Digitální knihovna | NS RČS 1920-1925, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1920-1925

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2101 Zpráva imunitního výboru o žádosti soudní stolice v Užhorodě ze dne 4. února 1925 č. T k. IX. 83/25-2 za vydání Ivana Bodnára k trestnímu stihání pro přečin podle § 14 č. 3 a 5 zákona č 50 ex. 1923 Sb. z a n (č 11185 předs.)
2102 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5054) zákona o prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky (tisk 5069).
2103 Zpráva živnostensko-obchodního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2087), kterým se upravuje teritoriální rozsah nabytých živnostenských oprávnění
2104 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 5064) zákona, kterým se mě ni některá ustanoveni o poplatcích, taxách a kolcích (hrací karty) (tisk 5075).
2105 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5008) zákona, jimž se s prozatímní platností upravují některá ustanovení obecního zřízení v Podkarpatské Rusi (tisk 5070).
2106 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5091) zákona o ochraně nájemníků (tisk 5113)
2107 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5093) zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (tisk 5117)
2108 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5065) zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (tisk 5081).
2109 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 4960) zákona o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních) (tisk 5092).
2110 Interpelace Hartla na min. vnitra, spravedlnosti a školství a nár. osvěty stran rušení náboženství, jehož se Sokolové dopustili v Hrádku nad Nisou.
2111 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci J. Hucla a V. Donáta ohledně paušálního obviňování rolnictva z Iichvy v učebnici dějepisu pro ústavy učitelské prof. dr Frant. Nováka (tisk 1713).
2112 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 5112) zákona, kterým se zavádí placená dovolená pro zaměstnance (tisk 5118).
2113 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5061) zákona o nedělích. svátcích a památných dnech republiky Československé (tisk 5119).
2114 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Košicích ze dne 18. prosince 1924, č. Tk III. 2451/24/3 za svoleni k trestnímu stíhání J. Klimko pro zločin násilí proti. vrchnosti podle § 2, odst 2 zák. čl. XL/1914, pro přečin rušení obecného pokoje podle § 14, č. 3 zák. č. 50/1923, pro přečin šíření nepravdivých zpráv podle § 18 č. 2 a 3 zák. č. 50/1923, pro přečin utrhání na cti podle § 1, 3 a 1 a 2 zák. čl. XLI/1914, pro přečin podle § 18, č 1, 2 a 3.zák. č. 50/192, a pro přečin podle § 15, č. 2 zák. č. 50/1923 (č. 10892 předs.)
2115 Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2095) k vládnímu návrhu zákona o úpravě promlčecích lhůt pro některé pohledávky a závazky v poměru k cizině.
2116 Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2102) k vládnímu návrhu zákona o prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky.
2117 Zpráva výboru ústavno-právneho o usneseníu poslaneckej snemovne (tlač 2105).ku vládnemu návrhu zákona, ktorým sa s prozatímnou platnosťou upravujů niektoré ustanovenia obecného sriadenia v Podkarpatskej Rusi.
2118 Zpráva výboru sociálně-politického k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2107) vládním návrhu zákona o odkladu exekučního vyklizení místností.
2119 Zpráva I. branného výboru, II. sociálně-politického výboru a III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2109) k vládnímu návrhu zákona o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních).
2120 Zpráva výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2112) o vládním návrhu zákona, kterým se zavádí placená dovolená pro zaměstnance.
2121 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2104) ku vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některá ustanovení o poplatcích, taxách a kolcích (hrací karty).
2122 Návrh Löwa a Lorenze na sloučení Karlových Varů se sousedními obcemi.
2123 Vládní návrh zákona, kterým se upravuje soudnictví v hlavním městě Praze.
2124 Vládní návrh zákona, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za výpůjčky Ústředních elektráren, akciové společnosti v Praze, a kterým se povoluje užíti dílčích dluhopisů na tyto výpůjčky k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
2125 Vládní návrh zákona, podle kterého nabývá stát drah zaručených státem anebo zemi Českou
2126 Zpráva ústavně-právního výboru o sneseni poslanecké sněmovny (tisk 2113) k vládnímu návrhu zákona o nedělích, svátcích a památných dnech republiky Československé.
2127 Zpráva I. výboru ústavně-právního a II. výboru.rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2108) k vládnímu návrhu zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních.
2128 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5067) zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové (tisk 5130).
2129 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5129) zákona o vzájemných poměrech náboženských vyznáni (tisk 5136).
2130 Závěrečný účet státních výdajů a příjmů republiky Československé za rok 1922 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku
2131 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2128) o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14 dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové.
2132 Zpráva I technicko-dopravního výboru a II. rozpočtového výboru o návrhu Mudrocha, Zimáka, Križko, Hucla, dr Frantu, dr Brabca, Valouška, dr Procházku a Pánka (tlač 2079) na urychlené soštátnení železnice Trnava-Kúty.
2133 Zpráva I ústavně-právního výboru a II. kulturního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2129) k vládnímu návrhu zákona o vzájemných poměrech náboženských vyznání.
2134 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. technicko-dopravního výboru a llI. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 2124), kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za výpůjčky Ústředních elektráren, akciové společnosti v Praze, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto výpůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
2135 Interpelace Vettera-Lilie a dr Ledebura-Wicheln na ministra národní obrany stran zaplacení všech pohledávek, které vznikly válečným zajatcům před válkou a po dobu války proti Rusku.
2136 Zpráva imunitního výboru o porušení imunity Františka Zimáka sedrií v Bratislavě (č. 8703/24 předs.).
2137 Vládní návrh zákona o letectví
2138 Vládní návrh. kterým se předkládá Národnímu shromáždění Prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Řeckou, sjednaná v Athénách dne 8. dubna 1925.
2139 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 18. dubna 1925.
2140 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě dne 7. dubna 1925.
2141 Zpráva I. výboru technicko-dopravního a II. výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 2125), podle kterého nabývá stát drah zaručených státem anebo zemí Českou.
2142 Zpráva rozpočtového výboru o závěrečném účtu státních výdajů a příjmů republiky Československé za rok 1921 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 1956).
2143 Zpráva rozpočtového výboru o účtu státního bytového fondu za léta 1919 a 1920 (tisk 1959).
2144 Odpověď ministra financí na interpelaci Knesche stran odpisů daně pozemkové a odpisů daně z obratu a daně z příjmu při živelních pohromách (tisk 2065/3).
2145 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze za udělení souhlasu k trestnímu stíhání A. Svěceného pro přečin § 24 zákona o tisku (čís 11.545/25).
2146 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze za udělen souhlasu k trestnímu stíhání A. Šachla pro přečin proti bezpečnosti cti (čís 11.514/25).
2147 Vládní návrh zákona o nabytí akcií Košicko-Bohumínské dráhy československým státem.
2148 Zpráva l. národohospodářského výboru a II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 2089), kterým se zvyšuje roční příspěvek státnímu melioračnímu fondu.
2149 Zpráva I výboru ústavně-právního a II. výboru technicko-dopravního k vládnímu návrhu zákona o letectví (tisk 2137).
2150 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5163) zákona o pojištění osob samostatně hospodařících pro případ invalidity a stáří (tisk 5174).
2151 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Levoči z 12. března 1925 za svolení k trestnímu stíhání Th. Matuščáka pro přečin podle § 1, 3. II. 1, 3, zák. čl. XLI. z r. 1914 a přečiny rušení obecného míru podle § 14, bod 1. a 5. zákona čís. 50/1923 (čís. 11.410 předs.)
2152 Zpráva rozpočtového výboru o závěrečném účtu státních výdajů a příjmů republiky Československé za rok 1922 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 2130).
2153 Zpráva I. výboru sociálně-politického a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2150) k vládnímu návrhu zákona o pojištění osob samostatně hospodařících pro případ invalidity a stáří
2154 Návrh Knesche na vyšetření škod a provedení nouzové akce pro rolníky, těžce poškozené katastrofální průtrží mračen v okresu Rokytnice v Orlických Horách.
2155 Interpelace Em. B. Trčky. J. Kotrby a J. Tboře na vládu ve věci obchodování ministerstva pro zásobování lidu s firmou Heidler & spol., Ústřední Jednotou, Sdružením spotřebních družstev v Praze a Velkonákupní Společností Karlín.
2156 Zpráva I výboru technicko-dopravního a II. výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 2147) o nabytí akcií Košicko-Bohumínské dráhy československým státem.
2157 Naléhavá interpelace dr Hellera a Lorenze na vládu stran provedení pohyblivých cel na potraviny cestou nařizovací.
2158 Návrh M. Križko, J. Hucia, Petříka, dr Soukupa, Lisého, Pánka. dr Franty. dr Brabce, Šachla a Zavorala na poskytnutí státní pomoc zemědělcům v krajích postižených živelními pohromami v roce 1925
2159 Zpráva imunitního výboru o žádosti soudní stolice v Levoči ze dne 20. dubna 1925 za svolení ku stíhání Th. Matuščáka pro přečin rušení obecného míru dle § 15 zákona na ochranu republiky a pro přečin ublížení na cti československému vojsku dle § 2 zák.čl. XLI z r. 1914 (č. 11608/25).
2160 Návrh Hladika, Linka a Starka na poskytnutí podpor za příčinou škod, způsobených živelními katastrofami.
2161 Vládní návrh, kterým se předkládá Národ. shromáždění republiky Československé Dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách z 18. června 1924', podepsaný v Praze dne 14. května 1925.
2162 Vládní návrh zákona o poplatcích za úřední úkony československých zastupitelských úřadů
2163 Návrh J. Lukeše na změnu nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. dubna 1922, č. 143 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb. z. a n., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním.
2164 Zpráva imunitního výboru o žádosti soudní stolice v Berehově z 15. listopadu 1924 Tk. 970/24 za svolení, aby Th. Matušfák mohl býti stíhán pro přečin utrhání na cti podle § 1, 3, č. 1 a 2, 8 č. 2 zák. čl. XLI z roku 1914, pro přečin rušení obecného míru podle § 14 č. 1 zákona na ochranu republiky č. 50/23, pro zločin podle § 15 č. 3 zákona č. 50/23 ve dvou případech, přečin urážky na cti podle §§ 2, 3, č. 1 a 2, 4 odst. II. zák. čl XLI/1914 a pro přečin podle § 14 č 5 zákona č. 50/23 (č. 10545/24)
2165 Vládní návrh. kterým se předkládá Nár. shromáždění obchodní a plavební úmluva mezi republikou Československo a Švédskem, sjednaná a podepsaná ve Stockholmu dne 18. dubna 1925.
2166 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 1892), kterým se předkládá Nár. shromáždění k dodatečnému souhlasu prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a Islandem, sjednaná v Praze dne 8 května 1924.
2167 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení posl. sněm. (tisk 2094) o vládním návrhu zákona, jímž se provádí § 105 ústavní listiny (zákon ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n.).
2168 usneseníe poslaneckej snemovny o vládnom návrhu (tlač 5152) zákona, ktorým sa zmeňujů niektoré ustanovenia uhorského obchodného zákona zák. čl. XXXVII/1875 o poistení proti škodám a o životnom poistení.
2169 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 2138), kterým se předkládá Nár. shromáždění Prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Řeckou sjednaná v Athénách dne 8. dubna 1925
2170 Vládní návrh zákona, jímž se poskytuji daňové úlevy pro případ znovuzřízení budov, strojů a zařízení, poškozených živelními pohromami
2171 Vládní návrh zákona, jímž se částečně mění celní sazebník pro československé celní území.
2172 Zpráva I výboru ústavně-právního, II. výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2123) zákona, kterým se upravuje soudnictví v hlavním městě Praze.
2173 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 2100), kterým se předkládá Nár. shromáždění k dodatečnému souhlasu dohoda o prodloužení prozatímní úpravy obchodních styků mezi republikou Československou a Spojenými Státy Americkými ze dne 27. října 1923, sjednaná v Praze dne 5. prosince 1924 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. prosince 1924, č. 314 Sb z. a n.
2174 Vládní návrh zákona o závaznosti listin vydaných obcemi (městy s právem municipálním).
2175 Zpráva výboru imunitního o žádosti soudní stolice v Hustu za souhlas senátu k trestnímu stíhání Ivana Bodnára pro přečin podle § 374 tr. zák. (č. 11462 předs.).
2176 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 2096), kterým se předkládá Nár. shromáždění 'Dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřené v Praze dne 4. května 1921', podepsaná dne 27. listopadu 1924 ve Vídni.
2177 Zpráva I. sociálně-politického výboru, ll. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu (tisk 1062) zákona o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců
2178 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 5159), kterým se ustanovuje doba nové organizace vojenských soudů a upravuje přejímání důstojníků justiční služby do občanské soudní služby (tisk 5180).
2179 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu Nár. shromáždění republiky Československé (tisk 5128) k vládnímu návrhu zákona, kterým se některé obory soukromého zprostředkování prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu živnostenského řádu (tisk 5222).
2180 Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu (tisk 2170) zákona, jímž se poskytují daňové úlevy pro případ znovuzřízení budov, strojů a zařízení, poškozených živelními pohromami.
2181 Zpráva ústavno-právneho výboru o usneseníu posl. snem. (tlač 2168) ku vládnemu návrhu zákona, ktorým sa zmeňujů niektoré ustanovenia uh. obchodného zákona zák čl. XXXVIl:1875 o poistení proti škodám a o životnom poistení.
2182 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 2165), kterým se předkládá Nár. shromáždění obchodní a plavební úmluva mezi republikou Československou a Švédskem, sjednaná a podepsaná ve Stockholmu dne 18. dubna 1925.
2183 Naléhavá interpelace Niessnera na veškerou vládu stran odjezdu nuncia Marmaggi-ho
2184 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5084) zákona o provedení úmluv mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v rok.-uher. korunách a ze dne 12. července 1924 o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů pensijního pojištění (tisk 5227).
2185 Súrna lnterpellácia dr J. Kovalika, J. Klimku, J. Ďúrčanskeho, J. Barinku, Th. Wallu a dr J. Mudroňa na vládu v záležitosti odcestovania pána nunciusa Marmaggiho..
2186 Návrh Th. Zulegera a Spiese stran živelních škod, jež způsobeny byly katastrofálním suchem v okresech doupovském, kadaňském, podbořanském a žateckém.
2187 Naléhavá interpelace dr Mayra-Hartinga. dr Hilgenreinera. dr Koperniczkyho, dr Ledebura-Wicbeln a Vettera-Lilie na min předsedu jako zodpovědného zástupce veškeré vlády stran oslavy Husovy.
2188 Zpráva I. výboru rozpočtového, II. výboru zahraničního, III. výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu (tisk 2097), kterým se předkládají Nár. shromáždění republiky Československé:

1. Úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rok.-uher. korunách, podepsaná v Praze dne 18. června 1924 a závěrečný zápis k této úmluvě:

2. Úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů pensijního pojištění, podepsaná v Praze dne 12 července 1924 a dodatek k této úmluvě.

2189 Zpráva I. výboru rozpočtového, II. výboru zahraničního, III. výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu (tisk 2161), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé 'Dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rak.-uher. korunách z 18. června 1924', podepsaný v Praze dne 14 května 1925.
2190 Odpověď min. financí na interp. Knesche stran nedostatečného přikazování obecních a okresních přirážek (tisk 2065/2).
2191 Interpelace dr Naegle a dr Herzigové na vládu stran opatření ministerstva pošt, jež jest způsobilé zabrániti nerušené poštovní dopravě.
2192 Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2178) o vládním návrhu zákona, kterým se ustanovuje doba nové organisace vojenských soudů a upravuje přejímání důstojníků justiční služby do občanské soudní služby.
2193 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4447), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k dodatečnému souhlasu prozatímní úprava obchodních styků mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 31. ledna 1924, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1924, č. 34 Sb. z. a n. (tisk 4503).
2194 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4495), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu dodatečná dohoda mezi republikou Československou a Francii o vyclívání francouzských vín v sudech a československého chmele, sjednaná v Paříži dne 7. prosince 1923 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. března 1924, č. 57 Sb. z. a n (tisk 4632).
2195 Zpráva imunitního výboru o žádosti soudní stolice v Hustu za souhlas k trestnímu stíhání Ivana Bodnára pro přečin § 24, č. 3 zák. čl. XIV/7924 (č. 12021/25 předs.)
2196 Zpráva I. zahraničního výboru a II. národohospodářského výboru k vládnímu návrhu (tisk 2098), kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 18. prosince 1924
2197 Zpráva I. rozpočtového výboru, II. zahraničního výboru a III. ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2184) o vládním návrhu zákona o provedení úmluv mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách a ze dne 12. července 1924 o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů pensijního pojištění.
2198 Zpráva I. výboru živnostensko-obchodního a ll výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2179) k usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona, kterým se některé obory soukromého zprostředkování prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu živnostenského řádu.
2199 Zpráva I. zahraničního výboru a II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu (tisk 2162) zákona o poplatcích za úřední úkony československých zastupitelských úřadů.
2200 usneseníe poslaneckej snemovny o vládnom návrhu (tlač 3981) zákona o úprave pomerov vzniklých z usídlenia osadníkov na základe pomeru námezdného alebo pomerov podobných na nemovitom štátnom majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi (tlač 5262).


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Přihlásit/registrovat se do ISP