Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 10.

Dotaz

členů senátu Národního shromáždění Em. Trčky, Jana Kotrby, Josefa Thoře a soudruhů

na pana ministra veřejných prací,

v příčině přídělu uhlí živnostníkům pekařským na otop pecí k výrobě chleba.

Neutěšená situace v pekařské živnosti jest komplikována svízelným nedostatkem paliva. Pekařům dostává se uhlí k otopu pecí ve výměře nedostatečné, a jakosti, jež se namnoze pro tento účel vůbec nehodí. Tím jest chod závodů pekařských značně stěžován a zhusta i ohrožován, což může míti vážné důsledky pro zásobování obyvatelstva potřebným chlebem.

Organisace pekařská (Zemská Jednota společenstev pekařů v Čechách), žádala v tom směru ministerstvo veřejných prací za přímý příděl uhlí odborným společenstvům pekařů k dalšímu řádnému rozdělení mezi členy a také v poradním sboru pro otázky uhelného zásobování při témž ministerstvu bylo toto správné řešení věci navrhováno; v některých případech také se tak skutečně dělo - v poslední době však jsou žádosti pekařských společenstev za příděl uhlí ministerstvem napořád zamítány a na odběrné výkazy, již vydané, dodávka uhlí zastavena. Pekaři odkázáni jsou na příděl uhlí se strany obcí, kde setkávají se buď s neporozumněním, nebo dostávají uhlí v množství nedostatečném i v kvalitě více než pochybné, či vůbec je nedostanou, trpí-li obec sama nouzi o příděl paliva, což nejsou případy ojedinělé.

V zájmu udržení pekařských živností v chodu, které jest možné jen dostane-li se jim vhodného a potřebného uhlí k výtopu pecí, činí podepsaní dotaz:

Jest pan ministr veřejných prací ochoten učiniti opatření, aby společenstvům pekařů dostalo se přímého přídělu uhlí v množství potřebném a jakosti odpovídající k dalšímu rozdělení jeho mezi členy dotčených společenstev, majitele pekařských živností?

V Praze dne 9. června 1920.

Em. Trčka, Jan Kotrba, Josef Thoř,

Duchaj, Frant. Jan Krojher, Križko, K. Sablík, V. Sehnal, Jos. Smrtka, Hyrš, Dr. Jar. Vlček, Lukeš, Rozkošný, Em. Hrubý, Pánek Fr., J. Hucl.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP