Digitální knihovna | NS RČS 1920-1925, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1920-1925

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1601 Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru národohospodářského k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1566) o vládním návrhu, kterým předkládá se ku schválení Národnímu shromáždění obchodní smlouva, uzavřená dne 7 října 1922 mezi republikou Československou a republikou Lotyšskou (tisk 3986 a k čís. 3986).
1602 Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru ústavně-právního k usnesení posl. sněm (tisk 1576) o vládním návrhu, kterým se předkládá ke schválení Nár. shromáždění smlouva mezi republikou Československou a říší Německou ze dne 8. května 1922 o vydávání zločinců a jiné právní pomoci ve věcech trestních.
1603 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru živnostensko-obchodního o usnesení posl. sněm. (tisk 1574) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některá ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu uvedeného v platnost císařským nařízením ze dne 10 prosince 1914, č. 337 ř. z.
1604 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. výboru národohospodářského k usnesení posl. sněm. (tisk 1573) o vládním návrhu zákona, jímž zrušuje se zákon ze dne 18. března 1920, č. 188 Sb. z. a n. o stíhání podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny.
1605 Návrh Fahrnera na zákonitou novou úpravu služebních poměrů obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení.
1606 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o presunu príslušnosti vo veciach vyvlastnenia na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi podža zák. čl. XLI:1881 (tlač 1581).
1607 Vládní návrh zákona o opatřeních na ochranu československé měny a oběhu zákonných platidel.
1608 Vládny návrh zákona o trestnom pojednávaní konanom podža trestného poriadku, zák. čl. XXXIII z r. 1896, proti neprítomným osobám.
1609 Zpráva I. zahraničního výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení posl. sněm. (tisk 1577) k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Nár. shromáždění ke schválení protokoly o změnách úmluvy o Společnosti národů, dané v Ženevě dne 5. října 1921.
1610 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3997) o provádění Mezinárodní opiové konvence ze dne 23. ledna 1912, vyhlášené pod č. 159 Sb. z. a n. z r. 1922 (tisk 4023).
1611 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4069) o ochraně nájemníků (tisk 4077).
1612 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4070), kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 11. července 1922, č. 225 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních bytové péče (tisk 4078).
1613 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4071) o odkladu exekučního vyklizení místností (tisk 4083).
1614 Zpráva I. výboru technicko-dopravního, II. výboru zahraničního o usnesení posl. sněm. (tisk 1543), kterým se předkládá Nár. shromáždění ke schválení 'Úmluva o úpravě vzduchoplavby' sjednaná v Paříži 13. října 1919 s dodatečným protokolem z 12. dubna 1920.
1615 Odpověď min. pro zásobování lidu na interp. dr. Witta a A. Smetany v záležitosti zdražení mléka na Ostravsku (tisk 1552).
1616 Návrh Lipperta a Zulegera stran přejímání gážistů býv. rakousko-uherské (rakouské případně uherské) branné moci, kteří svoji přihlášku předložili teprve po 31 březnu 1919, jakož i těch, kteří se hlásili před touto lhůtou, kteří však teprve později byli povoláni k činné službě.
1617 Zpráva 1. výboru národohospodářského, II. výboru sociálně-politického, III. výboru rozpočtového o návrhu inž. J. Klimko (tisk 1353) na poskytnutí pomoci pohořelcům obce Ruská Nová Ves, okres Prešov, župa šarišská.
1618 Naléhavá interpelace dr. Hellera a Niessnera na min. financí stran událostí v bance Bohemii.
1619 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Bratislavě č. j. 4475/1922/15 za souhlas k trestnímu stíhání F. Zimáka pro přečin osočování, spáchaný tiskem podle § 1, § 3 č. 1, 2 a § 9 č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 (uh. zák.) (č. 5981/22).
1620 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Štubňanských Teplicích za vydání J. Blaho pro přečin dle § 301 tr. zák. uh. (č. 5587/22).
1621 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Vyš. Svidniku za vydání J. Lažo pro přečin urážky na cti podle § 2 z. čl. 41 z r. 1914 (uher. zák.) (č. 4170/22).
1622 Zpráva výboru sociálně-politického o usnesení posl. sněm. o vládním návrhu zákona o odkladu exekučního vyklizení místností.
1623 Zpráva sociálně-politického výboru k usnesení posl. sněm. (tisk 1611) o vládním návrhu zákona v příčině ochrany nájemníků.
1624 Zpráva sociálně-politického výboru k usnesení posl. sněm (tisk 1612) o vládním návrhu zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 11. července 1922, č 225 Sb. z a n., o mimořádných opatřeních bytové péče.
1625 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4008), kterým předkládá se ke schválení Nár. shromáždění prozatímní.obchodní dohoda mezi republikou Československou a Řeckem podepsaná v Athénách dne 10. ledna 1923 (tisk 4089).
1626 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4042), kterým se předkládá,Nár. shromáždění 'Labská plavební akta' se závěrečným protokolem, sjednaná v Drážďanech 22. února 1922 (tisk 4086)
1627 Zpráva výboru sociálně-politického o návrhu Filipínského, Zimáka a Cholka (tisk 1491) na prodloužení lhůty pro přihlášky válečných poškozenců.
1628 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4072) o zcizení státního nemovitého majetku (tisk 4088).
1629 Vládní návrh zákona o okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fondech peněžních v Čechách
1630 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4066), kterým se předkládá Nár. shromáždění 'Úmluva a statut o svobodě transitu', sjednaná v Barceloně 20. dubna 1921 (tisk 4103)
1631 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4073) o výkupu místní dráhy Počeradce-Vrskmany (tisk 4109).
1632 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4075), kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní úmluva mezi republikou Československou a královstvím Nizozemským, podepsaná v Haagu dne 20. ledna 1923 (tisk 4110).
1633 Vládní návrh zákona, jimž se rozšiřuje úřední působnost veřejných notářů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.
1634 Zpráva ústavno-právneho výboru o usneseníu posl. snem. (tlač 1597) o vládnom návrhu zákona o pôsobnosti min verejných prác vo veciach správy štátneho horného majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi
1635 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona (tlač 1608) o trestnom pojednávaní, konanom podža trestného poriadku zák čl. XXXIII z r. 1896, proti neprítomným osobám.
1636 Zpráva ústavně-právního výboru o návrhu dr. O. Krouského (tisk 1562) na doplnění trestního řádu z 23. května 1873, č. 119 ř. z. a na změnu zákona z 18. prosince.1919, č. 1 Sb. z. a n. z r. 1920 o příslušnosti soudů trestních rozhodovati o výši nákladů soudních, jež se mají nahrazovati podle § 393, odst. 3 tr. ř.
1637 Zpráva I. výboru pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu, II. výboru živnostensko-obchodního o usnesení posl sněm (tisk 1610) k vládnímu návrhu zákona o provádění mezinárodní opiové konvence ze dne 23. ledna 1912, vyhlášené pod č. 159 Sb. z. a n. z r 1922.
1638 usneseníe poslaneckej snemovni o vládnom návrhu (tlač 4081), ktorým sa predlžuje platnosť zákona o vyvlastňovaní k úprave asanačného obvodu hlavného mesta Prahy a povožujú sa daňové výhody pre stavby v tomto obvode (tlač 4118).
1639 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3963), jímž se mění, po případě doplňují některá ustanovení zákona o úpravě služebních požitků čs. vojska ze dne 19. března 1920, č. 195 Sb. z. a n. a jímž se vláda zmocňuje, aby provedla propočítání služební doby vojenským gážistům podle zásad, stanovených pro státní zaměstnance zákonem ze dne 9. dubna 1920, č 222 Sb. z a n. a prováděcího nařízení, vydaného k tomuto zákonu (tisk 4117).
1640 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3901) o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním (tisk 4135)
1641 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu pro přestupky v Praze za vydání V. Klofáče, dr. A. Kloudy a F. Šťastného k trestnímu stíhání pro přestupek proti bezpečnosti cti (č. 6680/23).
1642 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 4093), kterým se upravuje vyučování jazyku státnímu jakož i jazykům národních menšin na školách středních a ústavech učitelských (tisk 4139).
1643 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4096), kterým se upravuje výroba, prodej a přechovávání radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení, jakož i dovoz jejich z ciziny (tisk 4140).
1644 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4095) o uplatnění nároků vůči ústřednám, komisím, ústavům, po případě jich odbočkám (expositurám) a jiným hromadným útvarům, které spolupůsobily při státním hospodaření předměty spotřeby (tisk 4142).
1645 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4092), kterým se upravují některé služební poměry četnictva a některé četnické požitky, zejména odpočivné a zaopatřovací (tisk 4144).
1646 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4136) o nabytí Buštěhradské železnice státem (tisk 4147).
1647 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4133), jímž se upravuje provádění voleb v živnostenských společenstvech a jejich jednotách (svazech) (tisk 4153).
1648 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4094), kterým se mění některá ustanovení zákona o soudním řízení ve věcech občanských, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručenských věcech (tisk 4154).
1649 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4124) o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace (tisk 4158).
1650 Návrh Jelinka, dr. Spiegela, Fahrnera, dr. Naegle, dr. Mayra-Hartinga a Zulegera na zavedení povinného starobního a invalidního pojištění samostatných živnostníků a obchodníků.
1651 Zpráva výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1628) o vládním návrhu zákona o zcizení státního nemovitého majetku.
1652 Zpráva I. výboru technicko-dopravního a II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1631) o vládním návrhu zákona o výkupu místní dráhy Počeradce-Vrskmany.
1653 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Teplicích-Šanově za souhlas k vydání a stíhání dr. K. Hellera pro přestupek,podle § 487 tr. z. (č. 6704/23).
1654 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Plané ze dne 16. dubna 1923 U. 118/23/2 za vydání Fr. Starka ku stíhání pro přestupek dle § 312 tr. z. a § 1 zák. ze dne 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z. a n. (č. 6693/23).
1655 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Prešově ze dne 6. dubna 1923, č. T. 1379/1923/3. za souhlas ku stíhání T. Matuščáka pro přečin podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914 (č. 6692/23).
1656 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského soudu v Opavě ze dne 6. dubna 1923. za souhlas ku stíhání Fr. Linka pro přečin dle § 300 a 305 tr. z. a pro přestupek dle § 308 tr. z. (č. 6613/23).
1657 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona (tlač 1633), ktorým sa rozširuje úradná pôsobnost verejných notárov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
1658 Zpráva I. ústavně-právního výboru a II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1607) o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel.
1659 Naléhavá interpelace Jarolima a Löwa na ministra sociální péče a na ministra spravedlnosti stran prodloužení působnosti nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících.
1660 Zpráva I. branného výboru, II. národohospodářského výboru a III. rozpočtového výboru o návrhu J. Lukeše na reorganisaci státních hřebčinců (tisk 1459/1)
1661 Návrh Em. Hrubého na poskytnutí vydatné a rychlé pomoci zemědělcům v obcích Buková, Pičín, Kotenčice, Rosovice, Dlouhá Lhota, Obořiště, Suchodol, Občov, Hluboš, Paseky, Drahlín, Lhota v okresu Příbram a Dobříš, kdež úroda kusy ledu byla úplně zničena, dále na úlevy placení daní a dávek z majetku.
1662 Návrh Em. Hrubého, Donáta a Hucla na poskytnutí dostatečné pomoci zemědělcům v okresích: Kouřím, Benešov, Vlašim, Kutná Hora, Český Brod, Blatná, Plzeň, Písek, Milevsko a Strakonice, kdež dne 26. května průtrž mračen, krupobití a kusy ledu zničily úrodu, snesly ornici a zanesly půdu kamením a bahnem.
1663 Návrh V. Donáta a F. Hybše v záležitosti živelních pohrom v obci Vracovicích, okres Vlašim.
1664 Zpráva I. výboru technicko-dopravního, II. výboru živnostensko-obchodního a III. výboru rozpočtového k zprávě dr. J. Brabce a dr. F. Soukupa o VIII. Mezinárodní parlamentární konferenci obchodní v Paříži.
1665 Návrh dr. E. M. Herzigové na zřízení německé školy pro porodní asistentky v Liberci.
1666 Zpráva I. technicko-dopravního výboru a II. zahraničního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1626) o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění 'Labská plavební akta' se závěrečným protokolem, sjednaná v Drážďanech 22. února 1922.
1667 Zpráva I. technicko-dopravního výboru a II. zahraničního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1630) o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění 'Úmluva a statut o svobodě transitu', sjednaná v Barceloně 20. dubna 1921.
1668 netištěno.
1669 Zpráva I. výboru technicko-dopravního a II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1646) ohledně vládního návrhu zákona o nabytí Buštěhradské železnice státem.
1670 Zpráva I. kulturního výboru a II. ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1642) o vládním návrhu zákona, kterým se upravuje vyučování jazyku státnímu, jakož i jazykům národních menšin na školách středních a ústavech učitelských.
1671 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru živnostensko-obchodního a III. výboru národohospodářského k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1625) o vládním návrhu, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a Řeckem, podepsaná v Athénách dne 10. ledna 1923.
1672 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1644) k vládnímu návrhu zákona o uplatnění nároků vůči ústřednám, komisím, ústavům, po případě jich odbočkám (expositurám) a jiným hromadným útvarům, které spolupůsobily při státním hospodaření předměty spotřeby.
1673 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1648) o vládním návrhu zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona o soudním řízení ve věcech občanských, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručenských věcech.
1674 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1638), kterým se prodlužuje platnost zákona o vyvlastňování k úpravě asanačního obvodu hlavního města Prahy a povolují se daňové výhody pro stavby v tomto obvodu.
1675 Zpráva výboru živnostensko-obchodného k useneseniu poslaneckej snemovne (tlačivo 1647) o vládnom návrhu zákona, ktorým sa upravuje prevádzanie volieb v živnostenských spoločenstvách a ich jednotách (sväzoch).
1676 Zpráva sociálně-politického výboru o návrhu R. Pánka (tisk 1527) ohledně prodloužení platnosti vládního nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř z
1677 Návrh V. Sehnala ohledně škod způsobených průtrži mračen na Hořicku.
1678 Návrh K. Sáblíka a F. Hybše na snížení tarifů na místních drahách
1679 Návrh V. Donáta v záležitosti letošních živelních pohrom v různých krajích našeho státu.
1680 Návrh Šachla, Šabaty a Horáka na poskytnutí podpory krajům krupobitím, průtrží mračen a povodní postiženým.
1681 Návrh J. Lorence, Filipínského, Časného a Měchury na poskytnutí okamžité a vydatné pomoci zemědělcům v okresu uh. hradišťském, boskovickém, šternberském a litovelském, kdež byla úroda, stromy a mnohé domy úplně zničeny a poškozeny krupobitím a průtrží mračen. Ornice byla odnesena a půda zanesena kamením a bahnem. Prudkým příbojem vody bylo strženo mnoho dobytka, který zahynul.
1682 Návrh F. Hybše a J. Hucla na výpomoc postiženým krupobitím na okresích Mladá Boleslav, Jičín, Nová Paka a Lomnice nad Popelkou.
1683 Návrh J. Lažo na poskytnutí okamžité vydatné pomoci zemědělcům v okresu Bardiov, Svidník, kdež byla úroda, stromy a mnohé domy úplně zničeny a poškozeny krupobitím a průtrží mračen. Ornice byla odnesena a zanesena kamením a bahnem.
1684 Zpráva I. výboru živnostensko-obchodního, II. výboru rozpočtového a III. výboru zahraničního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1632) o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní úmluva mezi republikou Československou a královstvím Nizozemským, podepsaná v Haagu dne 20. ledna 1923.
1685 Zpráva I. výboru ústavně-právního a II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1649) o vládním návrhu zákona o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace.
1686 Návrh Luksche a Jelinka stran živelních škod, jež způsobeny byly v jednotlivých obcích okresů mikulovského a hustopečského průtrží mračen a krupobitím.
1687 Interpelace Hartla a K. Friedricha na ministra vnitra stran rozpuštění dobročinného spolku pro státní úředníky, profesory a učitele, kteří potřebují léčení, se sídlem v Marianských Lázních.
1688 Návrh Luksche a Jelinka stran živelních škod, způsobených průtrží mračen a krupobitím v jednotlivých obcích okresu Moravská Třebová..
1689 Návrh Hartla, K. Friedricha, dr. Herzigové a Fahrnera, aby na roveň byli postaveni všichni státní pensisté, vdovy a sirotci.
1690 Návrh Knesche stran živelních škod, průtrží mračen způsobených v obcích okresu Teplice nad Metují.
1691 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Litevskou, podepsaná v Praze dne 27. dubna 1923..
1692 Odpověď ministra financí na interpelaci dr. Ledebura-Wicheln stran rozesílání výzvy k upisování 6% investiční půjčky (tisk 1461/1).
1693 Návrh Lipperta na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci obcím, jež v okresu Horšově Týně těžce byly postiženy živelní pohromou.
1694 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. branného výboru a III. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1639) o vládním návrhu zákona, jímž se mění, po případě doplňují některá ustanovení zákona o úpravě služebních požitků čs. vojska ze dne 19. března 1920, č. 195 Sb. z. a n., a jímž se vláda zmocňuje, aby provedla propočítání služební doby vojenským gážistům podle zásad, stanovených pro státní zaměstnance zákonem ze dne 9. dubna 1920, č. 222 Sb. z. a n., a prováděcího nařízení, vydaného k tomuto zákonu.
1695 Zpráva I. sociálně-politického výboru a II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1645) o vládním návrhu zákona, kterým se upravují některé služební poměry četnictva a některé četnické požitky, zejména odpočivné a zaopatřovací.
1696 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4080), jímž se povoluje úleva na všeobecné dani výdělkové na rok 1923, a o návrhu poslance dr. Medingera (tisk 3970) na doplnění zákona ze dne 28. dubna 1922, č. 144 Sb. z. a n., o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23 (tisk 4159).
1697 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4185), kterým se stanoví nová lhůta k přihláškám o důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n. (tisk 4205).
1698 usneseníe poslaneckej snemovni o vládnom návrhu zákona (tlač 3924) o prozatýmnej úprave obchodných stykov s cudzinou (tlač 3941).
1699 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4190), jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných (tisk 4201).
1700 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4188), kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (tisk 4202).


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Přihlásit/registrovat se do ISP