Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 13.

Dotaz

členů senátu Národního shromáždění Vincence Ševčíka, Jur. Dúrčanského, Frant. Šabaty a soudruhů

na pana ministerského předsedu

o neprovádění melioračního zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 21. sb. z. a n. z roku 1920.

Již uplynulo téměř půl roku, co zákon meliorační tak toužebně ode všech zemědělských producentů očekávaný byl Národním shromážděním schválen. Než k velikému úžasu veškerých zemědělců, ba k veliké škodě všeho obyvatelstva v republice zákon ten posud se neprovádí, i když k němu bylo již také vydáno 30. března t. r. prováděcí nařízení.

Ministerstvo zemědělství jest vázáno ku provádění tohoto zákona ministerstvem financí, které povolené příspěvky státní na meliorační podniky nepoukazuje a subvenční návrhy nahromaděné u sebe zadržuje. Bylo by neodpustitelným hříchem, kdyby i nový p. ministr financí rozličnými průtahy provádění zákona mařil.

Obyvatelstvo v republice doufá, že nová vláda přestane šantročiti s národním majetkem na neproduktivní účely, a že bude opravdu co nejusilovněji podporovati veškeru produkci, zvláště zemědělskou, jak to i ve svém prohlášení slavnostně přislíbíla.

Stále naříkáme na citelný nedostatek potravin ve státě našem, zvláště mouky. Nebude-li co nejrychleji zemědělská produkce zvyšována a také od vlády po zákonu co nejvíce podporována, jest nebezpečí, že bude obyvatelstvo pro velký nedostatek potravin trpěti hlad a bídu ještě po dlouhou dobu a mnohá léta.

A všechno posavadní usilování zemědělských organisací, zvláště melioračních, nic neprospěje, budou-li všechny meliorační podniky a práce zdržovány pro neochotu vlády nebo docela ubíjeny zadržováním podpor stanovených zákonem. Tak ku př. na Moravě čeká mnoho obcí a družstev na podpory, aby započato býti mohl s novými melioračními stavbami nebo v započatých pokračováno, které však ani povoleny ani vypláceny býti nemohou neprováděním melioračního zákona.

Seznam subvenčních návrhů podaných již před delší dobou se uvádí v příloze. (Příloha.)

Dalších melioračních staveb připravených, které čekají finančního zajištění, aby s nimi započato býti mohlo, máme na Moravě 116 s rozpočteným nákladem podle předválečných cen ca. 14,000.000 Kč.

Z té příčiny táží se podepsaní:

Jest pan ministerský předseda ochoten se o to zasaditi, aby prováděn byl meliorační zákon ze dne 19. prosince 1919, čís. 21 sb. z. a n. a vodním družstvům povolovány a vypláceny byly pravidelně a bez průtahu příspěvky na meliorační podniky z prostředků státních?

V Praze dne 9. června 1920.

Vincenc Ševčík, Jur. Dúrčanský, Frant. Šabata,

Dr. Fr. Reyl, Th. Walló, Zavoral, Ant. Šachl, Dr. Stojan, Inž. Jul. Klimko, Jílek, Dr. Jan Kovalík, Dr. J. Karas, Dr. Adolf Procházka, Kadlčák, Dr. Krupka, Valoušek, Dr. Mudroň, Rich. Oswald.

 

Příloha

Návrhy podané již před delší dobou ministerstvu zemědělství na poskytnutí příspěvků podnikům melioračním, které dosud vyřízeny nejsou. Jest to 82 podniků s nákladem okr. 10,000.000 Kč podle cen předválečných.

Číslo

Návrh zemského výboru

 

 

17990

Mel. Milikov

17215

Mel. Volevčice

17216

Palačov

18807

Hrabodá

18806

Hodějice

17520

Lazce

20010

Šardice

26102

Tážaly

26103

Vanovice

7021

Meliorace Nová Bělá, doplnění projektu a příspěvky

4408

Meliorace Kostice u Břeclavy, žádost o příspěvky

10085

Vel. Kuželov, příspěvky

19298

Doupí, okres Dačice, mel. příspěvky

32862

Lašťany, meliorace, přísp.

16090

Mel. Hunčovice, Jáklo, Příkazy, zvýšení nákladu, příspěvek

22037

Mel. Auspitz, Gurdau, Ob. Bojanowitz, Beiträge

33209

Drbálovice, meliorace, příspěvek

23660

Mel. Heidenpiltsch, Karlsberg, Maiwald, Rautenberg, Beiträge

33862

Dědkovice, mel. a úprava potoka, dodat práce, příspěvek

33582

Mel. Neusiedl-Guttenfeld, Beiträge

33583

Zauchtel, Mel. II. Beiträge

33584

Mel. Krhová, příspěvky

33585

Vlkoš, dto.

44697

Sentice

33586

Röwersdorf, příspěvky

33587

Nová Ves, Chylice, Kvačice, příspěvky

33588

Gr. Petersdorf, dto.

33589

Ober-Wisternitz, dto.

33590

Dubňany, upravení místního potoka, zvýšení nákladu, příspěvky

33593

Mel. Nezdenice; příspěvek

33594

Miší, dto.

33595

Sedlnitz, dto.

33596

Rausenbruck-Miezmanns, Beiträge

33597

Drasov, dto.

33598

Bratelsbrunn, dto.

33599

Botenwald, dto.

33600

Loučka, dto.

33601

Třebelovice, dto.

33602

Bernatice, dto.

33603

Kunzendorf, Neudorf, Tschuschitz, dto.

33604

Krnčice, dto

33605

Vyškovice, St. Bělá, dto.

28279

Regul. Svodnice, a mel. v obcích Prušankách, Nové Vsi, Hruškách, Týnci, Tvrdonicích, Kostici, Břeclavě a St. Břeclavě, příspěvky

13693

Mel. Luboměř-Spákov, příspěvky

57762

Mel. Einoth, Beiträge

14829

Mel. Hor. Meziříčko, příspěvky

29127

Hertice, dto.

20794

Štípa u Hol, dto.

33606

Mel. Hor. Újezd, příspěvek

33608

Kanovsko, dto.

33609

Mel. Grusbach, Beiträge

33610

Mel, Ty1ovice, Hážovice, příspěvek

33611

Trübenz, dto.

33612

Prosetín, Louka, dto.

33648

Füllstein, dto.

33649

Nikolsburg, dto.

33650

Lipová, dto.

18803

Mel. Škáštice, Bilany, Hulín, Břest, příspěvek, změna

14238

Mel. Kroměříž, Kotojedy, Těšnovice, příspěvky, vyloučení velkostatku

24692

Mel. Loučka, zvýšení nákladu

40942

Kudlovice, úprava potoka, příspěvek

47730

Mel. D. Jassnik-Grafendorf, příspěvky

60281

Lůškovice, meliorace, příspěvky

59340

Petřovice, dto.

662564/19

Tvarožná, úprava potoka,

5025/20

příspěvek

59712

Jackov, mel. příspěvek

8977

Kostice, mel. příspěvek

8976

Ořechov, dto.

8975

Vel. Bilovice, dto.

14831

Altstadt-Rehsdorf-Dittersdorf, mel., dodat. projekt, příspěvky

19667

Pohres-Grünau, mel., příspěvek

16056

Kopřivnice, mel., příspěvek

20779

Vidče, dto.

20778

Vigantice, dto.

25163

Želechovice, dto.

25166

Undangs, dto.

25165

Myšlichovice, dto.

25164

Čertorype, dto,

18194

Brtoví, dto.

28339

Sebranice, dto,

28341

Kloboučky, dto.

22237

Štarnov, regul., další přísp.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP