Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 7.

Návrh

senátora Rudolfa Pánka a spol.

na změnu zákona ze dne 9. dubna 1920, čís. 214 sb. z. a n.

o mimořádné výpomoci státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných.

Zákon

ze dne..........1920

o mimořádné výpomoci státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Mimořádné výpomoci stanovené v § 1. zákona ze dne 9. dubna 1920, čís. 214 sb. zák. a nař. zvyšují se 1. červencem 1920 o 100% a vyplácejí se i na dále měsíčně.

§ 2.

Mimořádné výpomoci stanovené v § 2. zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 3 sb. z. a n. z roku 1920 zvyšují se rovněž 1. červencem 1920 o 100% a vyplácejí se i na dále měsíčně.

§ 3.

Zákon tento nabývá účinnosti 1. červencem 1920 a pozbývá jí dnem 31. prosince 1920.

§ 4.

Provedením tohoto zákona se pověřují všechna ministerstva.

Výboru iniciativnímu budiž uloženo, aby tento návrh předběžně prozkoumal ve lhůtě třídenní.

Odůvodnění.

Když na sklonku minulého Národního shromáždění projednávala se otázka 200% zvýšení běžných drahotních přídavků v důsledku stále stoupající drahoty, přistoupila vláda pouze na vyplácení mimořádných (čtvrtletních) výpomocí měsíčně a to až do 31. srpna 1920, ujišťujíc, že v souhlasu s návrhem poslance Buřívala provede účelnou státem podporovanou oddražovací akci, jakož i vybuduje družstva státních zaměstnanců a učiní i jiná opatření směřující k opatření šatstva, prádla, obuvi a pod. státním zaměstnancům a jich rodinám a to v takové míře, že svrchu uvedená mimořádná výpomoc bude moci 1. zářím 1920 odpadnouti.

Ačkoliv uplynula již více jak polovina vládou stanoveného termínu, nebylo po této stránce vykonáno pražádných viditelných příprav, takže jest vyloučeno, aby do 31. srpna 1920 došlo k tak pronikavým opatřením, jež by odůvodňovala zrušení těchto přídavků.

Také předpoklad, že dojde i jinak k snížení cen životních potřeb, se nejen nesplnil, nýbrž naopak možno konstatovati, že od dubna t. r., kdy mimořádná výpomoc byla státním zaměstnancům povolena, drahoty ještě značně přibylo.

Z těchto důvodů jest třeba, aby Národní shromáždění, dříve než odejde na letní prázdniny, prodloužilo platnost zmíněného zákona o mimořádné výpomoci, aby nenadešlo přerušení, jež by mělo pro státní zaměstnance katastrofální následky.

Zároveň jeví se v důsledku panujících poměrů drahotních potřeba tyto mimořádné výpomoci přiměřeně zvýšiti.

Konečně nutno vládu vyzvati, aby neprodleně sáhla k realisaci návrhu poslance Buřívala, aby tak v daném okamžiku bylo umožněno započíti se snižováním těchto mimořádných drahotních výpomocí.

Rozpočet o finančním dosahu této osnovy.

Podle finančního zákona pro rok 1920 v § 2, titulu 5, kapitole 24, státních výdajů činí mimořádné (čtvrtletní) výpomoce všech aktivních státních zaměstnanců včetně zaměstnanců železničních a vojska ročně 332,800.000 Kč, takže na měsíc připadá 27,730.000 Kč. Jedná se do konce roku 1920 pouze o 3 měsíce: září, říjen a prosinec, neboť na listopad je tento přídavek již preliminován.

Činil by tudíž náklad na zbývající 3 měsíce:

83,190.000 Kč

100% zvýšení

83,190,000 Kč

100% zvýšení za měsíce:

červenec, srpen a listopad

83,190.000 Kč

Celkem by činil náklad pro

aktivní zaměstnance do konce roku 1920

249,570.100 Kč

Pokud se týče státních zaměstnanců ve výslužbě a jich pozůstalých nelze, náklad přesně zjistiti, poněvadž ve finančním zákoně mimořádné výpomoce nejsou zvláště uvedeny.

Podle finančního zákona pro rok 1920 v § 5, titulu 5, kapitole 24, činí veškeré výpomoce a přídavky stát. zaměstnanců ve výslužbě a jich pozůstalých ročně 82 mil. Kč. Máme-li za to, že mimořádné (čtvrtletní) výpomoci činí asi 1/3 této sumy, t. j. 27,300.000 Kč, jevil by se náklad na zbývající 3 měsíce

6,825.000 Kč

100% zvýšení

6,825.000 Kč

100% zvýšení na měsíce:

červenec, srpen a listopad

6,825.000 Kč

Celkem by činil náklad na

pensisty a jich pozůstalé do konce roku 1920

20,475.000 Kč.

Podle tohoto přibližného rozpočtu činil by celkový výdaj spojený s prodloužením svrchu uvedeného zákona pro aktivní zaměstnance i pro zaměstnance ve výslužbě a jich pozůstalé včetně zaměstnance železniční a vojsko

do konce roku 1920

90,015.000 Kč

100% zvýšení do konce roku 1920

90,015.000 Kč

100% zvýšení za měsíce:

červenec, srpen a listopad

90,015.000 Kč

Celkem

270,045.000 Kč.

K tomu by se přidružil ještě náklad spojený s výpomocí pro učitele škol obecných a občanských.

Úhrada.

K úhradě by se použilo dávky z uhlí, která má vynésti okrouhle 1 miliardu a která byla také za účelem poskytnutí mimořádné drahotní výpomoci státním zaměstnancům zavedena.

V Praze 9. června 1920.

Pánek Rudolf,

V. Klofáč, Dr. Krejčí, Dr. Veselý, Dr. Ant. Klouda, Dr. Ot. Krouský, Jos. V. Klečák, Hucl, Dr. Jar. Vlček, Lukeš, Šťastný, Lisý.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP