Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 1.

Vládní návrh

Zákon

ze dne..........1920,

kterým se rozšiřuje počet členů předsednictva senátu.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

§ 12. odst. 1. zákona ze dne 29. února 1920, č. 124 Sb. z. a n., o složení a pravomoci senátu, má zníti takto:

Senát volí ze sebe v ustavující schůzi předsedu a čtyři místopředsedy.

Článek II.

Zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n., o jednacím řádu senátu Národního shromáždění mění se takto:

V § 5. odst. 3. místo >dvou místopředsedů< má státi >čtyřmístopředsedů<,

v § 9. odst. 2. místo >dvou svých členů< má státi >poloviny svých členů<.

Článek III.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Provede jej ministr vnitra.

Důvodová zpráva.

§ 12. odst. 1. zákona o složení a pravomoci senátu ze dne 29. února 1920, č. 124 Sb. z. a n., ustanovuje:

Senát volí ze sebe v první schůzi, kterou zahajuje předseda vlády a řídí věkem nejstarší senátor, předsedu a dva místopředsedy.

Vláda navrhuje, aby počet místopředsedů senátu stanoven byl shodně s počtem místopředsedů poslanecké sněmovny na čtyři.

Za tím účelem předkládá se tento návrh zákona.

K článku I. se připomíná, že nové znění § 12. zákona o složení a pravomoci senátu, ve kterém místo o >první schůzi< mluví se o >schůzi ustavující<, přimýká se k § 5. jednacího řádu senátu (zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n.); ustanovení o tom, kdo schůzi tuto zahajuje a řídí, se zde vypouští, ježto věc tato upravená jest právě zmíněným § 5. jednacího řádu.

Článek II. provádí změny jednacího řádu senátu nutné následkem rozšíření počtu členů předsednictva; ustanovení jeho přimýkají se k analogickým ustanovením jednacího řádu poslanecké sněmovny (zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n.).

§ 5. odst. 3. týká se volby předsednictva, § 9. odst. 2. týká se způsobilosti předsednictva k usnášení.

Článek III. obsahuje obvyklá ustanovení o účinnosti zákona a o jeho provedení.

Ve formelním směru se navrhuje, aby osnova byla Národním shromážděním projednána a schválena a za tím účelem přikázána výboru ústavnímu k podání zprávy do 24 hodin.

Ministr vnitra:
Švehla v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP