Digitální knihovna | NS RČS 1920-1925, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1920-1925

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1801 Odpověď předsedy vlády a min. financí na interp. dr Lebebura-Wicheln stran schodku, zjištěného při likvidaci Státního obilního ústavu (tisk 4340).
1802 Návrh H. Knesche na bezodkladné a vydatné zlepšení odpočivných požitků staropensistům na velkém majetku pozemkovém.
1803 Interpelácia J. Barinka na min. vnútra a min. s plnou mocou pre správu Slovenska o četnickom terore v Zubáku.
1804 Naléhavá interpelace J. Kotrby na vládu ohledně poskytnuté subvence akciové společnosti Hostivařských mlýnů a pekáren.
1805 Naléhavá interpelace J. Kotrby na ministra vnitra ohledně persekučního vystupování okresních politických správ proti živnostníkům pekařům.
1806 Naléhavá interpelace dr Mayra-Hartinga, Jelinka, Zulegera, Fabera a Hartla a vládu stran lihové aféry.
1807 Návrh Zavorala. dr Soukupa, dr Krouského, Hucla a dr Brabce a změnu § 5 zákona ze dne 15, dubna 1920, č. 326 Sb z. a n., o jednacím řádu senátu národního shromáždění.
1808 Návrh F. Friedricha stran obnovení okresních správních komisí.
1809 Zpráva ústavno-právneho výboru o usneseníu poslaneckej snemovne (tlač 1794) ohžadom usnesenía senátu k vládnemu návrhu zákona o presunu príslušnosti vo veci vyvlastnenia na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi podža z. čl. XLI 1881
1810 Zpráva I. výboru sociálně-politického a II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1798) o vládním návrh o stavebním ruchu.
1811 Zpráva 1. technicko-dopravního výboru, I. živnostensko-obchodního výboru a III. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1799) o vládním návrhu zákona, jímž se upravuje poměr československé státní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské.
1812 Zpráva I. technicko-dopravního výboru a II. rozpočtového výboru k snesení poslanecké sněmovny (tisk 1797) o vládním návrhu zákona o výkupu místní dráhy v údolí Borže.
1813 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny tisk (1795) o usnesení senátu (tisk 1472) o vládním návrhu zákona, kterým se mění ustanovení trestních řádů o tom, kdo má právo býti posluchačem veřejného hlavního líčení.
1814 Zpráva I. výboru zahraničního a I. výboru ústavně-právního o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění s smlouva mezi Československou republikou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců o úpravě vzájemných právních styků, sjednaná v Bělehradě dne 17. března 1923, s dodatkovým protokolem (tisk 1786).
1815 Zpráva I. zahraničního výboru a II. národohospodářského výboru o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému schválení obchodní dohoda mezi Československou republik u a Spojenými Státy Americkými, sjednaná v Praze dne 29. října 1923, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. listopadu 1923, č. 209 Sb. z. a n. (tisk 1788).
1816 Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru národohospodářského o vládním návrhu na dodatečné schválení obchodní smlouvy mezi republikou Československo a pojeným Královstvím Velké Britanie a Irska (tisk 1787).
1817 Zpráva a I. zahraničního výboru a II. technicko-dopravního výboru o vládním návrhu, kterým předkládá se Národnímu shromáždění republiky Československé: 1. Úmluva a statut o režimu splavných cest mezinárodního významu;

2. Dodatečný protokol k této úmluvě;

3. Prohlášení, kterým se uznává právo států, jež nemají mořského pobřeží, na vlajku (tisk 1785).

1818 Odpověď vlády na interpelaci J. Kotrby ohledně poskytnuté subvence akciové společnosti Hostivařských mlýnů a pekáren (tisk 1804).
1819 netištěno.
1820 netištěno.
1821 netištěno.
1822 Naléhavá interpelace dr Mayra-Hartinga, Zulegera a Jelinka na veškerou vládu o korupčních aférách.
1823 Naléhavá interpelace dr Hellera a Niessnera na veškerou vládu o opatřeních proti korupci.
1824 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského soudu v Opavě ze dne 10. července 1923 za Udělení souhlasu ku stíhání dr M. Herzigové pro přestupek podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a pro přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V. ze dne 17. prosince 1862 č. 8 ř. z. ex 1863. 7350/23).
1825 Zpráva výboru-ústavně právního o vládním návrhu zákona (tisk 1792), jímž se mění zákon ze dne 17. října 1919, č. 562 Sb. z. a n., o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění.
1826 Návrh J. Thoře na změnu, resp. doplnění zákona z 5. února 1907, říšského zákoníku č. 26, jenž týče se změn doplňků řádu živnostenského.
1827 Zpráva I. sociálně-politického výboru a II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1800) o vládním návrhu zákona, kterým se stanoví hranice příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n.
1828 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4286), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému schválení obchodní dohoda mezi Československou republikou a Norskem, podepsaná v Praze dne 2.října 1923 (tisk 4345).
1829 Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona o osvojení (tisk 1494)
1830 Návrh dr E. M. Herzigové na zřízení německé školy pro porodní asistentky v Liberci.
1831 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4215), jímž se vydávají předpisy k ochraně života a zdraví osob zaměstnaných v živnostech lakýrnických, natěračských a malířských (tisk 4367).
1832 Interpelace dr E. M. Herzigové na min. školství a nár. osvěty stran nároku, který má ve svém oboru účelně organisovaná péče o mládež na zastoupení v místních a okresních osvětových sborech.
1833 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4309), kterým se mění některá ustanovení o trestání válečné lichvy (tisk 4433).
1834 Vládní návrh, kterým se předkládá Nár. shrom. dne 1. března 1924 v Římě podepsaná Dodatková úmluva k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a Královstvím Italským, podepsané v Římě dne 23. března 1921.
1835 Vládní návrh zákona o zrušení odměn uchopitelů případně udavačů daňových přestupků a o použití přebytků důchodkových pokut.
1836 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4397) o požadování dopravních prostředků pro účely v jenské (tisk 4471).
1837 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4427) o labských plavebních soudech (tisk 4494).
1838 usneseníe poslaneckej snemovny o vládnom návrhu (tlač 4409), ktorým sa predkladá Nár. shromaždeniu republiky Československej úmluva, sjednaná v Paríži dňa 7. kvetňa 1923, ktorou sa schvaluje Rád, jako i pripojený Záverečný protokol o právomoci a púsobnosti Stálej technickej komise pre vodní režim dunajský (tlač 4484).
1839 Usnesení poslanecké sněmovny o vládní návrhu (tisk 4416), kterým se předkládají Nár. shromáždění republiky Československé

l. Úmluva o poštovní spořitelně uherské s přílohami A, B, C;

2. Závěrečný protokol k této úmluvě;

4. Dohoda k rozdělení úhrady dané Maďarskem podle čl. 10 a 11 úmluvy vedené sub 1.;

4.Závěrečný protokol k této dohodě sjednané v Budapešti 7. listopadu 1922 (tisk 4478).

1840 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4415), kterým se provádějí úmluva a dohoda o poštovní spořitelně uherské ze dne 7. listopadu 1955 (tisk 4479).
1841 Usnesení poslanecké sněmovny k usnesení senátu Nár. shromáždění republiky Československé (tisk posl. sněm. 4419) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1723 a 1746) o ukládání soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích) úřadů u poštovního úřadu šekového v Praze (tisk posl. sněm. 448 1).
1842 Odpověď. vnitra na interp. Hartla a K. Friedrjcha stran rozpuštění dobročinného spolku pro státní úředníky, profesory a učitele, kteří potřebují léčení, se sídlem v Mariánských Lázních (tisk 1687).
1843 Návrh V. Zavadila, dr Krouského, Zavorala, dr Brabce a Križko na poskytnutí podpory ze stát. prostředků živelní pohromou postiženým obyvatelům obce Hostěradice-Rakousy v okrese Jílové u Prahy.
1844 usneseníe poslaneckej snemovny o vládnom návrhu zákona (tlač 4398), ktorým sa mení zákon zo dňa 13. júla 1922, č. 244 Sb. z. a n., ktorým sa všeobecne upravujú právne pomery medzi zamestnávatežmi a zamestnancami na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi (tlač 4501).
1845 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4396), jimž se mění §§ 25 zákonů o ubytování vojska (tisk 4483).
1846 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu pro přestupky v Praze za souhlas k trestnímu stíhání V. Klofáče pro přestupek proti bezpečnosti cti (č. 6277/23).
1847 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4523) o ochraně nájemníků (tisk 4542)
1848 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4522), kterým se prodlužuje zákon ze dne 26. dubna 1923, č. 86 Sb. z. a n. o odkladu exekučního vyklizení místností (tisk 4544).
1849 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení posl. sněm. (tisk 1837) k vládnímu návrhu zákona o labských plavebních soudech.
1850 Zpráva I. výboru ústavně-právního, ll. výboru rozpočtového o usnesení posl. sněm. (tisk 1841), k usnesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk sen 1723 a 1746) o ukládání soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích) úřadů u poštovního úřadu šekového v Praze.
1851 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 1834), kterým se předkládá Národnímu shromáždění dne 1. března 1924 v Římě podepsaná Dodatková úmluva k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a Královstvím Italským, podepsané v Římě dne 23. března 1921.
1852 Zpráva ústavně-právního výboru o návrhu Zavorala, dr Soukupa, dr Krouského, Hucla a dr Brabce (tisk 1807) na změnu § 5 zákona z 15. dubna 1920, č. 3 Sb. z. a n., o jednacím řádě senátu Nár. shromáždění republiky Československé.
1853 Zpráva a imunitního výboru o žádosti vrchního státního zastupitelství v Košicích a sedrie košické ze dne. listopadu 1923 - B 890 /23 za souhlas k trestnímu stíhání Th. Matuščáka pro přečin utrhání na cti dle 1, 3, č., 9 č. 1 zák. čl. I z roku 1914 a pro přečin dle § 18 č. 2 zákona na ochranu republiky č. 50/23 (č. 8136/23).
1854 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Bratislavě za souhlas senátu k stíháni F. Zimáka pro přečin osočování tiskem (č. 7737/23).
1855 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4521) o účinku žádostí za souhlas k trestnímu stíhání členů Národního shromáždění na běh promlčecí lhůty (tisk 4546)
1856 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4520) o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech utrhání a urážek na cti, spáchaných tiskem (tisk 4569).
1857 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 518) o inkompatibilitě (tisk 4567)
1858 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4 19), kterým se doplňuje a mění zákon o volebním soudě (tisk 4568).
1859 usneseníe poslaneckej snemovny o vládnom návrhu zákona (tlač 4516), ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvín na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v ročných pastevných obdobiach 1924-1929 (tlač 4552).
1860 Zpráva sociálně politického výboru k usnesení posl. sněm. (tisk 1 31) o vládním návrhu zákona, jimž se vydávají předpisy a nařízení k ochraně života a zdraví osob zaměstnaných v živnostech lakýrnických, natěračských a malířských.
1861 Zpráva výboru sociálně-politického o usnesení posl. sněm. (tisk 1847) k vládnímu návrhu zákona o ochraně nájemníků.

K č. t. 1861 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení posl. sněm. (tisk 1847) k vládnímu návrhu zákona o ochraně nájemníků.

1862 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení posl. sněm. (tisk 1848) k vládnímu návrhu zákona o odkladu exekučního vyklizení místností.
1863 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení posl. sněm. (tisk 1833) o vládním návrhu zákona, kterým se mění některá zákonná ustanovení o trestání válečné lichvy.
1864 Zpráva národohospodářského výboru o usnesení posl. sněm. (tisk 1 59) o vládním návrhu zákona, kterým se upravuje užívání některých pastvin na Slovensku a v Podkarpatské Rusi v ročních pastevních obdobích 1924- 1929.
1865 Zpráva branného výboru o usnesení posl..sněm. (tisk 18) k vládnímu návrhu zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské.
1866 Zpráva branného výboru o usnesení posl. sněm. (tisk 18) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění §§ zákonů o ubytování vojska.
1867 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Turčanském Sv. Martině za souhlas k trestnímu stíhání J. Duchaje pro přečin pomluvy podle § l zák. čl. XLI z r. 1914 (č. 8342/24).
1868 Zpráva imunitního výboru o žádosti vyšetřujícího soudce sedrie v Bratislavě za souhlas k trestnímu stíhání A. Svraky pro přečin utrhání na cti ve sm. §§ 1, 3, č. 1 a 2 a § 9 č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 a přečin ve sm. § 18 č. 1, 2 a 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. (č. 8731/24).
1869 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie jako trestního soudu v Nitře z 13. února 1924 č. B 1383/24/7 za souhlas k trestnímu stíhání A. Svratky pro přečin ve sm § 14 č. 1 a zločin ve sm. § 15 č. 3 zákona ze dne 19 března 1923, č. 50 Sb. z. a n. (č. 8690/24).
1870 Zpráva rozpočtového výboru o závěrečném účtu státních výdajů a příjmů republiky Československé za r. 1920 (tisk 1733).
1871 Zpráva I. zahraničního výboru a II. národohospodářského výboru k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému schválení obchodní dohoda mezi republikou Československou a Norskem, podepsaná v Praze dne 2. října 1923 (tisk 1828).
1872 Interpelace Hartla a Jelinka na veškerou vládu stran protiprávního omezování volného stěhování státních pensistů.
1873 Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sně noviny o vládním návrhu zákona, kterým se provádějí úmluva a dohoda o poštovní spořitelně uherské ze dne 7. listopadu 1922 (tisk 1840).
1874 Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 1839), kterým se předkládají Národnímu shromáždění republiky Československé: '1. Úmluva o poštovní spořitelně uherské s přílohami A., B., C.: 2. Závěrečný protokol k této úmluvě: 3. Dohoda o rozdělení úhrady dané Maďarskem podle čl. 10. a 11. úmluvy uvedené sub 1.: 4. Závěrečný protokol k této dohodě,' sjednané v Budapešti 7. listopadu 1922.
1875 Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1835) o zrušení odměn uchopitelů případně udavačů daňových přestupků a o použití přebytků důchodkových pokut.
1876 Vládní návrh zákona o zcizení státních nemovitostí v Lánech a ve Východné.
1877 Vládní návrh zákona o zcizení státních nemovitostí v obvodu zrušené pevnosti Josefovské.
1878 Vládní návrh zákona o zrušení části okresních silnic 1. třídy Prostějov-Boskovice Svitávka a Sloup-Valchov.
1879 Interpelace dr Mayra-Hartinga na ministry věcí zahraničních, vnitra a spravedlnosti stran zločinu omezování osobní svobody, jehož se dopouští zdejší japonské vyslanectví na československých státních občanech.
1880 Zpráva výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu zákona (tisk 1793), kterým se některé obory soukromého sprostředkování prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu živnostenského řádu.
1881 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Trenčíně za souhlas k trestnímu stíháni J. Barmky pro přečin ve sm. § 14, č. 3 a přestupek ve sm. § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č 50 Sb. z. a n. (č. 83.41/24).
1882 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci dr Mayra-Hartinga a dr Spiegela stran německého překladu dílčích návrhů k všeobecnému občanskému zákoníku (tisk. 1721/7).
1883 Zpráva I. výboru ústavně-právního a II. výboru imunitního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1855) o vládním návrhu zákona o účinku žádostí za souhlas sněmoven k trestnímu stíhání členů Národního shromáždění na běh promlčecí lhůty.
1884 Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1856) o vládním návrhu zákona o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech utrhání a urážek na cti, spáchaných tiskem.
1885 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1857) o inkompatibilitě (neslučitelnosti).
1886 Návrh Spiese a Luksche na změnu vládního nařízení ze dne 22. prosince 1920, č. 681 Sb. z. a n. o přirážkách k poplatkům za cejchování dle zákona ze dne 22. listopadu 1919, č. 629 Sb. z. a n
1887 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1858), kterým se doplňuje a mění zákon o volebním soudě.
1888 Zpráv,a rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1876), jímž se uděluje zmocnění,ke zcizení státních nemovitostí v Lánech a ve Východné.
1889 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1877), jímž se státní správa zmocňuje ke zcizení a postoupení státních nemovitostí v obvodu zrušené pevnosti Josefovské.
1890 Návrh Křizko, Hucla. Rozkošného. Lukeše, Duchaje, Sáblíka. Hrejsy, Roháčka, Hrubého, Slavíka, dr Přikryla, dr Franty, Valouška, Zavorala, dr Procházky, Měchury, Časného, dr Soukupa, Svěceného. Pánka, Lisého, Klečáka a dr Brabce na poskytnutí podpor zemědělcům v krajích postižených živelními pohromami.
1891 Vládní návrh zákona, jímž se hornické vyhledáváni a těžení živic (bitumen) podřizuje obecnému zákonu hornímu.
1892 Vládní návrh. kterým se předkládá Národnímu shromážděni k dodatečnému souhlasu prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a Islandem, sjednaná v Praze dne 8 května 1924.
1893 Návrh Ecksteinové, dr Soukupa, Krizko, Zavorala, dr Franty a Pánka na poskytnutí pomoci ze státních prostředků pohořelým v obci Škrdlovicích, okres přibyslavský na Českomoravské Vysočině.
1894 Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru technicko-dopravního o vládním návrhu (tisk 1838), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva, sjednaná v Paříži dne 27. května 1923, jíž se schvaluje Řád jakož i připojený Závěrečný protokol o pravomoci a působnosti Stálé technické komise pro vodní režim dunajský.
1895 Zpráva výboru technicko-dopravního k vládnímu návrhu zákona (tisk 1878) o zrušeri částí okresních silnic I třídy Prostějov-Boskovice-Svitávka a Sloup-Valchov.
1896 Vládní návrh zákona o ražbě pětikorun.
1897 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Prešově ze dne 31 března 1924, čís. 1167/2 4/2 za svolení k trestnímu stíhání J Klimko pro přečiny § 1, 3. odst II. zák čl. XLI z r 1914 proti bezpečnosti cti (č. 9060/24).
1898 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2743) o zvelebení a a ochraně výroby rostlinné (tisk 4559).
1899 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4411) o zcizení státního nemovitého majetku užívaného Zbrojovkou v Brně (tisk 4620).
1900 Interpelace dr Ledebura-Wicheln na minstra národní obrany stran zamýšlené


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Přihlásit/registrovat se do ISP