Sobota 2. listopadu 1918

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 30.

Návrh

členů senátu Národního shromáždění republiky Československé Šachla, Šabaty a soudruhů

na zrušení nařízení o mlecím zřízení a mlecích listech.

Nařízení mlecího zřízení a mlecích lístků, jež bylo dílem války a udrželo se i v době poválečné, bylo a jest dílem úplně neosvědčeným a nyní ve svobodné republice jest naprosto neodpovídajícím pravé svobodě, neboť tím obyvatelstvo stavu zemědělského jest více nežli zotročeno, nemajíc ani té svobody by to, co pro veškeré obyvatelstvo svou pílí a svými mozoly těžce vypracuje, mohlo sobě svobodně a podle své nejnutnější potřeby dáti semlíti ku potřebě své vlastní a své čeledě.

Rolník, který se svým pomocným personálem pracuje třeba až 16 hodin denně, jest odměněn dávkou, neodpovídající jeho skutečné potřebě a tu se stává, že nedostatkem přídělu nucen jest obilí semílat protizákonně na různých domácích zařízení, jimiž nelze více vyrobiti jak 35% mouky, takže celých 40% chlebovin se ztrácí a celek je tím velice poškozen.

Další potíže s mlecími lísky vedou k tomu, že lhůta 1 měsíce často propadá ne vinou samozásobitele, nýbrž vinou úředních sil při politických správách okresních, které obtíženy jsouce prací, vydávají tyto mlecí lístky až po uplynutí polovice měsíce, kde zase ve mlýnech, různými okolnostmi zatížených, nepřichází v tomtéž měsíci k semletí a tak se stává, že létací komise zabavily veškeré toto obilí, správně na lístky do mlýnů dodané. Poškozený, jemuž obilí bylo zabaveno, byl pak nucen opatřiti si poživatiny pro sebe a svou rodinu za drahý peníz kdekoliv, čímž ovšem velice poškozen byl.

Vymezení lhůty měsíční jest a bylo tak nevýhodné, zvláště kde samozásobitel je nucen až 3 hodiny cesty do mlýna jeti, což pro rolníka, postrádajícího nutných potahů, jest mrháním času a mnohdy zanedbáváním polních prací, kdežto volné semílání větších zásilek bylo by pro něho velikou výhodou.

Taktéž i starostové obcí a okresní politické správy mají se spisováním členů rodinných a s výpočty pro stanovené dávky nemálo práce, což nutno odstraniti, neboť to nemá žádného praktického účelu.

Za těchto okolností je na čase, by rolnictvu vyšlo se vstříc a odstranila se nařízení s mlecími lístky, jako zařízení zemědělce velice ponižující.

V ohledu formálním navrhujeme přidělení návrhu tohoto výboru národohospodářskému.

V Praze dne 17. června 1920.

Šachl, Šabata,

Kadlčák, Zavoral, Juraj Dúrčanský, T. Walló, Jílek, Valoušek, Dr. L. Křupka, Dr. A. Procházka, Dr. J. Karas, Fr. R. Osvald, Dr. Stojan, Dr. Royl.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP