Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 11.

Dotaz

členů senátu Národního shromáždění Em. B. Trčky, Jana Kotrby, Jos. Thoře a soudr.

na pana ministra pro zásobování lidu

v příčině přídělu mouky k výrobě chleba pekařům a uvolnění prodeje chleba u pekařů na konsumní lístky.

Krise v živnosti pekařské dostupuje již vrcholu. Střední a malé pekárny jsou z přídělu mouky k pečení chleba vylučovány. Ačkoli velké, tovární podniky, vyrábějící chléb, pracují téměř v plném rozsahu, převyšujícím jich výrobu předválečnou, živnostem malým se příděl omezuje na míru, která naprosto nemůže postačiti, aby kryla jich i minimální existenci.

Neutěšené tyto poměry při pekařském odboru vládnou v Praze i na venkově. Jsou případy, že místní pekař vyrábí pouze 25 až 50 bochníků chleba týdně a všechnu ostatní spotřebu chleba pro obyvatelstvo dodává podnik velký, často přespolní.

K dovršení neudržitelné této situace přistupuje nedostatečně řešená otázka výdeje chleba na výkazní lístky (chlebenky) konsumních spolků. Pekařům bylo přísně zakázáno, aby tyto lístky honorovali vydáním chleba, pod trestem odejmutí přídělu mouky k výrobě chleba, i nepatrné přestupky v tomto směru přísně pokutovány. Při dnešním rozvětvení organisace konsumů zůstává poměrně jen malý zlomek obyvatelstva mimo okruh zásobování se strany těchto potravních spolků a přidělen aprovisaci obecní; nesmí-li tedy pekař členům konsumů chléb vydávat a jest odkázán pouze na ostatní menšinu zákaznictva, výroba jeho klesá tak, že jest nemožno, aby chod živnosti byl udržen k zachování existence majitelovy, jeho rodiny a zaměstnaného dělnictva. Pekaři jsou následkem těchto neblahých poměrů ničeni, aniž by se mohli dovolati ochrany.

Podepsaní činí proto dotaz:

Jest pan ministr pro zásobování lidu ochoten v zájmu zachování důležité součástky středních stavů, malé živnosti pekařské, učiniti opatření, aby pekařům poskytován byl příděl mouky k výrobě chleba aspoň v rozsahu takovém, aby existence jich byla udržena?

Hodlá pan ministr pro zásobování lidu přihlédnouti k naléhavým podáním pekařských organisací, - které byly nuceny obrátiti se ve svých životních otázkách přímo již i na pana presidenta republiky a provésti změnu v předpisech, týkajících se výdeje chleba na výkazní lístky konsumů? Hodlá podle požadavku spravedlnosti naříditi, že u pekařů může býti prodáván chléb na všechny výkazní lísky bez rozdílu původu, tedy i konsumní, při čemž příděl mouky ku výrobě chleba děl by se správně a nestranně na základě odvedených těchto lístků výkazních?

V Praze dne 9. června 1920.

Em. B. Trčka, Jan Kotrba, Jos. Thoř,

Križko, Dr. Jar. Vlček, Frant. Jan Kroiher, Em. Hrubý, Duchaj, K. Sáblík, J. Hucl, V. Sehnal, Lukeš, Jos. Smrtka, Hyrš, Rozkošný, Fr. Pánek.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP