Digitální knihovna | NS RČS 1920-1925, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1920-1925

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1401 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. J. Dubického, J. Vraného a Nejezchleb-Marchy (tisk 3473) a vládním návrhu zákona (tisk 3695) o obnově prozatímního vnuceného pachtu (tisk 3742)
1402 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2363), kterým se upravuje výslužné lékařů obecních a obvodních přeložených na odpočinek před účinností zákona ze dne... č. . Sb. z. a n. kterým se doplňují a částečně v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 15.dubna 1920, č. 332 Sb. z. a n. jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní, jakož i zaopatřovací požitky pozůstalých po obecních a obvodních lékařích, zemřelých před účinností zákona zprvu uvedeného (tisk 3748)
1403 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3727), kterým se mění řád volení v obcích (tisk 3767)
1404 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3593), jímž se upravují služební požitky četnických vrchních strážmistrů, kteří jsou veliteli stanic (okresů) nebo kteří konají rovnocennou službu četnickou (tisk 3753).
1405 usneseníe poslaneckej snemovny o vládnom návrhu zákona (tlač 3529), ktorým sa všeobecne upravujú právné pomery medzi zamestnávatežmi a zamestnancami na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi (tlač 3746).
1406 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 3676), kterým se doplňují a částečně v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 332 Sb. z a n., jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní (tisk 3744)
1407 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3530), jimž se mění a doplňuje zákon ze dne 18. března 1921, č. 130 Sb. z. a n. kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (tisk 3679).
1408 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3478), jímž se mění a doplňuji zákony o školách obecných a občanských (tisk 3768).
1409 usneseníe poslaneckej snemovny o vládnom návrhu zákona (tlač 3694) o prozatýmnej úprave sriadenia obcí na Slovensku (tlač 3735).
1410 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3368), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n., o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (tisk 3766).
1411 Zpráva I. výboru rozpočtového a II. výboru branného o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1356) o vládním návrhu zákona, jímž se upravuje placení náhrady při trvalém ubytování vojska v létech 1921 a 1922
1412 Zpráva I. výboru branného a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1361) o vládním návrhu zákona ohledně úpravy požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním.
1413 Vládní návrh zákona o československé komisi astronomické, geodetické a geofysikální.
1414 Naléhavá interpelace Perthenové a Kiesewettera na ministry vnitra a národní obrany o událostech v Litoměřicích
1415 Zpráva I. ústavně-právního výboru a II. sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1363) k návrhu poslanců Langra, Bezděka, Biňovce, inž. Bečky a Dubického na mimořádná opatření bytové péče.
1416 Zpráva I. sociálně-politického výboru a II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1374) k vládnímu návrhu zákona o bratrských pokladnách.
1417 Zpráva I. výboru kulturního, II. výboru sociálně-politického a III. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1375) o vládním návrhu zákona, jímž se mění některé zákony o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských.
1418 Interpelace Hartla a dr Herzigové na ministra vnitra ve příčině protiprávních opatření okresní politické správy ve Vrchlabí při tamnější slavnosti slunovratu
1419 Odpověď ministra národní obrany na interpelaci K. Friedricha ve příčině zrušení působnosti zákona o válečných úkonech (tisk 1314/4).
1420 Zpráva I. výboru ústavně-právního a II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1370) o vládním návrhu zákona jednajícím o rozšíření působnosti. zemských úvěrních ústavů na Slovensko a Podkarpatskou Rus.
1421 Zpráva I výboru pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu, II. výboru sociálně-politického a III. výboru rozpočtového stran usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1376) o usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona o potírání pohlavních nemocí.
1422 Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru živnostensko-obchodního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1373) k vládnímu návrhu na ratifikaci 'Mezinárodní úmluvy o zřízení Mezinárodního Ústavu zimného'.
1423 Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1372) k vládnímu návrhu, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a říší Německou o ochraně právní a právní pomoci ve věcech občanských, podepsaná v Praze dne 20. ledna 1922.
1424 Naléhavá interpelace Jarolima a dr Hellera na ministra vnitra a na minstra železnic o přepadení německých turnérů ve stanic Louka-Horní Litvínov.
1425 Naléhavá interpelace dr Ledebura-Wicheln, Jelinka, K. Friedricha, Zulegera a Jessera na veškeré ministerstvo o přepadení zvláštního vlaku německých turnérů v Louce.
1426 Zpráva národohospodářského výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1401) o návrhu posl. J. Dubického, J. Vraného a Nejezchleb-Marchy stran vládního návrhu zákona o obnově prozatímního vnuceného pachtu.
1427 Zpráva národohospodářského výboru stran usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1394) k návrhu posl. J. Koudelky a A Černého na novelisaci zákona ze dne 12 srpna 1921, č. 313 Sb. z. a n. o obnově drobných zemědělských pachtů.
1428 Zpráva výboru živnostensko-obchodního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1381) o vládním návrhu zákona o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu.
1429 Zpráva výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1407) stran vládního návrhu zákona, jimž mění a doplňuje zákon ze dne 18. března 1921, č. 130 Sb. z. a n., kterým se upravuji zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.
1430 Naléhavá interpelace E. Spiese na ministra sociální péče stran protizákonného zabraňování zřizovati zemědělské a lesnické nemocenské pokladny.
1431 Návrh V. Donáta, K. Sáblíka, dr C. Horáčka, dr Franty. dr Fáčka. R. Pánka, dr Veselého, Zavorala, Jilka a Šabaty na vy dání zákona, jímž se stanoví výhody v plnění branné povinnosti.
1432 Zpráva I. sociálně-politického výboru a II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1399) k vládnímu návrhu zákona o propočítání služební doby příslušníkům československého četnictva.
1433 Zpráva I. sociálně-politického výboru a II. rozpočtového výboru stran usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1404) o vládním návrhu zákona, jímž se upravují služební požitky četnických vrchních strážmistrů, kteří jsou veliteli stanic (okresů) nebo kteří konají rovnocennou službu četnickou.
1434 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1396) k vládnímu návrhu zákona na poskytnutí bezúročné státní zápůjčky 15,000.000 Kč na nejnutnější investice města Českého Těšína.
1435 Zpráva I. výboru pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu, II. výboru sociálně-politického a III. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1406) k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňují a částečně v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 15 dubna 1920, č. 332 Sb. z a n. jímž stát přejímá výkony zdravotně policejní.
1436 Zpráva I. výboru národohospodářského a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1397) o návrhu posl. R. Berana a návrhu J. Adámka a J. Šamalíka na změnu zákona ze dne 22 prosince 1920. č. 683 Sb. z. a n. o opatření strojených hnojiv v r 1921.
1437 Zpráva I. kulturního výboru a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1408) o vládním návrhu zákona. jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských.
1438 Zpráva I. výboru ústavně-právního a II. výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1405) o vládním návrhu zákona, kterým se všeobecně upravují právní poměry mez zaměstnavateli a zaměstnanci na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.
1439 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1395) o vládním návrhu zákona, kterým se upravují přísahy osob bez vyznání náboženského konané před soudy.
1440 Zpráva I. ústavno-právneho a II. rozpočtového výboru o usneseníu poslaneckej snemovne (tlač 1398) o vládnom návrhu zákona o dočasnej úprave poručenskej a opatrovníckej agendy na Slovensku a Podkarpatskej Rusi.
1441 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru ústavně-právního, III. výboru zdravotního a IV. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1402) k vládnímu návrhu zákona, kterým se upravuje výslužné lékařů obecních a obvodních přeložených na odpočinek před účinností zákona ze dne č. ... Sb. z. a n., kterým se doplňují a částečně v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 332 Sb. z. a n. jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní, jakož i zaopatřovací požitky pozůstalých po obecních a obvodních lékařích zemřelých před účinností zákona zprvu uvedeného.
1442 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. sociálně-politického výboru a III. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1400) o vládním návrhu zákona o sborech stráže bezpečnosti.
1443 Zpráva 1. ústavně-právního výboru a II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1393) o vládním návrhu zákona, jímž se prodlužuje platnost ustanovení § 32 zákona ze dne 12 srpna 1921, č. 329 Sb. z. a n. o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním na berní léta 1922 a 1923.
1444 Zpráva 1. národohospodářského a II. ústavně-právního výboru a III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1410) k vládnímu návrhu zákona , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový.
1445 Odpověď vlády, ministra vnitra a ministra národní obrany na interpelaci Hartla dr. Spiegela (tisk 1328) a Perthenové a Kiesewettera (tisk 1414) o událostech v Litoměřicích.
1446 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1409) o vládním návrhu zákona, týkajícím se prozatímní úpravy obecního zřízení na Slovensku.
1447 Návrh Filipínského a Hnátka v příčině poskytnutí okamžité podpory ze státních prostředků pohromami postiženým okresům Tišnov a Boskovice na Moravě.
1448 Odpověď vlády na interpelaci Jelinka, dr. Mayra-Hartinga, dr. Naegle a Zulegera ve příčině použití částky 2,500.000 povolené parlamentem pro všeobecné účely lidového vzdělání (tisk 1383).
1449 Zpráva I. sociálně-politického výboru a II. rozpočtového výboru o návrhu inž. J. Klimko ohledně státní pomoci pohořelým v obci Slov. Raslavice, okres Bardiov, župa Šarišská (tisk 1295).
1450 Návrh Al. Horáka na změnu zákona ze dne 22. března 1920,č. 197 Sb. z. a n. o hornickém vyhledávání a těžení živic (bitumen).
1451 Návrh Jelinka a K. Friedricha v záležitosti živelní katastrofy v Marianských Lázních.
1452 Návrh dr Ledebura-Wicheln na doplnění zákona ze dne 29. října 1919 o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických.
1453 Interpelace Em. Hrubého na ministra vnitra v záležitosti nezákonného povolení stavby J. Habadovi u hřbitova v Tochovicích zemskou správou politickou.
1454 Vládní návrh zákona o neúčinnosti zvýšení úrokové míry pro poplatkové úlevy platné při konversi hypotekárních pohledávek.
1455 Zpráva kulturního výboru o návrhu J. Lukeše na poznačování letopočtu na knihách odborných a učebnicích (tisk 1301).
1456 Zpráva kulturního výboru o vládním návrhu zákona o československé komis astronomické, geodetické a geofysikální (tisk 1413).
1457 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona (tlač 1303), ktorým zavádza sa metrická miera pre právné pokonávania, listiny, knihovné zápisy a operáty katastru pozemkovej dane na Slovensku a Podkarpatskej Rusi.
1458 Vládní návrh zákona o státní podpoře spořitelen a jich pobočných ústavů na Slovensku a v Podkarpatské Rus.
1459 Seznam obnovených návrhů (§ 19, odst. 2. j. ř.)
1460 Odpověď vlády na interp. dr Spiegela a dr Mayra-Hartinga stran nařízení ze dne 16. února 1922, č. 49 Sb. z. a n. o stažení drobných mincí 2O haléřových měny rakousko-uherské (tisk 1314/6)
1461 Interpelace dr Ledebura-Wicheln na min. železnic stran jednostranného nadržování českým průmyslovým závodům, pokud jde o sazby.
1462 Interpelace Niessnera a dr Hellera na min. spravedlnosti stran zabavení časopisu 'Der Sozialdemokrat'.
1463 Návrh dr Ad. Procházky stran zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 27., dubna 1922, č. 130 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků.
1464 Vládní návrh zákona o rozšíření účinnosti zákona ze dne 10. července 1922, č. 227 Sb. z. a n., kterým se upravuje placení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1921 a 1922, na placení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1923.
1465 Naléhavá interpelace dr Soukupa, dr Franty, dr Krouského. Donáta a Zavorala vládě republiky Československé o krisi výroby všech odvětví, o nezaměstnanosti a neodůvodněné drahotě životních potřeb pro kruhy konsumentské.
1466 Naléhavá interpelace K. Friedricha na vládu o zneužití vládních orgánů k demonstracím v Chebu
1467 Naléhavá interpelace dr Hellera a Jarolima na veškerou vládu a obzvláště na min. soc. péče o hospodářské krisi a nezaměstnanosti.
1468 Vládní návrh zákona, kterým se mění ustanovení trestních řádů o tom, kdo má právo býti posluchačem veřejného hlavního líčení.
1469 Vládní návrh zákona o zevní úpravě předmětů státem vydaných neb podporovaných a významných po stránce výtvarné nebo veřejného vkusu.
1470 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3592), kterým se zrušují dosud platné zákony o vojenské taxe.
1471 Zpráva I. výboru branného, II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1464) o rozšíření účinnosti zákona ze dne 10. července 1922, č. 227 Sb. z. a n., kterým se upravuje placení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1921 a 1922, na placení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1923
1472 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1468), kterým se mění ustanovení trestních řádů o tom, kdo má právo býti posluchačem veřejného hlavního líčení
1473 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1173), jimž se vláda zmocňuje, aby v územích pohraničních prováděla změny úředních obvodů.
1474 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona (tlačivo 1359), ktorým sa rozširuje platnosť zákona zo dňa 24. júla 1919, č. 446 Sb. z. a n., ďalej nariadenia min. s plnou mocou pre správu Slovenska zo dňa 25. novembra 1919, č. 8428 pres. a zákona zo dňa 21. decembra 1921, č. 480 Sb. z. a n., o úprave premlčania práva k vymeraniu a vymáhaniu daní a dávok na roky 1921 a 1922.
1475 Závěrečný účet státních výdajů a příjmů republiky Československé za listopad a prosinec 1918.
1476 Závěrečný účet státních výdajů a příjmů republiky Československé za rok 1919.
1477 Návrh E. B. Trčky, J. Kotrby a J. Thoře, by senát Nár. shromáždění republiky Československé usnesl se na resoluci (stran doplnění vlád. nař. ze 27. IV 1922, č. 143 Sb. z. a n.)
1478 Naléhavá interpelace Linka a Polacha na min. národní obrany o svémocném použití střelné zbraně a o zabití osmnáctiletého Maxe Kinzla vojáky posádky v Bruntále.
1479 Naléhavá interpelace Jelinka na min. předsedu případně na min. vnitra a min. spravedlnosti o neoprávněném zabavení brněnského 'Tagesbote'.
1480 Vládní návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení o poručenstvu a opatrovnictví.
1481 Vládní návrh zákona o náhradě za vojenskou přípřež v míru v roce 1923.
1482 Vládní návrh zákona o náležitostech vkladných listin, o výmazu starých pohledávek a o poplatkových úlevách při výmazu a při sestavování vložek na Slovensku a Podkarpatské Rusi
1483 Návrh dr Spiegela, dr Mayra-Hartinga a dr Naegle, aby proti zákonům ze dne 15. dubna 1920, č. 325 a 326 Sb. z a n. vznesen byl odpor u ústavního soudu.
1484 Interpelace dr E. M. Herzigové na ministerského předsedu ve příčině ústrku německých úředníků při obojím posledním jmenování vrchních berních správců řediteli berních úřadů.
1485 Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci Chlumeckého a dr Hellera v záležitosti vypovězení 140 dělníků ze státních železáren v Podbrezové na Slovensku (tisk 1330/2).
1486 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3818), jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec (,tisk 3832).
1487 Zpráva I. ústavno-právneho výboru a II. rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona (tlačivo 1458) o štátnej podpore sporitelien a ich pobočných ústavov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
1488 Návrh V. Donáta na vydání zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr pro nouzové akce při živelních pohromách na rok 1922.
1489 Návrh dr Hellera, A. Friedricha a dr Wiechowskiho na novou úpravu výslužného a,zaopatřovacích požitků obecním a okresním zřízencům, kteří byli dáni na odpočinek před účinností zákonů ze dne 17. prosince 1919, č. 16 a 17 Sb. z. a n. z r. 1920, po případě jich pozůstalým.
1490 Návrh dr Hellera, A. Friedricha a dr Wiechowskiho na novou úpravu výslužného a zaopatřovacích požitků obecním a okresním zaměstnancům, kteří byli dáni na odpočinek před účinností zákonů ze dne 23. července 1919, č. 443 a 444 Sb. z. a n. případně jich pozůstalým.
1491 Návrh Filipínského. Zimáka a Cholka na prodloužení lhůty pro přihlášky válečných poškozenců.
1492 Návrh Jessera, aby věnován byl obnos 50 milionů Kč na sanaci výdělkových a hospodářských společenstev, jež následkem hospodářské krise ve svém trvání jsou ohrožena.
1493 Zpráva I. výboru sociálně-politického a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1486) o vládním návrhu zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných a k celení nezaměstnanosti vůbec.
1494 Vládní návrh zákona o osvojení.
1495 Zpráva I. výboru branného a II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1481) o náhradě za vojenskou přípřež v míru v roce 1923
1496 Zpráva I. ústavně-právního výboru a II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 14480), kterým se mění některá ustanovení o poručenstvu a opatrovnictví.
1497 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Liberci za souhlas k stíhání Ing. Hübnera pro zločin dle § 87 tr. z. (čís. 5163/22)
1498 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Teplicích-Šanově za svolení k trestnímu stíhání dr K Hellera pro urážku na cti k žalobě dr Karla Jindřicha Strádala (čís. 5218/22)
1499 Zpráva imunitního výboru o žádosti Ružomberské sedrie, aby senát vyslovil souhlas s trestním stíháním inž. J. Klimko pro přečin proti bezpečnosti cti na návrh Richarda Brunnera, vrchního inspektora čsl. stráže bezpečnosti v Prešově (čís 3676 a 4427/2).
1500 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1923 (tisk 3210 a 3856).


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Přihlásit/registrovat se do ISP