Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 19.

Návrh

členů senátu Národního shromáždění R. Č. Dra Witta, Filipinského, Měchury a soudr.

na úpravu výroby a prodeje cementu a vápna.

Jedním z nejstrašlivějších důsledků války je bez odporu bytová kalamita, jejíž odstranění náleží mezi nejdůležitější úkoly vlády. Je všeobecně uznáno, že kalamitě této možno čeliti jen prováděním staveb, neboť pouhou distribucí bytů již po ruce jsoucích nelze vyhověti roztoucí potřebě obyvatelstva. Skutečnost tuto pochopila již dřívější vláda a umožnila provádění staveb subvencemi, poskytovanými obecně prospěšným družstvům a obcím. Obce zcela pochopily úkoly, které jsou jim uloženy ohledně bytové péče a snaží se seč jejich síly stačí, aby bezodkladným prováděním staveb bytovou nouzi pokud možno zmenšily. Tak na př. v Mor. Ostravě, kde bytová kalamita jest velmi značná, odhodlalo se k stavbám město a mimo to v nepatrném rozsahu i závody a některé banky, aby opatřily byty pro své zaměstnance. Stavební ruch, který zde v celku vznikl, neodpovídá daleko potřebě, avšak přece dlužno ho vítati a podporovati. Leč nyní ruch tento na Ostravsku vázne a to hlavně pro nedostatek vápna a cementu. Jest sice pravda, že výroba vápna a cementu trpí nedostatkem přídělu uhlí a koksu, ve větší míře jest však nedostatek těchto dvou stavebních materiálií uměle vyvolán. Producenti a hlavně komisionáři nedodávají vápno a cement přímo spotřebitelům, nýbrž takovým nesolidním živlům, kteří dovedou si obstarati vývoz anebo prodávají vápno a cement podloudným způsobem za vysoké ceny. Úřední směrná cena cementu obnáší v Mor. Ostravě Kč 68.80 za jeden q v továrně. V Německu prodává se cement za 150 M. Je na jevě, že tato diference živí ve všech komisionářích ať jednotlivých či bankách snahu, aby cement vyvezli. V Mor. Ostravě lze cement dostat jen pod rukou a to za cenu 110 až 120 Kč za 1 q. Společnost Paos, která je institucí pověstné Pozemkové banky, dovedla si zjednat cestou kompensační povolení k dovozu cementu z Polska, hlavně z Górky a prodává ho za 76 Kč 80 h. K tomu však přiráží různé z valné části fingované obnosy, na př. poenale, stojné, úplatky a pod., takže cena 1 q cementu vyšroubuje se tím na 110 až 120 Kč v stanici Mor. Ostrava. Jak Paos zdražuje a co vydělává, nejlépe lze poznati, uváží-li se, že směrná cena v Haliči obnáší 150 polských marek, tedy podle dřívější relace 35 Kč.

Poměry v jiných částech republiky nejsou lepší. Nemá-li stavební ruch uváznout a mají-li stavby býti ukončeny před zimou, kdy nedostatek bytů nejstrašlivěji dolehne, bude třeba, aby vláda věnovala této věci zájem a aby produkci a prodej cementu a vápna upravila neprodleně takovým způsobem, aby bylo zabráněno vývozu a znemožněna lichva prostřednictvím obchodu.

Podepsaní proto navrhují: Slavný senáte, račiž se usnésti:

Vládě se ukládá, aby bezodkladně přikročila k úpravě výroby i prodeje cementu a vápna a aby zejména

1. vydala absolutní zákaz k vývozu cementu a vápna;

2. nařídila, aby výrobny cementu a vápna byly donuceny dodati ho výhradně obcím, které by pak podělovaly ve svém obvodu všechny podnikatele staveb (spotřebitele), neboť obce mají přehled o veškerém stavebním podnikání a zajisté prováděti budou distribuci cementu a vápna tak, aby zájmu veřejnému všemožně bylo vyhověno;

3. aby koks a uhlí bylo přidělováno výhradně oněm producentům, kteří se zaváží, že cement a vápno dodají toliko obcím za směrné ceny. Producenti tito jsou povinni předkládati uhelnému oddělení ministerstva veřejných prací, u něhož budiž zřízen zvláštní dozor, měsíční výkazy;

4. z ciziny dovezený cement budiž dovozci dán k disposici ministerstvu veř. prací, které ho pak přidělí obcím za ceny odpovídající cenám nákupním a zákonně přípustnému zisku.

V Praze dne 10. června 1920.

Dr. Witt, Filipinský, Měchura,

Kouša, Časný, Ackermann, Petřík, Ecksteinová, Dr. Soukup, Dědic, Zavadil.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP