Digitální knihovna | NS RČS 1920-1925, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1920-1925

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2001 Zpráva imunitního výboru o žádosti disciplinární rady pro advokáty a kandidáty advokacie v Čechách ze dne 4. října 1924, aby ku disciplinárnímu stíhání dr F Soukupa byl dán senátem souhlas (č. 10.264 předs.)
2002 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Kosicích ze dne 17. října 1924 za sou hlas ku stíhání Ivana Bodnára pro přečin podle § 4 odst. II. zák. čl. XL/1914 a pro přestupek podle § 43 a 46 zák. čl. XI./1879 (č. 10.339 předs.)
2003 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Touškově ze dne 26 záři 1924 za udělení souhlasu ku trestnímu stíhání K. Starka pro přestupek proti bezpečnosti cti (č. 10143 předs).
2004 Návrh E. Hrubého. Zavorala a Pánka na poskytnutí státní pomoci pohořelým v obci Utěchvosty na okrese Uhlířské Janovice.
2005 Návrh dr E. M. Herzigové na vydání zákona o soudnictví mladistvých a zákona o ochranné výchově.
2006 Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné.
2007 Naléhavá interpelace dr Hellera a A. Friedricha na mm. železnic stran zamýšleného propuštění německých železničních zaměstnanců
2008 Vládní návrh zákona o zcizení státního mlýna v Nymburce
2009 Vládní návrh zákona o exekuci na výměnky.
2010 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4906) o dalším dočasném zkrácení přípravné služby soudcovské (tisk 4912).
2011 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4908), kterým se ustanovuje doba nové organizace řádných soudů a kterým se vláda zmocňuje, aby nařízením určila sídla i obvody soudů a státních zastupitelstev na Slovensku a Podkarpatské Rusi (tisk 4913)
2012 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4900), kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 16. března 1920, č. 165 Sb. z. a n. jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady (tisk 4925).
2013 Interpelace dr Naegle na vládu stran nostrifikace lékařských doktorských diplomů, získaných na zahraničních universitách
2014 Odpověď vlády na interp. Hartla a Jelinka stran protiprávného omezování volného stěhování státních pensistů (tisk 1872).
2015 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4905) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1925 (tisk 4930).
2016 Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 887) o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 ústavní listiny.
2017 Zpráva výboru technicko-dopravního o vládním návrhu zákona (tisk 2006), kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné.
2018 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4920) o zřizování a rozšiřování pivovarských podniků v obcích sousedících s městem Plzní (tisk 4931).
2019 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 4922) o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (tisk 4933).
2020 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení posl. sněm. (tisk 2015) o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1925.
2021 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4907), jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 8. června 1923, č. 123 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o soudním řízení v občanských věcech, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízeni a o poručenských věcech (tisk 4932).
2022 Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2010) o vládním návrhu zákona o dalším dočasném zkrácení přípravné služby soudcovské.
2023 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2011) o vládním návrhu zákona, kterým se ustanovuje doba nové organizace řádných soudů a kterým se vláda zmocňuje, aby nařízením určila sídla i obvody soudů a státních zastupitelstev na Slovensku a Podkarpatské Rusi.
2024 Zpráva l výboru ústavně-právního a II. výboru rozpočtového k usnesen poslanecké sněmovny (tisk 2 12) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 16 března 1920, č. 165 Sb. z. a n., jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady.
2025 Naléhavá interpelace A. Fahrnera, K.Friedricha, dr Naegle, dr Mayra-Hartinga, dr Kovalika, Spiese a Rískó Bély na vládu stran zmenšení počtu úřednictva, kteréž dle výroku člena vlády má nastati.
2026 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 4927) o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (tisk 4939).
2027 Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 2009) o exekuci na výměnky.
2028 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2021) o vládním návrhu zákona, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 8. června 1923, č. 123 Sb. z.a n., kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o soudním řízení v občanských věcech, o exekučním řízeni, a pozůstalostním řízení a o poručenských věcech..
2029 Zpráva živnostensko-obchodního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2018) o vládním návrhu zákona o zřizováni a rozšiřování pivovarských podniků v obcích sousedících s městem Plzní
2030 Zpráva 1. sociálně-politického výboru a II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2019) k vládnímu návrhu zákona o hranici přijmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců..
2031 Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 2008) o zcizení státního mlýna v Nymburce.
2032 Zpráva 1. národohospodářského výboru a II. rozpočtového výboru o návrhu F Hybše, Križko, Zavorala, dr Procházky, dr Soukupa, Havleny. Pánka, Klečáka, dr Franty a dr B Němce (tisk 1949) na poskytnutí státní podpory poškozeným průtrží mračen a krupobitím na okresích Poděbrady a Městec Králové
2033 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 4923), kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 68 Sb. z. a n. o úpravě užíváni pozemků v Podkarpatské Rus za podíl jich naturálního výnosu (tisk 4937).
2034 Zpráva I. národohospodářského výboru a II. rozpočtového výboru o návrhu J. Hucla, M. Križko, Zavorala, dr Procházky, dr Soukupa, Havleny, Pánka, Klečáka, dr Franty a dr B Němce (tisk 1948) na zavedení strážní hlásné služby při povodních.
2035 Zpráva výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2026) k vládnímu návrhu zákona o prodlouženi účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče.
2036 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4978), kterým se mění ustanovení § 1, bodu 4. zákona ze dne 18. března 1921, č. 117 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1922. č. 406 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu slučováni a rozlučování obcí, ke změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím (tisk 4993).
2037 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 4943) zákona o výši daně z cukru (tisk 4954).
2038 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3793), jímž se částečně mění ustanovení § 94, lit. č. zákona ze dne 25. října 1896, č 220 ř. z., o osobních daních přímých (tisk 4836)
2039 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4928), kterým se upravuji odpočivné požitky některých župních zaměstnanců, obecních a obvodních notářů a některých státních zaměstnanců na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jakož i zaopatřovací požitky pozůstalých po těchto osobách (tisk 4940).
2040 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4921) o kožních aukcích (tisk 4936).
2041 Zpráva výboru ústav ně-právního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2036) o vládním návrhu zákona, kterým se mění ustanovení § 1, bodu 4. zákona ze dne 18. března 1921, č. 117 Sb. z a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 406 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, ke změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím.
2042 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2037) k vládnímu návrhu zákona o výši daně z cukru.
2043 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2038) o vládním návrhu zákona, jimž se částečně mění ustanoveni § 94, lit. č., zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., o osobních daních přímých.
2044 Zpráva I. sociálně-politického výboru a Il. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2039) o vládním návrhu zákona, kterým se upravují odpočivné požitky některých župních zaměstnanců, obecních a obvodních notářů a některých státních zaměstnanců na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jakož i zaopatřovací požitky pozůstalých po těchto osobách.
2045 Zpráva národohospodářského výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2033) o vládním návrhu zákona, kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 17.)nora 1922) č. 68 Sb. z. a n., o úpravě užíváni pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu
2046 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 4944) zákona, jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se válečné přirážky ku přímým daním na rok 1925 (tisk 4953)..
2047 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk,046) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se válečné přirážky ku přímým daním na rok 1925.
2048 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5009) zákona o úsporných opatřeních ve veřejné správě (tisk 5021).
2049 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5010) zákona, kterým se částečně mění některé předpisy o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních státních a některých jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po těchto zaměstnancích (tisk 5019)
2050 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5011) zákona, kterým se mění některé předpisy o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (tisk 5022)
2051 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 5012) o odměnách státním a některým jiným veřejným zaměstnancům na rok 1924 a 1925 (tisk 5020).
2052 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5026) zákona, kterým se upravují platové poměry soudců z povolání a jiných konceptních úředníků v oboru ministerstva spravedlnosti (tisk 5028).
2053 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5005) zákona, kterým vláda má býti zmocněna k prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (tisk 5014)
2054 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4994) zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k provádění zákona o požitcích válečných poškozenců (tisk 5015).
2055 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5006) zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 291 Sb. z. a n., jímž povoluje se užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Brno v úhrnné jmenovité hodnotě 50,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisk 5017).
2056 Zpráva 1. výboru zahraničního a II. výboru národohospodářského k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2053) o vládním návrhu zákona, kterým vláda má býti zmocněna k prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou.
2057 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2052,) o vládním návrhu zákona, kterým se upravují platové poměry soudců z povolání a jiných konceptních úředníků v oboru ministerstva spravedlnosti.
2058 Zpráva I. výboru sociálně-politického a II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2054) o vládním návrhu zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k provádění zákona o požitcích válečných poškozenců.
2059 Zpráva I. výboru sociálně-politického a ll. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2050) o vládním návrhu zákona, kterým se mění některé předpisy o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich.
2060 Zpráva I. výboru sociálně-politického a II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2048) o vládním návrhu zákona o úsporných opatřeních ve veřejné správě.
2061 Zpráva I. výboru sociálně-politického a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2049) k vládnímu návrhu zákona, kterým se částečně mění některé předpisy o odpočivných a zaopatřovacích požitcích státních a některých jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po těchto zaměstnancích.
2062 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2051) o vládním návrhu zákona o odměnách státním a některým jiným veřejným zaměstnancům na rok 1924 a 1925.
2063 Zpráva výboru živnostensko-obchodního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2040) o vládním návrhu zákona o kožních aukcích.
2064 Odpověď ministra zemědělství na interpelaci Knesche a Hübnera stran nutné celní ochrany zemědělských výrobků (tisk 1900/1).
2065 Interpelace dr Naegle na vládu stran porušováni jazykového zákona ze dne 29 února 1920, č. 122 Sb. z. a n., u správy německého školství
2066 Vládní návrh zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby v územích pohraničních prováděla změny obvodů.
2067 Zpráva I výboru ústavně-právního a II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2055) o vládním návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 291 Sb. z. a n. jimž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Brno v úhrnné jmenovité hodnotě 50,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
2068 Návrh M. Križko a J. Hucla na zřízeni vykládací stanice na dosavadní zastávce Rynárec na trati Tábor-Jihlava
2069 Odpověď minstra vnitra na interpelaci dr C. Horáčka v příčině hromadných neštěstí automobilních v Praze (tisk 1954/3).
2070 Zpráva I výboru národohospodářského a II. výboru rozpočtového o návrhu K. Práška. Križko, Zavorala, dr Procházky, dr Soukupa, Petříka, Pánka, Lisého, dr Franty a dr B. Němce (tisk 1953) na poskytnutí státní podpory poškozeným krupobitím a průtrži mračen na okrese dolnokralovickém
2071 Zpráva I výboru národohospodářského a II. výboru rozpočtového o návrhu Spese, Zulegera a Lipperta (tisk 1974) na zahájení a provedení nouzové akce pro rolníky volebního kraje karlovarského a okresů Teplé a Mariánských Lázní, kteří katastrofální nepohodou byli poškozeni.
2072 Zpráva I výboru národohospodářského a II. výboru rozpočtového o návrhu Franke (tisk 1997) na provedeni nouzové akce v politickém okresu Šumperku.
2073 Zpráva I. výboru národohospodářského a II výboru rozpočtového o návrhu P Franke (tisk 1999) na provedení nouzové akce pro větší počet obcí politického okresu Zábřehu.
2074 Zpráva I. výboru národohospodářského a ll. výboru rozpočtového o návrhu E. Hrubého, Zavorala a Pánka (tisk 2004) na poskytnutí státní pomoci pohořelým v obci Utěchvosty v okrese Uhlířské Janovce.
2075 Naléhavá interpelace Em. B. Trčky, J. Kotrby a J. Thoře vládě o odpisu pohledávek Státním obilním ústavem konsumním družstvům.
2076 Naléhavá interpelace dr Hellera a Niessnera na mistra sociální péče stran podání osnov zákonů o ochraně nájemníků a o podpoře stavebního ruchu
2077 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4977) o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (tisk 5027).
2078 usneseníe poslaneckej snemovny o vládnom návrhu (tlač 5007) zákona o poplatkoch v pokračování pred rozhodčím súdom plodinovej burzy v Bratislave (tlač 5016).
2079 Návrh Mudrocha, Zimáka, Križko. Hucla. dr Frantu. dr Brabca. Valouška, dr Procházku a Pánka na urychlené vykúpenie zoštátnenej dráhy Trnavy-Kúty
2080 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2066), jímž se vláda zmocňuje, aby v územích pohraničních prováděla změny obvodů.
2081 Zpráva imunitního výboru o žádosti soudní stolice v Hustu za svolení, aby Ivan Bodnár mohl býti stíhán pro přečin dle § 14 bodu 5. zákona na ochranu republiky č. 50/1923 Sb. z. a n. (č. 10589 předs.).
2082 Zpráva imunitního výboru o žádosti soudní stolice v Hustu za udělení souhlasu k stíháni Ivana Bodnára pro přečin podle § 14 č. 1 zák. č. 50/1923 Sb. z. a n. a zločin podle § 2 zák. čl. XL/1914 (č. 10220 předs).
2083 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu zákona (tisk 1793), kterým se některé obory soukromého zprostředkování prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu živnost. řádu
2084 Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Liberci za souhlas k trestnímu stíhání A. Fahrnera pro přestupek proti bezpečnosti cti (č. 10539 předs)
2085 Zpráva rozpočtového výboru k usneseníu posl. snem. (tlač 2078) na vládny návrh zákona o poplatkoch v pokračováni pred rozhodčím súdom plodinovej burzy v Bratislave.
2086 Zpráva I národohospodářského výboru, II. živnostensko-obchodního výboru a II. rozpočtového výboru o usnesení posl. sněm. (tisk 2077) k vládnímu návrhu zákona o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
2087 Vládní návrh zákona, kterým se upravuje teritoriální rozsah nabytých živnostenských oprávnění.
2088 Vládní návrh zákona o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o soudech pracovních).
2089 Vládní návrh zákona, kterým se zvyšuje roční příspěvek státnímu melioračnímu fondu.
2090 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu tisk 4961) zákona, kterým se prodlužuje promlčecí lhůta pro nedoplatky úroků z některých lombardních zápůjček (tisk 4996).
2091 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5049) zákona, kterým se ku všeobecné nemocnici v Praze připojuje vojenská nemocnice v Praze-II. a zřizuje Masarykova vojenská nemocnice (tisk 5057).
2092 Zpráva I. výboru pro veřejné zdravotnictví a těl. výchovu, II. výboru branného a III. výboru rozpočtového k usnesení posl. sněm. (tisk 2091) o vládním návrhu zákona, kterým se ku všeobecné nemocnici v Praze připojuje vojenská nemocnice v Praze-II. a zřizuje Masarykova vojenská nemocnice v Praze.
2093 Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení posl. sněm (tisk 2090) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje promlčecí lhůta pro nedoplatky úroků z některých lombardních zápůjček.
2094 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2002), jimž se provádí. § 105 ústavní listiny (zákona ze dne 29 února 1920, č. 121 Sb. z a n) (tisk 4973)
2095 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4955) zákona o úpravě promlčecích lhůt pro některé pohledávky a závazky v poměru k cizině (tisk 5018).
2096 Vládní návrh. kterým se předkládá Nár. shromáždění 'Dodatková úmluva k obchodní dohodě mez republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřené v Praze dne 4. května 1921', podepsaná dne 27. listopadu 1924 ve Vídni.
2097 Vládní návrh, kterým se předkládají Nár. shromáždění republiky Československé: 1. Úmluva mez Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách, podepsaná v Praze dne 18. června 1924 a závěrečný zápis k této úmluvě:

2. Úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů pensijního pojištění, podepsaná v Praze dne 12. července 1924 a dodatek k této úmluvě

2098 Vládní návrh. kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze, dne 18 prosince 1924.
2099 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění "Dodatečná úprava doplňující obchodní úmluvu ze dne 17. srpna 1923" sjednaná mezi republikou Československou a Francii a podepsaná v Paříži dne 18. srpna 1924 a "Protokol přiložený k dodatečné úpravě doplňující úmluvu ze dne 17. srpna 1923" podepsaný v Paříži dne 4. září 1924
2100 Vládní návrh, kterým se předkládá Nár. shromáždění k dodatečnému souhlasu dohoda o prodloužení prozatímní úpravy obchodních styků mezi republikou Československou a Spojenými Státy Americkými ze dne 27. rýna 1923, sjednaná v Praze dne 5. prosince 1924 a uvedená v prozatímní platnost Vládní vyhláškou ze dne 18 prosinec 1924, č. 315 Sb. z. a n.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Přihlásit/registrovat se do ISP