josef Průša, Svěcený, Zavadil, Filipinský, Časný, Poliak, Dr. Jakubka, Štefan Kada.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP