Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 2.

Návrh

senátora Dra B. Franty a soudruhů

ve příčině převzetí agend zemských samosprávných sborů vládou.

V prvním Národním shromáždění podala vláda návrhy zákonů, které obsahovaly převzetí agend zemského správního výboru v Čechách i zemského výboru na Moravě a zemské správní komise ve Slezsku, dále dozoru státní správy na humanitní a léčebné ústavy, jež byly připraveny vládou i uzákoněny zcela bez vědomí těchto zemských samosprávných sborů, anebo byly sbory ty postaveny vůbec již před hotový návrh vládní, nebo bylo žádáno, aby zemský správní výbor projevil své mínění o předloze do určité lhůty, která třebas uplynula před tím, než dopis vlády dostal se do rukou zemského správního výboru, anebo konečně byla dána vládou lhůta tak kratičká, že důležité nutné jednání o obsahu vládní předlohy nemohlo býti provedeno v čas.

Zejména stalo se tak při jednání o zákonu župním, dále o zvláštních opatřeních v oboru samosprávy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, dále o zákonu, kterým stát přejímá agendy zdravotně-policejní, o úpravě právních poměrů humanitních a léčebných ústavů, zákona, jímž upravuje se správa zemědělského školství a dozor na ně, dále - dosud nepřijatého - zákona o sloučení zemských úvěrních ústavů.

Podle § 5. zákona o župním zřízení ze dne 29. února 1920, čís. 126 mají vykonávati župní úřady vnitřní správu, která dosud příslušela zemským sněmům a zemským výborům.

Toto ustanovení samo sebou věcně nesprávné, je také nepravdivé. Nesprávné proto, že již podle povahy věci samé nelze převáděti všechny agendy zemských sněmů a zemských výborů, které byly konečnými instancemi, na střední orgány správní, na župy, nepravdivé proto, že zákon o župách jest v odporu s různými uvedenými zákony a vládními návrhy - jež agendy zemských výborů a sněmů přikazují vládě nebo jednotlivým ministerstvům.

Tyto politování hodné omyly a zmatky musí přestati, má-li nastati řádná správa. Je nutno, by vláda, zamýšlí-li zákonem upraviti nově pravomoc, jež náleží dosud zemské autonomii, v zájmu věci postupovala v dohodě se zemským správním výborem, jehož zkušeností mělo by býti plně využito při rozhodování, kdy, jakým způsobem a na koho má býti pravomoc tato převedena.

Zemský správní výbor jistě při tom bude plně hleděti, aby usnadnil vládě přechod do nové kompetence již z důvodu, že jemu samému nejvíce na tom musí záležeti, by další působení bylo úspěšně zabezpečeno.

Podepsaní navrhují:

Slavný senáte, račiž se usnésti:

Vládě se ukládá, aby vždy, než podá Národnímu shromáždění návrhy, týkající se převzetí agend, náležejících dřívějším zemským výborům, dorozuměla se předem o způsobu převedení jich do ministerstev nebo žup se zemskými samosprávnými sbory.

V Praze, dne 1. června 1920.

Dr. B. Franta,

Dr. Jaroslav Brabec, Jos. Žďárský, Sokol K. St., Dr. Fáček V., Alois Jirásek, Dr. Herben, Matúš Dula, Dr. Mareš, Dr. Stránský Adolf, MUDr. Přikryl Ondřej.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP