Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 21.

Zpráva

ústavněprávního výboru

o vládním návrhu zákona,

kterým se rozšiřuje počet členů předsednictva senátu (tisk 1)

Výbor ústavně-právní souhlasí s míněním vládního návrhu, že jest nutno, aby počet místopředsedů senátu byl rozmnožen, ale míní, že stanovení počtu místopředsedů má být zůstaveno senátu samému v oboru, jeho vlastní působnosti, a nemá být upravován zákonem.

Proto se výbor odchyluje od osnovy vládní a upravuje zákon tak, aby nadále, pokud jde o počet místopředsedů, rozhodoval senát autonomně stejně, jako po té stránce jest oprávněna činit sněmovna poslanecká.

Za tím účelem navrhuje se úplné zrušení § 12. odst. 1. zákona ze dne 29. února 1920, č. 124 Sb. z. a n., kterýž obsahoval ustanovení o dvou místopředsedech senátu a kromě toho určoval, že první schůzi řídí věkem nejstarší senátor, v čemž byl v rozporu s § 5. jednacího řádu senátu ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n.

Vedle toho jest nutno, aby čl. I. zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n., byl v odst. 2. doplněn tak, že usnesením senátu mohou býti měněna také ustanovení § 5. o počtu místopředsedů, kteréhož práva senát, odchylně od sněmovny poslanecké, dosud neměl.

Pak ovšem potřebnou změnu 9. odst. 2. provede senát sám autonomním usnesením svým, k němuž jest podle čl. I. zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n., oprávněn.

Změny vládní osnovy byly učiněny za souhlasu zástupce vlády.

Proto navrhuje ústavně-právní výbor, aby senát Národního shromáždění R. Č. přijal návrh, zákona v nynějším znění.

V Praze dne 11. června 1920.

Předseda:

Dr. Witt v. r.

Zpravodaj:

Dr. Veselý v. r.

 

Zákon

ze dne..........1920,

kterým se mění zákon ze dne 29. února 1920, č. 124 sb. z. a n. o složení a pravomoci senátu a zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 326 sb. z. a n., o jednacím řádě senátu Národního shromáždění R. Č.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

§ 12 odst. 1. zákona ze dne 29. února 1920, č. 124 sb. z. a n. o složení a pravomoci senátu se zrušuje.

Článek II.

V čl. I. odst. 1. zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 326 sb. z. a n., o jednacím řádě senátu Národního shromáždění R. Č. budiž po slovech: >ustanovení § 5 o počtu< vloženo slovo: >místopředsedů<.

Článek III.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Provede jej ministr vnitra.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP