Digitální knihovna | NS RČS 1920-1925, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1920-1925

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2201 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Žilině za souhlas k trestnímu stíhání J. Dúrčanského pro přečin podvodu podle § 50 tr. nov. z r. 1908 a § 380 tr. z. (č. 12053/25 předs).
2202 Zpráva imunitního výboru o žádosti soudní stolice v Hustu za svolení k trestnímu stihání I. Bodnára pro přečin § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (č. 12022/25 předs.)
2203 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Druhá dodatková úmluva ze dne 27. července 1925 mez republikou Československou a republikou Rakouskou k obchodní dohodě s Rakouskem ze dne 4. května 1921.
2204 Vládní návrh. kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému schválení prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednaná v Praze dne 6. srpna 1925 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19 srpna 1925, č. 180 Sb. z. a n
2205 Návrh dr O. Krouského na změnu zákona ze dne 29 února 1920, č. 124 Sb. z. a n.. o složeni a pravomoci senátu.
2206 Návrh dr O. Krouského na změnu zákona ze dne 29. února 1920, č. 123 Sb. z. a n., (řád volení do poslanecké sněmovny).
2207 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5254) zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby jako rukojmí a plátce převzala státní záruku za úvěr poskytnutý Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze (tisk 5271)
2208 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5255) zákona, kterým se mění zákon ze dne 2. července 1924, č 169 Sb. z. a n. o plemenitbě hospodářských zvířat, a to koni, skotu, vepřů a ovcí (tisk 5273).
2209 Zpráva I. zahraničního výboru a II. národohospodářského výboru k vládnímu návrhu (tisk 2139), kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 18. dubna 1925.
2210 Zpráva I. zahraničního výboru a II. národohospodářského výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1784) o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému schválení obchodní úmluva mezi republikou Československou a Francií, podepsaná v Paříži dne 17. srpna 1923, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. srpna 1923, č. 174 Sb. z. a n. a k vládnímu návrhu (tisk 2099), kterým se předkládá Národnímu shromáždění 'Dodatečná úprava doplňující obchodní úmluvu ze dne 17 srpna 1923', sjednaná mezi republikou Československou a Francii a podepsaná v Paříži dne 18. srpna 1924 a 'Protokol přiložený k dodatečné úpravě doplňující úmluvu ze dne 17 srpna 1923', podepsaný v Paříži dne 4. září 1924
2211 Interpelace V. Klofáče na předsedu vlády o nepřátelském projevu papežské stolice.
2212 Odpověď vlády na interpelaci Klofáče o nepřátelském projevu papežské Stolice (tisk 2211).
2213 Zpráva I. výboru národohospodářského a II. výboru rozpočtového o návrhu Knesche (tisk 2154) na vyšetření škod a provedení nouzové akce pro rolníky, těžce poškozené katastrofální průtrží mračen v okresu Rokytnice v Orlických Horách.
2214 Zpráva I. národohospodářského výboru a II. rozpočtového výboru o návrhu M. Križko, J. Hucla, Petříka, dr Soukupa, Lisého, Pánka, dr Franty, dr Brabce, Šachla a Zavorala (tisk 2158) na poskytnutí státní pomoci zemědělcům v krajích postižených živelními pohromami v roce 1925.
2215 Zpráva I. národohospodářského výboru a II. rozpočtového výboru o návrhu Hladika, Linka a Starka (tisk 2160) na poskytnutí podpor za příčinou škod, způsobených živelními katastrofami
2216 Odpověď vlády na interpelaci Niessnera stran odjezdu nuncia Marmaggiho (tisk 2183).
2217 Odpověď vlády na interpelaci dr J. Kovalika v záležitosti odcestování pana nuncia Marmaggiho (tisk 2185).
2218 Odpověď předsedy vlády na interpelaci dr Mayra-Hartinga stran oslavy Husovy (tisk 2187)
2219 Naléhavá interpelace dr Hellera a Niessnera na vládu stran protizákonného vydání I. dávkového řádu ze dne 18. června 1925.
2220 Naléhavá interpelace dr Hellera, Löwa a Polacha na ministra školství a národní osvěty stran opětovného zrušování německých škol a školních tříd
2221 Návrh Starka, Perthenové a Hladika na opatření vydatné pomoci obětem živelních pohrom.
2222 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5256) zákona o zřízení, působnosti a organizaci Státního zdravotního ústavu republiky Československé (tisk 5278).
2223 Vládní návrh zákona, kterým se mění §§ 82 a 54 živnostenského řádu a § 70 živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi.
2224 Návrh Spiese a Zulegera stran živelních pohrom, jež způsobeny byly trvalými dešti v politických okresech Kraslicích, Nejdku, Jáchymově a Přísečnicí.
2225 Zpráva I. výboru národohospodárskeho a II. výboru rozpočtového o usneseníu poslaneckej snemovny (tlač 2200) k vládnemu návrhu zákona o úprave pomerov vzniklých z usídlenia osadníkov na základe pomeru námezdného alebo pomerov podobných na nemovitom štátnom majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi
2226 Zpráva výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2207) o vládním návrhu zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby jako rukojmí a plátce převzala státní záruku za úvěr poskytnutý Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze.
2227 Zpráva národohospodářského výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2208) o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon ze dne 2. července 1924 č. 169 Sb. z. a n. o plemenitbě hospodářských zvířat, a to koní, skotu vepřů a ovcí.
2228 Zpráva I výboru zahraničního a II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 2193), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k dodatečnému souhlasu prozatímní úprava obchodních styků mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 31. ledna 1924, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1924, č. 34 Sb. z. a n.
2229 Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 2194), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu Dodatečná dohoda mezi republikou Československou a Francií o vyclívání francouzských vín v sudech a československého chmele, sjednaná v Paříži dne 7. prosince 1923 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. března 1924, č 57 Sb. z. a n
2230 Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 2203), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Druhá dodatková úmluva ze dne 27. července 1925 mezi republikou Československou a republikou Rakouskou k obchodní dohodě s Rakouskem ze dne 4. května 1921.
2231 Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 2204), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému schválení prozatímní úprava obchodních styků mez republikou Československou a republikou Tureckou, sjednaná v Praze dne 6. srpna 1925 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. srpna 1925, č. 180 Sb. z. a n.
2232 Zpráva I. výboru zahraničního a II výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 2140), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě dne 7. dubna 1925.
2233 Naléhavá interpelace Löwa, Perthenové a A. Friedricha na ministra sociální péče stran předložení osnovy zákona o podpoře stavebního ruchu.
2234 Návrh A. Lipperta stran poskytnutí vydatné státní pomoci k nápravě škod, jež způsobeny byly živelními pohromami v okresech Kašperských Horách, Hartmanicích, Nýrsku, Vimperku a Sušici
2235 Návrh A. Lipperta stran živelní pohromy způsobené záplavami v politických okresech Budějovicích, Prachaticích, Kaplici, Krumlově, Jindřichově Hradci a Třeboni.
2236 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5212) zákona o úpravě obchodních styků s cizinou (tisk 5224).
2237 Závěrečný účet státních výdajů a příjmů republiky Československé za rok 1923 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku.
2238 Vládní návrh zákona o další obově prozatímního vnuceného pachtu
2239 Vládní návrh zákona o úvěrových opatřeních pro Státní pozemkový úřad, o zrušeni přídělů a hospodaření na přiděleném majetku a o osidlování půdy převzaté k účelům pozemkové reformy
2240 Vládní návrh zákona, jimž se promíjí překážka platnosti některých sňatků vyhlášených nebo uzavřených před duchovními církve československé a řeckovýchodní.
2241 Návrh Babku. Zimáka, Pánka, Križko, dr Frantu a Zavorala na bezodkladné a náležité vybudovania školstva na východnom Slovensku
2242 Návrh J. Hucla, M. Križko, Zavorala, Pánka, dr Franty a dr Soukupa na vydání nového zákona o dani z vodní sily (s 2 přílohami výpočtů).
2243 Zpráva 1. výboru zahraničního a II. výboru národohospodářského o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2236) k vládnímu návrhu zákona o úpravě obchodních styků s cizinou.
2244 Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Vyšním Svídniku za svoleni k trestnímu stíhání J Lažo pro přestupek podle § 26, odst. 1. a 2 a § 27, odst. 1 zák. čl. XIV/1914 (č. 12339/1925 předs).
2245 Zpráva I. živnostensko-obchodneho výboru a II. sociálno-poltickeho výboru o vládnom návrhu zákona (tlač 2223), ktorým sa menia §§ 82 a 54 živnostenského poriadku a § 70 živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskú Rus
2246 Zpráva I. výboru zdravotního a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2222) k vládnímu návrhu zákona o zřízení, působnosti a organisaci Státního zdravotního ústavu republiky Československé.
2247 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5319) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1926 (tisk 5329)
2248 Zpráva výboru imunitního o žádosti zemského trestního soudu v Praze za souhlas k trestnímu stíhání J Schillera pro přečin proti bezpečnosti cti (čís 12417/25 předs.)
2249 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2240), jímž se promíjí překážka platnosti některých sňatků vyhlášených nebo uzavřených před duchovními církve československé a řeckovýchodní.
2250 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2247) o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1926.
2251 Interpelace dr Spiegela, Jelinka a Fahrnera na vládu stran úpravy požitků státních zaměstnanců.
2252 netištěno.
2253 Odpověď ministra vnitra na interpelaci dr Mayra-Martinga, dr Naegle, Zulegera a Jelinka stran fašistického přepadení německého domu ('Deutsches Haus') v Praze (tisk 2110/7).
2254 Odpověď min. sociální péče na interp. Löwa stran předložení osnovy zákona o podpoře stavebního ruchu (tisk 2233).
2255 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 5322) zákona o státní pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod při živelních pohromách v budoucnosti (tisk 5333).
2256 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5272) zákona, kterým se mění řád voleni do poslanecké sněmovny ze dne 29. února 1920, č. 123 Sb. z. a n. (tisk 5291).
2257 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5275) zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 29. února 1920, č. 124 Sb z a n. o složení a pravomoci senátu (tisk 5293).
2258 Zpráva rozpočtového výboru o závěrečném účtu státních výdajů a příjmů republiky Československé za rok 1923 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 2237).
2259 Zpráva výboru rozpočtového k návrhu J. Lukeše (tisk 2163) na změnu nařízení vlády republiky Československé ze dne 27 dubna 1922, č. 143 Sb. z. a n. k provedení zákona ze dne 12 srpna 1921, č. 329 Sb. z. a n., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním.
2260 Interpelace F. Hybše, Križko a dr Němce na min. financí o mimořádných slevách přímých daní a dávky z majetku a přírůstku na majetku pro legionáře z kruhů rolníků a živnostníků.
2261 Interpellácia Zimáka na min. železníc vo veci obťažovania požovnými psami obecenstva pri cestovaní vo vlakoch
2262 Interpelace K. Friedrlcha na min. průmyslu. obchodu a živností o tom, že toto ministerstvo nedbá § 2 jazykového zákona.
2263 Interpelace K. Friedricha na min. školství a nár. osvěty stran protizákonného propůjčení studentské nadace.
2264 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. rozpočtového výboru k usnesení posl. sněm. (tisk 2255) o vládním návrhu zákona o státní pomoc při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezeni škod při živelních pohromách v budoucnosti.
2265 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Žilině ze dne 21. září 1925 T. 1228/25/2 za souhlas ke stíhání Štefana Kady pro přečin proti bezpečnosti cti (č. 12.482/25 předs.)
2266 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze č j. XIV 119/25 k trestnímu stíhání dr F. Soukupa pro přečin proti bezpečnosti cti (č 11619/25 předs.).
2267 Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Lišově za souhlas k trestnímu stíhání A. Šachla pro přestupek proti bezpečnosti cti (č 12573/25 předs.)
2268 Zpráva výboru národohospodářského k vládnímu návrhu zákona (tisk 2238) o další obnově prozatímního vnuceného pachtu.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Přihlásit/registrovat se do ISP