Digitální knihovna | NS RČS 1920-1925, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1920-1925

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1901 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Komárně za souhlas ku trestnímu stíhání A. Svraky pro přečin podle § 14, č 1 a 5 zákona na ochranu republiky z 19. března 1923 č 50 Sb. z. a n. (č. 8984/24).
1902 Návrh dr A. Procházky, Zavorala, Valouška, Križko. Hucla, Rozkošného. Lukeše, Duchaje. Sáblíka. Hrejsy, Roháčka, Hrubého, Slavíka, dr Přikryla. dr Franty, Měchury, Časného. dr Soukupa, Svěceného. Pánka, Lisého. Klečáka a dr Brabce na poskytnutí podpor majitelům a uživatelům budov v krajích postižených živelními pohromami.
1903 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4597), kterým se doplňuje zákon ze dne 15. dubna 1920, č 314 Sb. z. a n. o exekuční platy a výslužné zaměstnanců a jejich pozůstalých (tisk 4656).
1904 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4594), jímž se stanoví mírový počet československého vojska na dobu od 1. října 1924 do 30. září 1927 (tisk 4643).
1905 Návrh Knesche stran škod, jež v obci Bernarticích v okresu trutnovském způsobeny byly průtrží mračen a krupobitím.
1906 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4633), kterým se prodlužuje účinnost zákona o podpoře nezaměstnaných (tisk 4671).
1907 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4634), jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných (tisk 4672).
1908 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu zákona poslance dr Hálka (tisk 3821) o částečném zákazu námezdného kojení (tisk 4647)
1909 usneseníe poslaneckej snemovny o vládnom návrhu (tlač 4600), ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu republiky Československej 'Úmluva' medz republikou Československou a Královstvom Maďarským o vzájomnom nakladaní so súkromými poisťovnami a o finančnej úprave starých poisťovacich smluv na život, ujednaných v bývalých korunách uhorských a rakúskych, ktorá bola so záverečným zápisom podpísaná v Prahe, dňa 13. červenca 1923 (tlač 4673).
1910 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1896) o ražbě pětikorun.
1911 Zpráva I. výboru sociálně-politického a II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1906) o vládním návrhu zákona. kterým se prodlužuje účinnost zákona o podpoře nezaměstnaných.
1912 Zpráva I výboru sociálně-politického a II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1907) o vládním návrhu zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných.
1913 Zpráva výboru národohospodářského o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1898) k vládnímu návrhu zákona o zvelebení a ochraně výroby rostlinné.
1914 Zpráva branného výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1904) o vládním návrhu zákona, jímž se stanoví mírový počet československého vojska na dobu od 1. října 1924 do 30. září 1927
1915 Usnesení poslanecké sněmovny k usnesení senátu (tisk posl směm. 4111) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1555 a 1598) o plemenitbě hospodářských zvířat a to koní, skotu, vepřů, ovcí a koz (tisk posl. sněm. 4691)
1916 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4610) o hornických rozhodčích soudech (tisk 4714).
1917 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 4670) o výkupu místní dráhy Holič-Hodonín (tisk 4717)..
1918 Zpráva I. sociálně-politického výboru a II. ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1903) k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 15. dubna 1920, č 314 Sb. z. a n. o exekuci na platy a výslužné zaměstnanců a jich pozůstalých.
1919 Zpráva zdravotného výboru k usneseníu poslaneckej snemovne (tlač 1908) o návrhu zákona poslanca dr Hálka o čiastočnom zákaze námezdného kojenia.
1920 Zpráva ústavne-právneho výboru k usneseníu poslaneckej snemovne (tlačivo 1844 o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon zo dňa 13. júla 1922, č. 244 Sb. z. a n. upravujúc právne pomery medz zamestnavatežom a zamestnancami na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
1921 Návrh Kiesewettera a Heckera. aby do rozpočtu na rok 1925 zařadena byla položka pro vystavění dráhy Chotěvice-Trutnov do Jičína.
1922 Návrh Lipperta na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci obcím okresu stříbrského a plzeňského, ležícím na řekách Mži a Radbuze, kteréž těžce byly postiženy bouří
1923 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4719), kterým se mění a doplňuje zák. čl. I./1911 o civilním řízení soudním (tisk 4765)
1924 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4735), kterým se prodlužuje působnost zákona ze dne 4. července 1923, č. 151 Sb. z. a n. o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové (tisk 4758).
1925 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4046) o zrušení svěřenství (tisk 4766).
1926 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4583) o stíhání úplatkářství (tisk 4736).
1927 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4599) o výplatě odpočivných a zaopatřovacích požitků a jednorázových výpomocí k nim jednak učitelům škol obecných a občanských a opatrovatelkám dětských opatroven na Podkarpatské Rusi, vydržovaných církvemi a obcemi, jednak některým pozůstalým po těchto osobách (tisk 4734)
1928 usneseníe poslaneckej snemovne o vládnom návrhu zákona (tlač 4598) o výplate odpočivných a zaopatrovacích pôžitkov a jednorazových výpomocí k nim, tak učitežom škôl žudových a občianských a opatrovatežkám detských opatrovieň na Slovensku, vydržiavaných cirkvami a obciami, ako aj niektorým pozostalým po týchto osobách (tlač 4733)
1929 Vládní návrh zákona, kterým se mění § 2 zákona ze dne 4. července 1923, č. 149 Sb. z a n., o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění.
1930 Návrh M. Križko a J. Hucla na poskytnutí státní podpory poškozeným průtrží mračen a krupobitím na okresích: Německý Brod, Humpolec, Ledeč a Chotěboř.
1931 Zpráva výboru národohospodářského o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1915) k usnesení senátu o vládním návrhu zákona o plemenitbě hospodářských zvířat a to koní, skotu, vepřů, ovcí a koz.
1932 Zpráva výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1916) k vládnímu návrhu zákona o hornických soudech rozhodčích
1933 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1924) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje působnost zákona ze dne 4. července 1923, č. 151 Sb. z. a n., o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové
1934 Zpráva l kultúrneho výboru, II. sociálne-politického výboru, III. rozpočtového výboru k usneseníu posl. snem. (tlač 1927) o výplate odpočivných a zaopatrovacích pôžitkov a jednorazových výpomocí k nim, jednak učitežom škůl obecných a občianskych a opatrovatelkám detských opatrovieň na Podkarpatskej Rusi, vydržovaných cirkvami a obcami, jednak niektorým pozostalým po týchto osobách
1935 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1929), kterým se mění § 2 zákona ze dne 4. července 1923, č. 149 Sb. z. a n., o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění.
1936 Zpráva I národohospodářského výboru, II. rozpočtového výboru o návrhu Ecksteinové, dr Soukupa, Križko, Zavorala, dr Franty a Pánka (tisk 1893) na poskytnutí pomoci ze státních prostředků pohořelým v obci Škrdlovicích, okres přibyslavský na Českomoravské Vysočině.
1937 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového o návrhu Knesche (tisk 1905) stran škod, jež v obci Bernarticích v okresu trutnovském způsobeny byly průtrží mračen a krupobitím.
1938 Zpráva I. výboru národohospodářského,.II. výboru rozpočtového o návrhu V. Zavadila, dr Krouského, Zavorala, dr Brabce a M. Križko (tisk 1843) na poskytnutí podpory ze státních prostředků živelní pohromou postiženým obyvatelům obce Hostěradice-Rakousy v okrese Jílovém u Prahy.
1939 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. rozpočtového výboru o návrhu Križko, Hucla, Rozkošného, Lukeše, Duchaje, Sáblíka, Hrejsy, Roháčka, Hrubého, Slavíka, dr Přikryla, dr Franty, Valouška, Zavorala, dr Procházky, Měchury, Časného, dr Soukupa, Svěceného, Pánka, Lisého, Klečáka a dr Brabce (tisk 1890) na poskytnutí podpor zemědělcům v krajích postižených živelními pohromami

a o návrhu dr A. Procházky, Zavorala, Valouška, Križko, Hucla, Rozkošného, Lukeše, Duchaje, Sáblíka, Hrejsy, Roháčka, Hrubého, Slavíka, dr Přikryla, dr Franty, Měchury, Časného, dr Soukupa, Svěceného, Pánka, Lisého, Klečáka a dr Brabce na poskytnutí podpor majitelům a uživatelům budov v krajích postižených živelními pohromami (tisk 1902).

1940 Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č 313 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů, doplněný a částečně změněný zákonem ze dne 13. července 1922, č. 213 Sb z. a n.
1941 Zpráva I. technicko-dopravního výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení posl. sněmovny (tisk 1917) k vládnímu návrhu zákona o výkupu místní dráhy Holič-Hodonín.
1942 Zpráva 1. výboru zahraničního, II. výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 1909), kterým se předkládá Nár. shromáždění republiky Československé úmluva mezi republikou Československou a Královstvím Maďarským o vzájemném nakládání se soukromými pojišťovnami a o finanční úpravě starých pojišťovacích smluv na život, ujednaných v býv. korunách uherských a rakouských, která byla se závěrečným zápisem podepsána v Praze dne 13. července 1923.
1943 Zpráva I. kultúrneho výboru, II. sociálne-politickeho výboru, III. rozpočtového výboru o usnesenu posl snem. (tlač 1928) k vládnemu návrhu zákona o výplate odpočivných a zaopatrovacích požitkov a jednorazových výpomocí k nim, tak učitežom škôl žudových a občianskych a opatrovatežkám detských opatrovieň na Slovensku, vydržiavaných cirkvami a obciami, ako aj niektorým pozostalým po týchto osobách.
1944 Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení posl. sněm. (tisk 1923) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zák. čl. 1./1911 o civilním řízení soudním.
1945 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení posl sněm. (tisk 1926) o vládním návrhu zákona o stíhání úplatkářství
1946 Zpráva 1. ústavně-právního výboru, II. národohospodářského výboru o usnesení posl sněm (tisk 1925), k vládnímu návrhu zákona o zrušení svěřenství.
1947 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. živnostensko-obchodního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1759) o přeměně společností s ručením obmezeným v družstva
1948 Návrh J. Hucla. M. Krizko, Zavorala. dr Procházky. dr Soukupa, Havleny, Pánka. Klečáka. dr Franty a dr B. Němce na zavedení strážní hlásné služby při povodních.
1949 Návrh F. Hybše, Krizko, Zavorala. dr Procházky, dr Soukupa, Havleny, Pánka, Klečáka, dr Franty a dr B. Němce na poskytnutí státní podpory poškozeným průtrží mračen a krupobitím na okresích Poděbrady a Králův Městec
1950 Návrh F. Hybše. M. Krizko, Zavorala, dr Procházky, dr Soukupa. Petříka, Pánka, Klečáka. dr Franty. dr B. Němce, aby dosavadní roční příspěvek Státnímu melioračnímu fondu z 15 milionů Kč byl přiměřeně zvýšen.
1951 Návrh K. Sáblíka, Križko. Zavorala, dr Procházky, dr Soukupa. Petříka, Pánka, Lisého. dr Franty a dr Němce na poskytnutí státní podpory poškozeným krupobitím a průtrží mračen na Jihlavsku a Znojemsku.
1952 Zpráva národohospodárskeho výboru k vládnemu návrhu zákona (tlač 1940), ktorým sa doplňuje a čiastočne mení zákon zo dňa 12. srpna 1921, č. 313 Sb. z. a n., o obnove drobných zemedelských pachtov, doplnený a čiastočne zmenený zákonom - zo dňa 13. červenca 1922, č. 213 Sb. z. a n.
1953 Návrh K. Práška. Krizko, Zavorala, dr Procházky, dr Soukupa, Petříka. Pánka, Lisého, dr Franty a dr B. Němce na poskytnutí státní podpory poškozeným krupobitím a průtrží mračen na okrese dolnokralovickém.
1954 Interpellácia dr J. Kovalika, J, Ďurčanského, dr J. Mudroňa. J. Barinku. J. Klimku a Th. Walló na min. vnútra a na celu vládu o volebnom nepomere čísla obyvatežstva na Slovensku pri vožbách poslancov a senátorov do Národného shromáždenia
1955 Odpověď min. železnic na interp. J Jelinka stran nápisů na nádraží v Břeclavě (tisk 1721/3).
1956 Závěrečný účet republiky Československé státních výdajů a příjmů za rok 1921 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku.
1957 Interpelace Hartla a K. Friedricha na min. železnic stran nejvýš nedostatečného vozového materiálu u rychlíků mezi Libercem a Chebem
1958 Odpověď. vnitra a min. s plnou mocí pro správu Slovenska na interp. J Barinky

o četnickém teroru v Zubáku (tisk 1803).

1959 Účet státního bytového fondu za léta 1919 a 1920.
1960 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. branného výboru a III. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1796) o usnesení senátu stran usnesení poslanecké sněmovny (tisk sen. 1470, 1517 a k čís. 1517) k vládnímu návrhu zákona, kterým se zrušují dosud platné zákony o vojenské taxe.
1961 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 4812) o konečné úpravě rakouských a uherských válečných půjček (tisk 4825).
1962 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 4815) o příročí k ochraně peněžních ústavů a jejich věřitelů (tisk 4831).
1963 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4186) o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (tisk 4795).
1964 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4810) o povinnostech bankéřů při úschově cenných papírů (tisk 4830).
1965 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4811), kterým se zřizuje 'Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé' (tisk 4829).
1966 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 4813) o vkladních knížkách (listech), akciových bankách a o revisi bankovních ústavů (tisk 44837).
1967 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4814), jímž se vláda zmocňuje převzíti pohledávky vzniklé z dodávek za doby války (tisk 4827).
1968 usneseníe poslaneckej snemovny k usneseníu senátu Národného shromaždenie o vládnom návrhu zákona (tlač sen. 1940 a 1952), ktorým sa doplňuje a čiastočne mení zákon zo dňa 12. srpna 1901, č. 313 Sb. z. a n., o obnove drobných zemedel. ských pachtov, doplnený a čiastočne zmenený zákonom zo dňa 13. červenca 1922, č. 213 Sb. z. a n. (tlač posl. snem. 4802 a 4884)..
1969 Usesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4779), kterým se zmocňuje vláda republiky Československé převzíti státní záruku za úvěr poskytnutý Československé plavební akciové společnosti Labské v Praze (tisk 4832)
1970 usneseníe poslaneckej snemovny o vládnom návrhu živnostenského zákona (tlač 4412) pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi tlač 4773).
1971 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4816) o mimořádných úlevách při placení přímých daní (tisk 4828).
1972 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4819), kterým se zřizuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (tisk 4826).
1973 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1961) o vládním návrhu zákona o konečné úpravě rakouských a uherských válečných půjček.
1974 Návrh Spiese, Zulegera a Lipperta na zahájení a provedení nouzové akce pro rolníky volebního kraje karlovarského a okresů Teplé a Mariánských Lázní, kteří katastrofální nepohodou byli poškozeni..
1975 Interpelace Hartla a Hübnera na ministra spravedlnosti stran zabavení časopisu 'Reichenberger Zeitung'.
1976 Zpráva imunitního výboru o žádosti soudní stolice v Hustu za udělení souhlasu k stihání V. Chlumeckého pro přečin urážky Národního shromáždění (č. 9802/1924 předs.).
1977 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Šluknově za udělení souhlasu k trestnímu stihání J. Reyzla pro přestupek proti bezpečnosti cti (č. 9815/24 předs.).
1978 Zpráva imunitního výboru o žádosti vrchního státního zastupitelství v Košicích za udělení souhlasu ku stihání Th. Matuščáka pro přečin urážky na cti (čís. 9773/24 předs.).
1979 Zpráva výboru národohospodářského o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1968) k snesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk 1940 a 1952), kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 12. srpna rl921, č. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů, doplněný a částečně změněný zákonem ze dne 13. července 1922, č. 213 Sb. z. a n.
1980 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1967) o vládním návrhu zákona, jímž se vláda zmocňuje převzíti pohledávky vzniklé z dodávek za doby války.
1981 Zpráva I. národohospodářského výboru a II. rozpočtového výboru o návrhu F. Hybše, M. Križko, Zavorala, dr Procházky, dr Soukupa, Petříka, Pánka, Klečáka, dr Franty a dr B. Němce, aby dosavadní roční příspěvek Státnímu melioračnímu fondu z 15 mil. Kč byl přiměřeně zvýšen (tisk 1950).
1982 Zpráva I. národohospodářského výboru a II. rozpočtového výboru o návrhu M. Križko a J. Hucla na poskytnutí státní podpory poškozeným průtrží mračen a krupobitím na okresech: Německý Brod, Humpolec, Ledeča Chotěboř (tisk 1930).
1983 Zpráva I. národohospodářského výboru a II. rozpočtového výboru o návrhu K. Sáblíka, M. Križko, Zavorala, dr Procházky, dr Soukupa, Petříka, Pánka, Lisého, dr Franty a dr Němce na poskytnutí státní podpory poškozeným krupobitím a průtrží mračen na Jihlavsku a Znojemsku (tisk 1951)
1984 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1964) k vládnímu návrhu zákona o povinnostech bankéřů při úschově cenných papírů.
1985 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1962) k vládnímu návrhu zákona o příročí k ochraně peněžních ústavů a jejich věřitelů.
1986 Zpráva rozpočtového výboru o účetní závěrce nejvyššího účetního kontrolního úřadu za r. 1922 s dodatkem k účetní závěrce za rok 1920 (č. 7243 předs.) a o účetní závěrce téhož úřadu za r. 1923 (č 9669 předs.).
1987 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1969) k vládnímu návrhu zákona, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé převzetí státní záruku za úvěr poskytnutý Československé plavební společnosti Labské v Praze.
1988 Zpráva výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1971) o vládním návrhu zákona o mimořádných úlevách při placení přímých daní
1989 Zpráva I. výboru sociálně-politického II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1963) k vládnímu návrhu zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří.
1990 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení posl. sněm. (tisk 1966) k vládnímu návrhu zákona o vkladních knížkách (listech), akciových bankách a o revisi bankovních ústavů.
1991 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení posl. sněm. (tisk 1965) k vládnímu návrhu zákona, kterým se zřizuje 'Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé'.
1992 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení posl. sněm. (tisk 1972) k vládnímu návrh zákona, kterým se zřizuje zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z povál ných poměrů.
1993 Zpráva I. živnostensko-obchodného výboru, II. sociálne-politického výboru o usne senu posl. snem. (tlač 1970) k vládnemu návrhu živnostenskeho zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi.
1994 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1891), jímž se hornické vyhledávání a těžení živic (bitumen) podřizuje obecnému hornímu zákonu
1995 Zpráva I. národohospodářského výboru, Il. rozpočtového výboru o návrhu Lipperta (tisk 1922) na poskytnutí rychlé a vydatné podpory obcím okresu stříbrského a plzeňského, ležícím na řekách Mži a Radbůze, kteréž těžce byly postiženy bouří v noci ze dne 13. na 14. června 1924.
1996 Návrh dr F. Krejčího o umístění Husovy fakulty evangelické v novostavbě universitní u mostu Sv. Čecha.
1997 Návrh Franke na provedení nouzové akce v politickém okresu Šumperku
1998 lnterpelace Luksche na veškeré ministerstvo stran zvýšení pensí a zaopatřovacích požitků pensistům v cizině žijícím, obzvláště vojenským pensistům.
1999 Návrh P. Franke na provedení nouzové akce pro větší počet obcí politického okresu Zábřehu..
2000 Odpověď min. sociální péče na interp. dr Helle a Níesrera stran rozhodnuti nejvyššího správního soudu o závodních výborech a o povinném nemocenském pojištění pomocníků v domácnostech (tisk 1713/1)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Přihlásit/registrovat se do ISP