Digitální knihovna | NS RČS 1920-1925, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1920-1925

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1701 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4192) o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové (tisk 4203).
1702 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4189) o zřízení fondu. pro účely veřejného živelního pojištění (tisk 4204)
1703 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru branného k usnesení posl. sněm. (tisk 1640) o vládním návrhu zákona o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním.
1704 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. června 1923 č. j. U VI 176/23/2 o souhlas senátu k trestnímu stíhání D. Löwa pro přestupek §§ 2 a 3 lit. c) resp. § 19 zákona shrom. ze dne 15. listopadu 1867 č. 135 tr. z. (č. 7123/23).
1705 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského k usnesení posl. sněm. (tisk 1698) o vládním návrhu zákona o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou.
1706 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení posl. sněm. o vládním návrhu zákona o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové (tisk 1701).
1707 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení posl. sněm. (tisk 1700) k vládnímu návrhu zákona, kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků.
1708 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového k usnesení posl. sněm. (tisk 1702) o vládním návrhu zákona o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění.
1709 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru k usnesení posl. sněm. (tisk 1697) o vládním návrhu zákona, kterým se stanoví nová lhůta k přihláškám o důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n.
1710 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru k usnesení posl. sněm. (tisk 1699) o vládním návrhu zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných.
1711 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení posl. sněm. (tisk 1696) o vládním návrhu zákona, jímž se povoluje úleva na všeobecné dani výdělkové na r. 1923 a o návrhu posl. dr Medingera na doplnění zákona ze dne 28. dubna 1922, č. 144 Sb. z. a n., o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23.
1712 Vládní návrh zákona, jimž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 17. února 1922, č. 75 Sb. z. a n., upravujícího organisaci odborných škol pro ženská povolání,a právní poměry učitelstva těchto škol v republice Československé.
1713 Interpelace J. Hucla a V. Donáta min. školství a nár. osvěty ohledně paušálního obviňování rolnictva z lichvy v učebnici dějepisu pro ústavy učitelské prof. dr Frant. Nováka, schválené výnosem min. školství a nár. osvěty ze.dne 24. února 1923 č. 21.418.
1714 Odpověď min. zahraničních věcí a min. spravedlnosti na interp. dr Mayra-Hartinga ve příčině uzavření smluv o právní pomoci se státy, které pro vývoz přicházejí v úvahu (tisk 1513).
1715 Vládní návrh zákona, jímž se povoluje užíti komunálních dluhopisů vydaných akciovou společností 'Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik' k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
1716 Vládní návrh zákona, kterým se mění § 2 a doplňuje § 27 zákona ze dne 26. května 1882, č. 55 ř. z., a § 2 a § 26 uh. zák. čl. ze dne 25. května 1882, č. XVIII o dani z minerálních olejů a kterým se mění poznámky ke třídě XXI celního sazebníku československého.
1717 Seznam obnovených návrhů (§ 19, odst. 2. j. ř.).
1718 Návrh F. J. Kroihera na zrušeni stolice architektury na Umělecké akademii v Praze.
1719 Zpráva I. národohospodářského výboru a II. rozpočtového výboru o návrhu V. Donáta v záležitosti letošních živelních pohrom v různých krajích našeho státu (tisk 1679), o návrhu Šachla, Šabaty a Horáka na poskytnutí podpory krajům krupobitím, průtrží mračen a povodní postiženým (tisk 1680), o návrhu J. Lorence, Filipínského, Časného a Měchury na poskytnutí okamžité a vydatné pomoci zemědělcům v okresu uh. hradišťském, boskovickém, šternberském a litovelském (tisk 1681), o návrhu F. Hybše a J. Hucla na výpomoc postiženým při krupobití na okresích Mladá Boleslav, Jičín, Nová Paka a Lomnice nad Popelkou (tisk 1682), o návrhu J. Lažo na poskytnutí okamžité vydatné pomoci zemědělcům v okresu Bardiov Svidník (tisk 1683), o návrhu Luksche a Jelinka stran živelních škod, způsobených průtrží mračen a krupobitím v jednotlivých obcích okresu Moravská Třebová (tisk 1688), o návrhu Lipperta na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci obcím, jež v okresu Horšově Týně těžce byly poškozeny živelní pohromou (tisk 1693), o návrhu Knesche stran živelních škod, průtrží mračen způsobených v obcích okresu Teplice nad Metují (tisk 1690), o návrhu V. Sehnala ohledně škod způsobených průtrží mračen na Hořicku (tisk 1677), o návrhu Luksche a Jelinka stran živelních škod, jež způsobeny byly v jednotlivých obcích okresů mikulovského a hustopečského průtr
1720 Zpráva I. národohospodářského výboru a II. ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1629) o okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fondech peněžních v Čechách..
1721 Interpelace Václ. Donáta ministrovi pošt a telegrafů ohledně propůjčování státních poštovních automobilů soukromým osobám a organisacím.
1722 Zpráva výboru národohospodářského o návrhu Šachla a Šabaty stran změny zákona ze dne 17. prosince 1918, č. 82 Sb. z. a n., o prozatímní ochraně lesů (tisk 1289)
1723 Vládní návrh zákona o ukládání soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích) úřadů u poštovního úřadu šekového v Praze.
1724 Vládní návrh zákona, jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se válečné přirážky ku přímým daním na r. 1924.
1725 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 4273) o zákazu prémiových obchodů předměty denní potřeby (tisk 4275)
1726 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 4244), jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 8 února 1922, č. 50 Sb z. a n. o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (tisk 4272).
1727 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 4084) o označování původu zboží (tisk 4155)
1728 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4245), kterým se prodlužuje pro přechodnou dobu platnost dosavadní úpravy placení náhrady při trvalém ubytování vojska (tisk 4302)
1729 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4257), kterým se prodlužuje platnost dosavadní úpravy náhrady za vojenskou přípřež v míru (tisk 4301)
1730 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4248), jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 22. prosince 1921, č. 471 Sb. z. a n., o změně některých ustanovení trestního práva a doplňují se některá jeho ustanovení (tisk 4271)
1731 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 4224) o poštovních holubech (tisk 4276).
1732 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Třebíči za souhlas k trestnímu stihání J. Jílka pro přestupek proti bezpečnosti cti (čís. 6782/1923).
1733 Závěrečný účet státních výdajů a příjmů republiky Československé za rok 1920.
1734 Vládní návrh zákona, kterým se mění § 113 odst. 3. uh. zák. čl. ze dne 9. prosince 1894, č XXXI o manželském právu a §§ 51 a 59, odst. 2. uh. zák. čl. ze dne 9. prosince 1894, č. XXXIII o státních matrikách, pak § 30 zákona ze dne 22. května 1919, č. 320 Sb. z. a n. o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o překážkách manželství.
1735 Zpráva výboru kulturního o vládním návrhu zákona (tisk 1712), jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 17. února 1922, č. 75 Sb. z. a n., upravujícího organisaci odborných škol pro ženská povolání a poměry učitelstva těchto škol v republice Československé.
1736 Naléhavá interpelace Hartla, K. Friedricha, dr E. M. Herzigové, dr Mayra-Hartinga, Zulegera, Jelinka a Fahrnera na veškerou vládu stran některých výnosů. jimiž protizákonným způsobem má býti omezeno volné stěhování státních pensistů.
1737 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu a III. výboru rozpočtového o návrhu J. Lukeše (tisk 1299) na stanovení nových předpisů, které osoby mohou býti v ošetřování v ústavech pro choromyslné.
1738 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Bratislavě č. j. 5762/1922/13 za souhlas k trestnímu stíhání F. Zimáka pro přečin osočování, spáchaný tiskem podle § 1 a 3, odst. II., č. 12, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 (uh. zák.) (č. 5982/1923).
1739 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Bratislavě za souhlas k trestnímu stíhání F. Zimáka pro přečin pomluvy a urážky na cti (č. 4311/1922).
1740 Zpráva ústavno-právneho výboru o usneseníu poslaneckej snemovny (tlačivo 1726) ku vládnemu návrhu zákona, ktorým predlžuje sa účinnosť zákona zo dňa 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n., o obmedzení pôsobnosti porôt na Podkarpatskej Rusi.
1741 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona (tlač. 1734), ktorým sa mení § 113 odst. 3. uh. zák. čl. zo dňa 9. prosinca 1894, č. XXXI o manželskom práve a §§ 51 a 59, odst. 2 uh. zák. čl. zo dňa 9. prosinca 1894, č. XXXIII o štátnych matrikách, potom § 30 zákona zo dňa 22. kvetňa 1919, č. 320 Sb. z. a n., o obradnostiach smluvy manželskej, o rozluke a o prekážkach manželstva.
1742 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1730) o vládním návrhu zákona, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 22. prosince 1921, č. 471 Sb. z. a n., o změně některých ustanovení trestního práva a doplňují některá jeho ustanovení..
1743 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1715), jímž se povoluje užíti komunálních dluhopisů, vydaných akciovou společnosti 'Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik' k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
1744 Návrh Hartla, K. Friedricha a dr Herzigové. aby na úroveň byli postaveni všichni státní pensisté, vdovy a sirotci.
1745 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4253) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1924 (tisk 4300).
1746 Zpráva I ústavně-právního výboru a II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1723) o ukládání soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích) úřadů u poštovního úřadu šekového v Praze.
1747 Súrna interpellácia V. Chlumeckého a J. Prušu na ministra vnútra v záležitosti cenzury na Slovensku.
1748 Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1716), kterým se mění § 2 a doplňuje § 27 zákona ze dne 26. května 1882, č. 55 ř. z., a § 2 a § 26 uh. zák. čl. ze dne 25. května 1882, č. XVIII o dani z minerálních olejů a kterým se mění poznámky ke třídě XII celního sazebníku československého
1749 Zpráva I. ústavně-právního výboru a II. živnostensko-obchodního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1643) o vládním návrhu zákona, kterým se upravuje výroba, prodej a přechovávání radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení, jakož i dovoz jejich z ciziny.
1750 Zpráva I. výboru branného a II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1728) o vládním.návrhu zákona, kterým se prodlužuje pro přechodnou dobu platnost dosavadní úpravy placení náhrady při trvalém ubytování vojska.
1751 Zpráva 1. výboru branného a II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1729) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje platnost dosavadní úpravy náhrady za vojenskou přípřež v míru
1752 Zpráva výboru živnostensko-obchodního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1725) o vládním návrhu zákona o zákazu premiových obchodů předměty denní potřeby.
1753 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1745) o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1924.
1754 Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1724), jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se válečné přirážky ku přímým daním na rok 1924.
1755 Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci V. Chlumeckého v záležitosti propouštění dělníků z podbrezovské státní železárny (tisk 1687/11).
1756 Interpelace Hartla, dr E. M. Herzigové, K. Friedricha a Knesche na ministra vnitra, minstra financí a ministra školství a národní osvěty stran technických učitelských sil na průmyslových učilištích.
1757 Návrh dr Hellera. A. Friedricha a dr Wiechowskiho na novou úpravu výslužného a zaopatřovacích požitků obecním a okresním zaměstnancům, kteří byli dáni na odpočinek před účinností zákonů ze dne 23. července 1919, č. 443 a 444 Sb. z. a n., po případě jich pozůstalým.
1758 Návrh dr Hellera, A. Friedricha a dr Wiechowskiho na novou úpravu výslužného a zaopatřovacích požitků obecním a okresním zřízencům, kteří byli dáni na odpočinek před účinností zákonů ze dne 17. prosince 1919, č. 16 a 17 Sb. z. a n. z roku 1920, po případě jich pozůstalým.
1759 Vládní návrh zákona o přeměně společností s ručením omezeným v družstva.
1760 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru národohospodářského o návrhu Al. Horáka (tisk 1450) na změnu zákona ze dne 22. března 1920, č. 197 Sb. z. a n., o hornickém vyhledávání a těžení živic (bitumen).
1761 Zpráva I. výboru živnostensko-obchodního, II. výboru ústavně-právního k usnesení posl. sněm. (tisk 1727) k vládnímu návrhu zákona o označování původu zboží.
1762 Zpráva branného výboru o usnesení posl. sněm. (tisk 1731) k vládnímu návrhu zákona o poštovních holubech.
1763 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 4258), kterým se předkládá Nár. shromáždění republiky Československé Dodatečná úmluva k Labské plavební aktě se závěrečným protokolem sjednaná v Praze 27. ledna 1923 (tisk 4311).
1764 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4326) o dani z uhlí (tisk 4349).
1765 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 4323), kterým se prodlužuje účinnost zákona z 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 400 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných (tisk 4342).
1766 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4324), jimž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných (tisk 4341).
1767 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4191), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (tisk 4350).
1768 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4246), kterým se prodlužuje lhůta pro zřízení pobočného poštovního úřadu šekového v Brně (tisk 4355).
1769 usneseníe poslaneckej snemovny o vládnom návrhu zákona (tlač 4328), ktorým sa mení ustanovení zákona zo dňa 21. prosinca 1922, č. 406 Sb. z. a n., o zmocnení vlády k ďalšiemu slučovaniu a rozlučovaniu obcí, k zmenám hraníc obcí, okresov, žup a zemí, ako i k potrebným opatreniam s tým súvisiacim (tlač 4358).
1770 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4347), kterým se prodlužuje zmocnění dané vládě v § 2 zák. ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (tisk 4362).
1771 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 4289) o dalším vybírání zdravotní přirážky ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a o veřejném fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v Československé republice (tisk 4321).
1772 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru k usnesení posl. sněmovny (tisk 1770) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje zmocnění dané vládě v § 2 zák. ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou.
1773 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení posl. sněm. (tisk 1767), o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a z přírůstku na majetku.
1774 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového k usnesení posl, sněm. (tisk 1766) o vládním návrhu zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných.
1775 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení posl. sněm. tisk 1769) o vládním návrhu zákona, kterým se mění ustanovení zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 406 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, k změnám hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím.
1776 Zpráva I. výboru pro veř. zdravotnictví a tělesnou výchovu, II. výboru rozpočtového o usnesení posl. sněm. (tisk 1771) k vládnímu návrhu zákona o dalším vybírání zdravotní přirážky ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a o veřejném fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v Československé republice..
1777 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení posl. sněm. (tisk 1765) k vládnímu návrhu zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona z 12. srpna 1921, č. 322 Sb z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 400 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných.
1778 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru zahraničního o usnesení posl. sněm. (tisk 1763) k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Nár. shromáždění republiky Československé Dodatečná úmluva k Labské plavební aktě se závěrečným protokolem sjednaná v Praze 27. ledna 1923.
1779 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení posl. sněm. (tisk 1764) o vládním návrhu zákona o dani z uhlí.
1780 Zpráva technicko-dopravního výboru k usnesení posl. sněm. (tisk 1768) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje lhůta pro zřízení pobočného poštovního úřadu šekového v Brně.
1781 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4325) o výši daně z cukru (tisk 4366).
1782 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4352), kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 30. června 1921, č. 242 Sb. z. a n., o dopravních daních (tisk 4370).
1783 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4353) o sloučení rozhodování ve věcech nájemních (tisk 4378).
1784 usneseníe poslaneckej snemovny o vládnom návrhu (tlač 4242), ktorým sa predkladá Nár. shromaždeniu k dodatečnému schváleníu obchodná úmluva medzi republikou Československou a Franciou, podpísaná v Paríži dňa 17. srpna 1923, uvedená v prozatímnu platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 30. srpna 1923, č. 174 Sb. z. a n.. (tlač 4344)...
1785 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4230), kterým předkládá se Nár. shromáždění republiky Československé:

1. Úmluva a statut o režimu splavných cest mezinárodního významu.

2. Dodatečný protokol k této úmluvě,

3. Prohlášení, kterým se uznává právo států jež nemají mořského pobřeží, na vlajku (tisk 4307).

1786 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4287), kterým se předkládá Nár. shromáždění smlouva mezi Československou republikou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců o úpravě vzájemných právních styků, sjednaná v Bělehradě dne 17. března 1923 s dodatkovým protokolem (tisk 4363).
1787 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4241) na dodatečné schválení obchodní smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska (tisk 4308).
1788 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4285), kterým se předkládá Nár. shromáždění k dodatečnému schválení obchodní dohoda mezi Československou republikou a Spojenými Státy Americkými sjednaná v Praze dne 29. října 1923, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. listopadu 1923, č. 209 Sb. z. a n. (tisk 4346).
1789 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4327) o dani z obratu a dani přepychové (tisk 4371).
1790 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4368), jímž se mění některá ustanovení, případně prodlužuje působnost některých právních předpisů o nemocenském pojištění dělníků (tisk 4382).
1791 Zpráva I. zahraničneho výboru, II. živnostensko-obchodneho výboru o vládnom návrhu (tlač 1691), ktorým sa prekladá Nár. shromaždeniu obchodná smluva medzi republikou Československou a republikou Litevskou, podpísaná v Prahe, dňa 27. apríla 1923.
1792 Vládní návrh zákona, jímž se mění zákon ze dne 17 října 1919, č. 562 Sb. z. a n., o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění.
1793 Vládní návrh zákona, kterým se některé obory soukromého sprostředkování prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu živnostenského řádu (zákona).
1794 usneseníe poslaneckej snemovny o usneseníu senátu Nár. shromaždenia republiky Československej (tlač 4234) k vládnemu návrhu zákona o presunu príslušnosti vo veciach vyvlastnenia na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi podža zák. čl. XL:1881 (tlač 4312).
1795 Usnesení poslanecké sněmovny k usnesení senátu Nár. shromáždění republiky Československé (tisk 3897) o vládním návrhu zákona, kterým se mění ustanovení trestních řádů o tom, kdo má právo býti posluchačem veřejného hlavního líčení (tisk 4364).
1796 Usnesení poslanecké sněmovny k usnesení senátu stran usnesení posl. sněm. (tisk sen. 1470, 1517 a k č. 1517) k vládnímu návrhu zákona, kterým se zrušují dosud platné zákony o vojenské taxe (tisk posl. sněm. 3592, 3743, 4056 a 4375).
1797 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4288) o výkupu místní dráhy v údolí Borže (tisk 4339)..
1798 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4351) o stavebním ruchu (tisk 4372).
1799 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 4127), jímž se upravuje poměr československé státní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské (tisk 4340).
1800 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona tisk (tisk 4319), kterým se stanoví hranice příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20 února.1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25 ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n. (tisk 4377).


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Přihlásit/registrovat se do ISP