Digitální knihovna | NS RČS 1920-1925, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1920-1925

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1501 Zpráva imunitního výboru o žádosti Ružomberské sedrie za souhlas k trestnímu stíhání senátora inž. J. Klimko pro přečin osočování a pro přečin urážky na cti na návrh dr Jana Brežného, župana v Prešově (čís. 4814/22).
1502 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Bratislavě, aby senát vyslovil souhlas s trestním stíháním Fr Zimáka.k žádosti dr Karla Schnabla, žup. hl. notára ze Šiah pro přečin dvojnásobné pomluvy (č. 5230/22).
1503 Zpráva výboru imunitního v záležitosti trestního stíhání Jána Blaho (č. 4203/22).
1504 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Bratislavě, aby senát svolil k trestnímu stíhání Fr. Zimáka pro přečin pomluvy na návrh dr Františka Brežného, župana v Prešově (č. 4815/22).
1505 Návrh dr Hellera a Bartha na změnu § 9 zákona z 11. června 1919, č. 330 Sb. z. a n..
1506 Návrh dr E. M. Herzigové na odstranění závad telefonního zařízeni v Liberci.
1507 Návrh Luksche, aby věnována byla částka 50 milionů Kč na sanaci zemědělských družstev, jež následkem hospodářské krise jsou ve svém trvání ohrožena.
1508 Zpráva kulturního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1469) o zevní úpravě předmětů státem vydávaných nebo podporovaných a významných po stránce výtvarné nebo veřejného vkusu.
1509 Zpráva I. výboru ústavně-právního a II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1482) o náležitostech vkladných listin, o výmazu starých pohledávek a o poplatkových úlevách při výmazu a při sestavování vložek na Slovensku a Podkarpatské Rusi.
1510 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1500) o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1923.
1511 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3804), kterým se předkládá ku schválení Národnímu shromáždění československo-německá úmluva o převodu zaopatřování válečných poškozenců na Hlučínsku a závěrečný protokol, podepsané v Ratiboři dne 12. dubna 1922 (tisk 3875).
1512 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 3798) o výplatě jednorázových výpomocí k pensím učitelů škol obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi s podporou státní (tisk 3854).
1513 Interpelace dr Mayra-Hartinga na vládu ve příčině uzavření smluv o právní pomoci se státy, které pro vývoz přicházejí v úvahu.
1514 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 3826) o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní (tisk 3891).
1515 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3825), jímž se mění některá ustanovení o přímých daních, platných na Slovensku a v Podkarpatské Rusi pro rok 1923 (tisk 3861).
1516 Návrh Em. B. Trčky, J. Kotrby a J. Thoře o zřízení Politické komise očistné'.
1517 Zpráva I. výboru rozpočtového a II. výboru branného o usnesení poslanecké sněmovny stran vládního návrhu zákona, kterým se zrušují dosud platné zákony o vojenské taxe (tisk 1470).

Dodatečná zpráva k č. 1517 I. výboru branného a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1470) stran vládního návrhu zákona kterým se zrušují dosud platné zákony o vojenské taxe.

1518 Odpověď ministra financí na interpelaci dr Naegle o ubytování ústředního ředitelství tabákové režie ve školní budově gymnasia ve Štěpánské ul. v Praze (tisk 1453/11).
1519 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3869), kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20 února 1920, č. 142 Sb. z a n., o požitcích válečných poškozenců (tisk 3913).
1520 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3885), kterým se upravuje vyplácení druhotní přirážky k důchodům válečných poškozenců (tisk 3915).
1521 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3882) o dalším vyplácení druhotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (tisk 3914).
1522 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3881) o další výplatě drahotních přídavků k důchodům invalidním a starobním, vypláceným na Hlučínsku (tisk 3912).
1523 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3336), kterým se vláda zmocňuje zvýšiti přechodně úrokové rozpětí stanovené v § 1 zákona ze dne 1 června 1889, č. 91 ř. z., o poplatkových úlevách pro úvěrní a záložní spolky (pokladny pro úspory a půjčky) (tisk 3911).
1524 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3791), kterým se předkládá Národnímu shromážděni úmluva mez vládami republiky Československé a republiky Rakouské, uzavřená v Praze dne 17. prosince 1921 o provedení úmluvy ze dne 10. srpna 1920 o uvolnění zadržených deposit a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů (tisk 3874).
1525 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3884), jímž má býti novelisován zákon ze dne 19 ledna 1922, č. 29 Sb. z a n. o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem zaručený úvěr (tisk 3906).
1526 Návrh F. Šťastného na novelisaci § 10 zákona ze dne 30. června 1921, č. 242 Sb. z. a n., o daních dopravních..
1527 Návrh R. Pánka, aby senát Nár. shromáždění republiky Československé usnesl se na resoluci, týkající se prodloužení platnosti kolektivních smluv.
1528 Návrh Petříka, Jaroše, Štelcla a Švece v záležitosti živelní pohromy v politickém okrese Kralovice.
1529 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení posl. sněm. (tisk 1511) k vládnímu návrhu zákona o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jez převahou nemají plniti úkoly správní.
1530 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení posl. sněm. (tisk 1515), k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění některá ustanovení o přímých daních, platných na Slovensku a v Podkarpatské Rusi pro r. 1923.
1531 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3922) o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců a zaměstnanců v podnicích, ústavech a fondech státních a státem spravovaných (tisk 3944).
1532 usneseníe poslaneckej snemovny o vládnom návrhu (tlač 3920), ktorým sa predkládajú,Národnému shromaždeniu ku schváleníu poťažne ku vzatiu na vedomie protokoly s prílohami o sanácii Rakúska, dané v Ženéve 4. října 1922 (tlač 3942).
1533 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 3921), jímž se ministr financí zmocňuje, aby převzati záruky za sanační půjčky rakouské podle ženevských protokolů ze dne 4. října 1922 (tisk 3939).
1534 Zpráva I. výboru sociálně-politického. II. výboru rozpočtového k usnesení posl. sněm. (tisk 1519) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců.
1535 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového k usnesení posl. sněm. (tisk 1520) o vládním návrhu zákona. kterým se upravuje vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců.
1536 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového k usnesení posl. sněmovny (tisk 1521) o vládním návrhu zákona o dalším vyplácení přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění.
1537 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového k usnesení posl. sněm. (tisk 1522) o vládním návrhu zákona o dalším vyplácení drahotních přídavků k důchodům invalidním a starobním, vypláceným na Hlučínsku.
1538 Zpráva I. sociálně-politického výboru a II. výboru rozpočtového o usnesení posl. sněm. (tisk 1531) k vládnímu návrhu zákona ohledně služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitků civilních i vojenských státních zaměstnanců a zaměstnanců v podnicích, ústavech a fondech státních a státem spravovaných.
1539 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení posl. sněm. (tisk 1523) o vládním návrhu zákona, kterým se vláda zmocňuje zvýšiti přechodně úrokové rozpětí stanovené v § 1 zákona ze dne 1. června 1889, č. 91 ř. z., o poplatkových úlevách pro úvěrní a záložní spolky (pokladny pro úspory a půjčky).
1540 Zpráva I. výboru kulturního, II. výboru sociálně-politického, III. výboru rozpočtového o usnesení posl. sněm. (tisk 1512) k vládnímu návrhu zákona o výplatě jednorázových výpomocí k pensím učitelů škol obecných a občanských na Slovensku vydržovaných církvemi a obcemi s podporou státní.
1541 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3871), kterým se mění ustanovení zákona ze dne 18. března 1921, č. 117 S,b. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím (tisk 3927).
1542 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3902) o úvěru repatriačním (tisk 3931).
1543 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3664), kterým se předkládá N. S. ke schválení: 'Úmluva o úpravě vzduchoplavby' sjednaná v Paříži 13. října 1919 s dodatečným protokolem z 12. dubna 1920 (tisk 3933).

Příloha k t. 1543. Úmluva o úpravě vzduchoplavby. (13. října 1919).

1544 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3320) o překládání státních zaměstnanců na jiné služební místo (tisk 3934).
1545 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3930) o změně § 8 zákona ze dne 13. července 1922, č. 236 Sb. z. a n., kterým se doplňují a částečně v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 332 Sb. z. a n., jímž stát přejímá výkony zdravotně policejní (tisk 3950).
1546 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3903), kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění (tisk 3951)..
1547 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3943), jímž se co do dávek veřejných poskytují výhody pro stavbu budov obytných a provozních (tisk 3952).
1548 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3923) o stavebním ruchu (tisk 3949).
1549 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3922), jímž se prodlužuje a mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných (tisk 3945).
1550 Zpráva výboru sociálně-politického o usnesení posl. sněm. ze dne 19. a 20. prosince 1922 (tisk sen. 1544) o vládním návrhu zákona (tisk 3320) o překládání státních zaměstnanců na jiné služební místo (tisk 3934).
1551 Návrh V. Donáta na prodlouženi platnosti zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 311 Sb. z. a n., do konce roku 1924.
1552 Interpelace dr Witta a A. Smetany na min. pro zásobování lidu v záležitosti zdražení mléka na Ostravsku.
1553 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru zahraničního a III. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1511) k vládnímu návrhu, kterým se předkládá ku schválení Národnímu shromáždění československo-německá úmluva o převodu zaopatřování válečných poškozenců na Hlučínsku a závěrečný protokol, podepsané v Ratiboři dne 12. dubna 1922.
1554 Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1524) o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění úmluva mezi vládami republiky Československé a republiky Rakouské, uzavřená v Praze dne 17. prosince 1921 o provedení úmluvy ze dne 10. srpna 1920 o uvolnění zadržených deposit a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů.
1555 Vládní návrh zákona o plemenitbě hospodářských zvířat a to koní, skotu, vepřů, ovcí a koz.
1556 Vládny návrh zákona, ktorým sa pre Slovensko a Podkarpatskú Rus upravuje spôsob počítania lehôt v súdnom pokračovaní a pri poručenských (sirotských) úradoch..
1557 Zpráva I. sociálně-politického výboru a II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1548) o vládním návrhu zákona o stavebním ruchu.
1558 Odpověď vlády na interpelaci Fr. Zimáka v záležitosti církevních daní a povinností tak zvaných koblin nebo rokovin na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (tisk 1351)
1559 Naléhavá interpelace Niessnera a Jarolima na ministerského předsedu a ministra věcí zahraničních stran zjednání stávkokazů pro Poruří z rozkazu francouzské vlády
1560 Naléhavá interpelace Jelinka, dr Mayra-Hartinga, dr Ledebura-Wicheln. Zulegera. dr Naegle. dr Spiegela, Jessera a Fahrnera na vládu ve příčině složení vlády.
1561 Naléhavá interpelace Niessnera a Jarolima na ministra věcí zahraničních o zahraniční politické situaci.
1562 Návrh dr Ot. Krouského na doplněni trestního řádu z 23. května 1873, č. 119 ř. z., a na změnu zákona z 18. prosince 1919, č. 1 Sb. z. a n. z r. 1920, o příslušnosti soudů trestních rozhodovati o výši nákladů soudních, jež se mají nahrazovati podle § 393 odst. 3 tř. ř. .
1563 Interpelace Linka a Heckera na ministra sociální péče stran provádění zákona o nezaměstnanosti pro nezaměstnané dělníky, kterým se již dostalo plné podpory
1564 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 3948) o ražbě česko slovenských dukátů (tisk 3968)
1565 Odpověď vlády na interpelaci Jarolima (tisk 1424), na interpelaci dr Ledebura-Wicheln (tisk 1425) a na interpelaci Hartla (tisk 1.453/9) o přepadení zvláštního vlaku. německých turnérů ve stanici Louka-Horní Litvínov.
1566 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3960), kterým předkládá se ku schválení Národnímu shromáždění obchodní smlouva, uzavřená dne 7. října 1922 mezi republikou Československou a republikou Lotyšskou (tisk 3986 a k čís. 3986).
1567 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním.návrhu (tisk 3961), kterým předkládá se Národnímu shromáždění obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Portugalskou, podepsaná v Lisaboně dne 11 prosince 1922 (tisk 3987)
1568 Zpráva ústavno-právneho výhoru o vládnom návrhu zákona (tlač 1556), ktorým sa pre Slovensko a Podkarpatskú Rus upravuje spôsob počítania lehôt v súdnom pokračovaní a pri poručenských (sirotských) úradoch.
1569 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 712) o nakladatelské smlouvě.
1570 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3996) na ochranu republiky (tisk 4021).
1571 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4006) o státním soudě (tisk 4022 a k čís. t. 4022)..
1572 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3956), kterým se vláda zmocňuje, aby při opatřeních hospodářského nátlaku podle článku 16 úmluvy o Společnosti národů použila cesty nařizovací (tisk 4018).
1573 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3962), jímž zrušuje se zákon ze dne 18. března 1920, č. 188 Sb. z. a n.. o stihání podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny (tisk 4019).
1574 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 3972), kterým se mění některá ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu uvedeného v platnost císařským nařízením ze dne 10. prosince 1914, č. 337 ř. z. (tisk 4020)
1575 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4002) o telegrafech (tisk 4035).
1576 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3991), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a říší Německou ze dne 8. května 1922 o vydávání zločinců a jiné právní pomoci ve věcech trestních (tisk 4026)
1577 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3779), kterým.se předkládají Národnímu shromáždění ke schválení Protokoly o změnách úmluvy o Společnosti národů, dané v Ženevě dne 5 října 1921 (tisk 4010).
1578 Odpověď ministra zahraničních věcí a ministra sociální péče na interpelaci Filipínského, dr Witta a Kouši ve příčině náhlého vyhoštění příslušníků republiky Československé z království Rumunského (tisk 1484/2).
1579 Zpráva rozpočtového výboru o závěrečném účtu státních výdajů a příjmů republiky Československé za rok 1919 (tisk 1476).
1580 Zpráva rozpočtového výboru o závěrečném účtu státních výdajů a příjmů republiky Československé za listopad a prosinec 1918 (tisk 1475).
1581 Vládní návrh zákona o přesunu příslušnosti ve věcech vyvlastnění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi podle zák. čl XLI. 1881.
1582 Návrh dr C. Horáčka na provedení zásady neanonymnosti v periodickém tisku.
1583 Návrh Donáta na poskytnutí podpory zemědělcům okresu dobříšského, který loňského roku postižen byl katastrofálním suchem.
1584 Návrh V. Donáta na postátnění neb alespoň na zavedení osobní a nákladní dopravy na soukromé železniční trati Stránčice-Velké Popovice.
1585 Návrh V. Donáta na vydání zákona, kterým pozměňuje se článek IX. zákona ze dne 1. dubna 1921, č. 161 Sb. z. a n., v ten smysl, aby prováděním řízení pozůstalostního pověřeny byly opět soudy.
1586 Návrh dr A. Kloudy, dr Ot. Krouského a dr Fr. Veselého, aby usnesen byl zákon o stavební povinnosti
1587 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1564) o vládním návrhu zákona o ražbě československých dukátů.
1588 Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1570) o vládním návrhu zákona na ochranu republiky
1589 Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1571) o vládním návrhu zákona o státním soudě.
1590 Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1575) o vládním návrhu zákona o telegrafech.
1591 Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1454) o neúčinnosti zvýšení úrokové míry pro poplatkové úlevy platné při konversi hypotekárních pohledávek.
1592 Naléhavá interpelace dr Witta a Smetany na předsedu vlády a ministra veřejných prací ohledně konfliktu v báňském průmyslu revíru Ostravsko-Karvínského.
1593 Naléhavá interpelace Jarolima a dr Hellera na ministra veřejných prací o stávce horníků v Moravské Ostravě, kterou vyprovokovali moravsko-ostravští uhlobaroni.
1594 Interpelace V. Donáta na ministra pošt a telegrafů ohledně snížení tarifů na autobusových tratích.
1595 Návrh V. Zavadila na postátnění nebo převzetí osobní a nákladní dopravy na dráze, kterou vlastní firma Ringhofer pro své potřeby - trať Stránčice-Velké Popovice.
1596 Zpráva I. výboru národohospodářského a II. výboru rozpočtového o návrhu Petříka, Jaroše, Štelcla a Švece v záležitosti živelní pohromy v soudních okresech Kralovice a Manetín (tisk 1528)
1597 usneseníe poslaneckej snemovny o vládnom návrhu zákona (tlač 3980) o pôsobnosti ministerstva verejných prác vo veciach štátneho horného majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi (tlač 4034).
1598 Zpráva výboru národohospodářského k vládnímu návrhu zákona (tisk 1555) o plemenitbě hospodářských zvířat a to koní, skotu vepřů, ovcí a koz.
1599 Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru ústavně-právního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1572) o vládním návrhu zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby při opatřeních hospodářského nátlaku podle článku 16. úmluvy o Společnosti národů použila cesty nařizovací.
1600 Zpráva 1. zahraničního výboru a II. národohospodářského výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1567) o vládním návrhu, kterým předkládá se Národnímu shromáždění obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Portugalskou, podepsaná v Lisaboně dne 11. prosince 1922.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Přihlásit/registrovat se do ISP